Zagubione obszary polskiej pedagogiki. Część 2

Waldemar Furmanek

Streszczenie w języku polskim


W niniejszym opracowaniu przedstawiono katalogi problemów zestawiające najważniejsze z zagubionych obszarów polskiej pedagogiki. Uwagę zwrócono na konieczność jasnego określenia misji nauk pedagogicznych. Nie może ona pomijać odpowiedzi na pytanie o istotę człowieka (problemy antropologii i aksjologii). Te zaś nawiązują do filozoficznych podstaw współczesnej pedagogiki. Przyjęty obraz człowieka wskazuje na atrybuty podmiotu: człowieka jako osoby (uzupełnienie paradygmatu naturalistycznego paradygmatem humanistycznym). W odniesieniu do tych atrybutów człowieka odnosi się działalność pedagogiczną. Jej istotą jest wspomaganie procesów rozwojowych. Nie mniej ważne jest to wszystko, co wiąże się z tzw. dziedzinami wychowania (edukacji). Istnieje konieczność rezygnacji z upowszechnionego w tym zakresie addytywizmu. Jak należy postrzegać tę problematykę w świetle wymagań metodologii badań systemowych i wyzwań współczesnej cywilizacji wiedzy? Wszystko to znajduje odzwierciedlenie w zagubionej problematyce aksjologii pedagogicznej oraz problematyce wychowania w świetle i ku wartościom. Problematyka uczenia się człowieka – w kontekście wszechobecnych technologii informacyjnych – także wymaga nowego ujęcia, a to reorganizuje problematykę dydaktyk szczegółowych, w tym edukacji zawodowej.


Słowa kluczowe


antropologia; wychowanie; zaniedbania; zagubienie; teoria wychowania; teoria nauczania

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bogaj, A. (1997). System edukacji w Polsce na tle porównawczym (próba analizy). W: A. Bogaj (red.), Realia i perspektywy reform oświatowych. Warszawa: Komitet Prognoz „Polska w XXI wieku” przy Prezydium PAN.

Bogaj, A. (2013). Zaniedbane obszary wychowania jako wyzwanie dla pedagogiki ogólnej (Referat na konferencji „Aksjologiczne orientacje w pedagogice”, 27 maja 2013). Pobrane z: https://www.youtube.com/watch?v=_x9je_KPiCY (dostęp: 8.10.2018).

Furmanek, W. (2004). Ogólna charakterystyka przemian cywilizacyjnych. W: W. Furmanek, A. Piecuch (red.), Dydaktyka informatyki. Problemy teorii (s. 17–28). Rzeszów: Wydawnictwo URz.

Furmanek, W. (2007). Kompetencje kluczowe. Przegląd problematyki. W: W. Furmanek, M. Duris (red.), Kompetencje kluczowe. Studia porównawcze polsko-słowackie (s. 11–20). Rzeszów: Wydawnictwo URz.

Goliński, M. (2005). Społeczeństwo informacyjne – często (nie)zadawane pytania. E-mentor, 2(9).

Gurycka, A. (1989). Struktura i dynamika procesu wychowania. Warszawa: PWN.

Hejnicka-Bezwińska, T. (red.). (1995). Pedagogika ogólna. Tradycja – teraźniejszość – nowe wyzwania. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.

Kukołowicz, T. (1995). Pedagogika a teoria wychowania. W: T. Hejnicka-Bezwińska (red.), Pedagogika ogólna. Tradycja – teraźniejszość – nowe wyzwania (s. 71–75). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.

Kwiatkowski, S.M. (1996). Cele i treści kształcenia w szkołach zasadniczych. W: E. Drogosz-Zabłocka (red.), Zmiany na rynku pracy a kształcenie zawodowe (s. 29–40). Warszawa: PWN.

Kwiatkowski, S.M., Symela, K. (2001). Standardy kwalifikacji zawodowych. Teoria, metodologia, praktyka. Warszawa: IBE.

MENiS. (2003). Strategia rozwoju kształcenia ustawicznego do roku 2010 (dokument przyjęty 8 lipca 2003 roku przez Radę Ministrów). Edukacja Ustawiczna Dorosłych, (3), 7–28.

Nowak, M. (2009). Modele uprawiania filozofii wychowania. W: A. Szudra, K. Uzar (red.), Personalistyczny wymiar filozofii wychowania (s. 77–97). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Palka, S. (red.). (1998). Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Palka, S. (2009). Filozofia wychowania i filozofia w wychowaniu – szkic metodologiczny. W: A. Szudra, K. Uzar (red.), Personalistyczny wymiar filozofii wychowania (s. 99–107). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Palka, S. (2010). Metodologia, badania, praktyka pedagogiczna. Gdańsk: GWP.

Ratajek, Z. (1996). Dydaktyka wobec problemów współczesnej pedagogiki. Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej, (3), 35–49.

Sierant, A. (2018). LGBT: co oznacza ten skrót? Środowisko LGBT w Polsce. Pobrane z: https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/rozwoj-osobisty/lgbt-co-oznacza-ten-skrot-srodowisko-lgbt-w-polsce-aa-twdU-BWjU-SXyz.html (dostęp: 4.04.2018).

Śliwerski, B. (2015). Gra w dyskurs krytyczny. Pobrane z: http://sliwerski-pedagog.blogospot.com2015/01gra-w-dyskurs-krytyczny.html (dostęp: 4.04.2018).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2019.32.4.21-28
Data publikacji: 2019-12-31 17:08:19
Data złożenia artykułu: 2019-04-08 19:49:11


Statystyki


Widoczność abstraktów - 796
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 401

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Waldemar Furmanek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.