Rola wybranych sprawności fonologicznych w twórczości językowej dziecka

Małgorzata Kostka-Szymańska

Streszczenie w języku polskim


Celem prezentowanych badań jest analiza wierszy budowanych przez dzieci przedszkolne pod kątem jakości i częstości używania fonologicznych środków językowych. Ważnym aspektem jest opisanie wpływu wieku na rodzaj tworzonych wypowiedzi (proza, wiersz) oraz stosowanych środków językowych. Przedyskutowana zostanie rola, jaką odgrywają używane cechy fonologiczne (rymy i aliteracje) w rozwoju językowym dzieci. Wyniki badań wskazują, iż powinno się zadbać o to, by w programach dydaktycznych przedszkoli znajdowały się ćwiczenia z zakresu zabaw językowych, szczególnie dotyczących tworzenia i rozpoznawania rymów i aliteracji. Poprzez tego typu gry rozwija się ważna dla umiejętności czytania i pisania sprawność fonologiczna. W konsekwencji ma to znaczenie w doskonaleniu kompetencji językowej i korzystnie oddziałuje na dalszy proces edukacji dziecka w szkole.


Słowa kluczowe


rozwój językowy; sprawności fonologiczne; twórczość

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bryant P.E., Bradley L.L. (1985), Children’s Reading Problems, Oxford: Blackwell.

Bryant P.E., MacLean M., Bradley L.L., Crossland J. (1990), Rhyme and alliteration phoneme detection and learning to read, “Developmental Psychology”, Vol. 26(3), DOI: https://doi.org/10.1037/0012-1649.26.3.429.

Dowker A.D. (1989), Rhyme and alliteration in poems elicited from young children, “Journal of Child Language”, Vol. 16(1), DOI: https://doi.org/10.1017/S0305000900013507.

Dowker A.D. (1991), Modified repetition in poems elicited from young children, “Journal of Child Language”, Vol. 18(3), DOI: https://doi.org/10.1017/S0305000900011284.

Dowker A.D., Krasowicz G., Pinto J., Smith A. (1995), Phonological devices of poems elicited from young English, Polish, Italian and French children (plakat zaprezentowany na 6th European Conference on Developmental Psychology w Krakowie).

Dowker A.D., Pinto G. (1994), Phonological devices in poems by English and Italian children, “Journal of Child Language”, Vol. 5.

Głowiński M., Kostkiewiczowa T., Okopień-Sławińska A., Sławiński J. (1988), Słownik terminów literackich, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Kaczmarek L. (1988), Nasze dziecko uczy się mowy, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.

Krasowicz-Kupis G. (1999), Rozwój metajęzykowy a osiągnięcia w czytaniu u dzieci 6–9-letnich, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Krasowicz-Kupis G. (2008), Psychologia dysleksji, Warszawa: PWN.

Lipowska M. (2001), Profil rozwoju kompetencji fonologicznej dzieci w wieku przedszkolnym, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Łobacz P. (2005), Prawidłowy rozwój mowy dziecka, [w:] T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska (red.), Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademicki, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Polak M. (1990), Charakterystyka wybranych cech językowych wierszy tworzonych przez dzieci przedszkolne, Lublin (niepublikowana praca magisterska).

Przetacznikowa M. (1986), Wiek przedszkolny, [w:] M. Żebrowska (red.), Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Warszawa PWN.

Semenowicz H. (1979), Poetycka twórczość dziecka, Warszawa: Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia.

Van Kleeck A. (1993), Metalinguistic development, [w:] G. Wallach, K. Butler (eds.), Language Learning Disabilities in School-age Children and Adolescents: Some Underlying Principles and Aplications, Columbus, Ohio: Merill/Macmillan.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2018.31.3.39-50
Data publikacji: 2019-02-26 17:52:11
Data złożenia artykułu: 2018-12-19 09:40:26

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Małgorzata Kostka-Szymańska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.