Obraz pracy w opinii młodzieży szkół średnich

Danuta Wosik-Kawala, Ewa Sarzyńska-Mazurek

Streszczenie w języku polskim


Okres dorastania i wchodzenia w dorosłość to czas podejmowania ważnych decyzji życiowych. Jedną z priorytetowych jest decyzja dotycząca dalszej kariery edukacyjno-zawodowej. Ważne jest, aby planując swoją przyszłość zawodową (przyszłą karierę), młody człowiek wybrał taki obszar aktywności, w którym będzie mógł jak najlepiej wykorzystać posiadane zasoby. Przy podejmowaniu racjonalnych decyzji odnośnie do własnej przyszłości niewątpliwie pomocna jest wiedza o rynku pracy, a także wymaganiach związanych z przyszłą pracą zawodową. Celem prowadzonych badań uczyniono określenie obrazu pracy w percepcji młodzieży szkół średnich. Z przeprowadzonych badań wynika, że młodzież ucząca się w szkołach średnich posiada dość realistyczny obraz pracy zawodowej. Pojęcie dobrej pracy wiąże głównie z takimi aspektami, jak wysokie zarobki, poczucie satysfakcji oraz możliwość rozwoju i spełnienia. Badani zdają sobie sprawę z wymagań pracodawców wobec przyszłych pracowników. Wymienili takie aspekty, jak: pracowitość, odpowiedzialność, doświadczenie zawodowe, posiadanie pożądanych dla danego zawodu umiejętności. Z przeprowadzonych badań powstał obraz młodzieży, która w większości nie ma w pełni sprecyzowanych planów zawodowych i w niewielkim stopniu posiada doświadczenie zawodowe. Analiza odpowiedzi badanych chłopców i dziewcząt wskazuje na istnienie pewnych różnic w postrzeganiu pracy przez obie grupy.


Słowa kluczowe


młodzież szkół średnich; okres adolescencji; oczekiwania związane z pracą zawodową; wyobrażenia o pracy; praca zawodowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bańka, A. (2014). Bezdecyzyjność kariery jako psychospołeczny wzór tranzycji do dorosłości. Konstrukcja i charakterystyka psychometryczna Skali Decyzyjności Kariery. Czasopismo Psychologiczne, 20(2), 305–318.

Bera, R. (2008). Aksjologiczny sens pracy a poczucie jakości życia młodych emigrantów polskich. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Brzezińska, A., Appelt, K., Ziółkowska, B. (2016). Psychologia rozwoju człowieka. Sopot: GWP.

Brzezińska, A., Rękosiewicz, M., Syska, W., Piotrowski, K. (2016). Praca zawodowa a zmiana tożsamości uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Badanie podłużne. Edukacja, 4(139), 26–41.

Cooper, C., Cox, Ch., Makin, P. (2000). Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy. Warszawa: PWN.

Ertelt, B.-J., Schulz, W.E. (2010). Podstawy doradztwa kariery. Z ćwiczeniami rozwijającymi umiejętności doradcze w świecie edukacji i pracy. Warszawa–Kraków: Narodowe Forum Doradztwa Kariery.

Gati, I., Gadassi, R., Saka, N. (2011). Emotional and personality-related aspects of career decision-making difficulties. Facets of career indecisiveness. Journal of Career Assessment, 19(1), 3–20, DOI: https://doi.org/10.1177/1069072710382525.

Hysa, B. (2016). Zarządzanie różnorodnością pokoleniową. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, (97), 385–398.

Kot, P., Zaleszczyk, A.K. (2015). Trudności w podejmowaniu decyzji zawodowych u maturzystów. W: Z.B. Gaś (red.), Kłopoty z dorosłością (s. 195–211). Lublin: Innovatio Press.

Mądrzycki, T. (1996). Osobowość jako system tworzący i realizujący plany. Gdańsk: GWP.

Mountain, A., Davidson, C. (2015). Working Together. Organizational Transactional Analysis and Business Performance. Farnham: Gower.

Rożnowski, B. (2013). Trudności w podjęciu decyzji zawodowej przez młodzież kończącą szkoły ponadgimnazjalne i wyższe. Przegląd Psychologiczny, 56(1), 34–47.

Rożnowski, B., Markowski, K., Łobocki, J., Konefał, K. (2007). Postawy i zachowania uczestników lokalnego rynku pracy. Wyniki badań terenowych w wybranych powiatach województwa lubelskiego. Lublin: Instytut Rynku Pracy – Fundacja Nowy Staw.

Sarzyńska-Mazurek, E. (2017). Wartościowa praca w opinii różnych pokoleń. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 99(4), 84–92.

Savickas, M.L., Nota, L., Rossier, J., Dauwalder, J.-P., Duarte, M.E., …, Vianen, A.E. van (2009). Life designing. A paradigm for career construction in the 21st century. Journal of Vocational Behavior, 75(3), 239–250, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jvb.2009.04.004.

Tokarz, M. (2006). Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji. Gdańsk: GWP.

Turska, E. (2014). Kapitał kariery ludzi młodych. Uwarunkowania i konsekwencje. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Wojtasik, B. (2005). Edukacyjno-zawodowe wybory nastolatków w „społeczeństwie ryzyka”. W: R. Leppert, Z. Melosik, B. Wojtasik (red.), Młodzież wobec (nie)gościnnej przyszłości (s. 177–183). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.

Wosik-Kawala, D., Sarzyńska-Mazurek, E. (2017). Wartość pracy w percepcji młodzieży stojącej u progu kariery zawodowej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Yeung, W.-J., Rauscher, E. (2014). Youth early employment and behavior problems. Human capital and social network pathways to adulthood. Sociological Perspectives, 57(3), 382–403, DOI: https://doi.org/10.1177/0731121414531105.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2019.32.4.285-305
Data publikacji: 2019-12-31 17:08:35
Data złożenia artykułu: 2019-05-16 14:51:13


Statystyki


Widoczność abstraktów - 850
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 464

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Danuta Iwona Wosik-Kawala, Ewa Sarzyńska-Mazurek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.