Wybrane zasoby przedsiębiorcze studentów kierunków społecznych

Katarzyna Klimkowska

Streszczenie w języku polskim


W konsekwencji przemian i charakterystyk współczesnego rynku pracy przedsiębiorczość wkracza w przestrzeń szkolnictwa wyższego. W oparciu o analizę prognoz zatrudnienia dla absolwentów kierunków o profilu społecznym znaczenie ich potencjału, zdolności, zasobów i cech przedsiębiorczych kształtowanych w trakcie studiów uwidacznia się bardzo wyraźnie. W artykule zreferowano wyniki badań zasobów przedsiębiorczych studentów kończących studia na kierunkach społecznych. Wskazano również na oczekiwania studentów odnośnie do działań uczelni wyższych w zakresie rozwijania ich zasobów przedsiębiorczych. Prezentowane badania zostały zrealizowane z wykorzystaniem narzędzia do diagnozy uzdolnień przedsiębiorczych Czesława Noworola, stosowanego w obszarze doradztwa zawodowego.

Słowa kluczowe


przedsiębiorczość; zasoby przedsiębiorcze; uzdolnienia przedsiębiorcze; studenci

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bańka, A. (2016). Psychologiczne doradztwo karier. Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.

Bartkowiak, G., Krugiełka, A. (2013). Wizja przyszłej pracy i postrzeganie form elastycznego zatrudnienia wśród studentów i absolwentów szkół wyższych. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 1(35), 38–50.

Bernat, T., Korpysa, J., Kunasz, M. (2008). Przedsiębiorczość studentów w Polsce i w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Szczecin: Wydawnictwo „Print Group” Daniel Krzanowski.

Borowiec, M., (2008). Rola szkolnictwa wyższego w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy. Przedsiębiorczość – Edukacja, (4), 24–36.

Cromie, S. (2000). Assessing entrepreneurial inclinations: Some approaches and empirical evidence. European Journal of Work and Organizational Psychology, 9(1), 7–30, DOI: https://doi.org/10.1080/135943200398030.

Deszczyński, P. (2007). Rola uczelni wyższych w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych z perspektywy absolwenta, menedżera i profesora. W: P. Wachowiak., M. Dąbrowski, A. Majewski (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna (s. 81–89). Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Drucker, P.F. (1992). Towards the Next Economics and Other Essays. New York: Henemann.

Drucker, P.F. (2004). Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość. Warszawa: Studio Emka.

European Commission Enterprise and Industry Directorate-General (2008). Entrepreneurship in Higher Education, Especially in Non-Business Studies. Final Report of the Expert Group. http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/support_measures/index.htm (dostęp: 10.10.2019).

Herberger, J., Hermaszewski, J. (2010). Przedsiębiorczość studentów PWSZ w Głogowie – badania własne. W: J. Hermaszewski, E. Czaińska, B. Kohlman (red.), Głogów. Tu i teraz (s. 67–82). Głogów: Głogowskie Towarzystwo Naukowe.

Klimkowska, K. (2014). Entrepreneurial potential of the students of applied linguistics programme, majoring in translation. Academic Journal of Modern Philology, (3), 18–26.

Kraśnicka, T. (2002). Wokół pojęcia przedsiębiorczości. Przegląd Organizacji, (6), 14–16.

Krueger, N.F., Brazeal, D.V. (1994). Entrepreneurial Potential and Potential Entrepreneurs. Entrepreneurship Theory and Practice, 18(3), 91–104, DOI: https://doi.org/10.1177/104225879401800307.

Kunasz, M. (2008). Zachowania przedsiębiorcze studentów w świetle badań ankietowych. Gospodarka Narodowa, (3), 65–86, DOI: https://doi.org/10.33119/GN/101316.

Kunasz, M. (2009). Aktywność przedsiębiorcza studentów a pomysł na biznes i skłonność do założenia własnej firmy. W: D. Kopycińska (red.), Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i praktyce (s. 205–215). Szczecin: Wydawnictwo „Print Group” Daniel Krzanowski.

McClelland, D.C. (1965). N achievement and entrepreneurship: A longitudinal study. Journal of Personality and Social Psychology, 1(4), 389–392, DOI: https://doi.org/10.1037/h0021956.

Nosal, C. (1990). Psychologiczne modele umysłu. Warszawa: PWN.

Noworol, C. (2006). Tranzycja karier młodzieży do przedsiębiorczości. W: B. Rożnowski, A. Biela, A. Bańka (red.), Praca i organizacja w procesie zmian (s. 33–43). Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.

Noworol, C. (2008). Kwestionariusz Uzdolnień Przedsiębiorczych KUP. Podręcznik dla doradców zawodowych. Kraków: Narodowe Forum Doradztwa Kariery.

Pendergast, W.R. (2003). Entrepreneurial Contexts and Traits of Entrepreneurs. W: E. Baum, C. McHargue (eds.), Teaching Entrepreneurship to Engineering Students. ECI Symposium Series. http://dc.engconfintl.org/teaching/8 (dostęp: 10.10.2019).

Piecuch, T. (2010). Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Warszawa: C.H. Beck.

Piróg, D., (2010). Studia wyższe a rynek pracy w Polsce – zarys stanu badań. W: B. Sitarska, K. Jankowski, R. Droba (red.), Studia wyższe z perspektywy rynku pracy (s. 67–80). Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.

Richter, P.G., Kemter, P. (2000). Factors of success in small business. W: M. Vartiainen, F. Avalone (eds.), Innovative Theories, Tools and Practices in Work and Organizational Psychology (s. 255–270). Seattle: Hgrefe & Huber Publishers.

Rotter, J.B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological Monographs: General and Applied, 80(1), 1–28, DOI: https://doi.org/10.1037/h0092976.

Strojny, J. (2007). Kształtowanie postawy przedsiębiorczej – procesy socjalizacji i autokreacji. W: P. Wachowiak, M. Dąbrowski, A. Majewski (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna (s. 205–211). Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Strojny, J. (2010). Analiza potencjału przedsiębiorczego województwa podkarpackiego. Przedsiębiorczość – Edukacja, (6), 176–197.

Strojny, J., Horska, K. (2012). Przedsiębiorczość a edukacja akademicka – analiza badań studentów Wydziału Zarządzania studiów stacjonarnych I stopnia Politechniki Rzeszowskiej. Przedsiębiorczość – Edukacja, (8), 78–95.

Tomaszewska-Lipiec, R. (2014). Prekarna praca jako produkt współczesnej cywilizacji. Przegląd Pedagogiczny, (2), 40–55.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2019.32.4.251-268
Data publikacji: 2019-12-31 17:08:33
Data złożenia artykułu: 2019-02-08 13:11:19


Statystyki

Widoczność abstraktów - 240
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 72

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Katarzyna Klimkowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.