Współczesne wyzwania powszechnej edukacji muzycznej. Przemiany na świecie a polskie reformy

Mirosław Grusiewicz

Streszczenie w języku polskim


W artykule skoncentrowano się na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jak obecnie powinna wyglądać powszechna edukacja muzyczna. Punktem wyjścia rozważań i tworzenia modelowych rozwiązań było założenie, że powinna ona uwzględniać przemiany edukacyjne, jakie dokonują się na świecie, wynikające z przeobrażeń kulturowych i cywilizacyjnych, poza tym powinna być głęboko osadzona we współczesnej kulturze. Podstawą autorskich myśli i budowania nowych koncepcyjnych rozwiązań są opinie ekspertów z dziedziny pedagogiki (w tym Kena Robinsona i Andreasa Schleichera) oraz założenia normatywne opracowane przez ważne europejskie instytucje (m.in. Radę Unii Europejskiej). W artykule omówiono również przemiany oświatowe, jakie dokonują się na świecie, w tym przeobrażenia w edukacji muzycznej. W końcowej części opracowania autor odwołał się do polskiej sytuacji, starając się odpowiedzieć na pytanie, co i jak należałoby zmienić, aby edukacja muzyczna pełniła ważne funkcje i odpowiadała na istotne współczesne potrzeby oraz dlaczego ostatnia reforma edukacyjna utrudnia dokonywanie pozytywnych przeobrażeń w dziedzinie oświaty.


Słowa kluczowe


edukacja muzyczna; idee edukacyjne; edukacja na świecie; przemiany edukacji; reformy oświatowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Białkowski, A. (2000a). Edukacja muzyczna jako edukacja estetyczna. Wychowanie Muzyczne w Szkole, 1(218), 8–15.

Białkowski, A. (2000b). Polska koncepcja powszechnego wychowania muzycznego a wyzwania współczesności. Wychowanie Muzyczne w Szkole, 4(221), 124–131.

Białkowski, A. (2001). Powszechna edukacja muzyczna: Współczesne zagrożenia i dylematy. Wychowanie Muzyczne w Szkole, 4(226), 179–184.

CBOS (2016). Młodzież 2016. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Czerniak, J. (2013). System edukacji w Finlandii czynnikiem sprzyjającym innowacyjności gospodarki. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 47(2), 45−52.

Górowska-Fells, M., Płatos, B. (oprac.). (2009). Zestawienie systemów edukacji w krajach Unii Europejskiej i EOG. Eurydice: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Grusiewicz, M. (2015). Kongres w prawdziwie światowym stylu. Powiew zmian i innowacji w oświacie. Wychowanie Muzyczne, 5(297), 13–25.

Grusiewicz, M. (2020). Współczesne odniesienia edukacyjne i kulturowe powszechnej edukacji muzycznej. W: E. Parkita, J. Sztejnbis-Zdyb, A. Parkita (red.), Konteksty kultury i edukacji muzycznej (s. 85−97). Kielce: Wydawnictwo UJK.

Hartman, J. (2018). Ja, prostak. Polityka, 26 czerwca.

Jakubowski, M., Konarzewski, K., Muszyński, M., Smulczyk, M., Walicki, P. (2017). Szkolne talenty Europy u progu zmian. Polscy uczniowie w najnowszych badaniach międzynarodowych. Raport Fundacji Evidence Institute i Związku Nauczycielstwa Polskiego. Pobrane z: https://znp.edu.pl/assets/uploads/2018/01/Szkolne-talenty-Europy-u-progu-zmian-raport-EI-ZNP-2017.pdf (dostęp: 23.04.2019).

Kłakówna, Z.A. (2018). Szkoła na XXI wiek... Polonistyka: Innowacje, (8), 191−208.

Komisja Europejska (KE). (2010). Edukacja artystyczna i kulturalna w szkołach w Europie. Raport Komisji Europejskiej. Warszawa: Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Kompetencje przyszłości. Pobrane z: http://kongres.ibe.edu.pl/index.php/materialy/10-materialy/8-kompetencje-przyszlosci (dostęp: 23.04.2019).

Krótkie opisy systemów edukacji. Pobrane z: https://eurydice.org.pl/systemy-edukacji-w-europie (dostęp: 23.04.2019).

Marciniak, M. (2019). 7 zasad fińskiego cudu edukacyjnego. Pobrane z: www.mamyrade.pl/2017/09/30/7-zasad-finskiego-cudu-edukacyjnego (dostęp: 23.04.2019).

Polskie Biuro Eurydice (PBE). (2020a). Wykaz raportów Polskiego Biura Eurydice. Pobrane z: https://eurydice.org.pl/raporty-polskiego-biura-eurydice (dostęp: 10.10.2020).

Polskie Biuro Eurydice (PBE). (2020b). Krótkie opisy systemów edukacji. Pobrane z: https://eurydice.org.pl/systemy-edukacji-w-europie (dostęp: 23.04.2019).

Przychodzińska, M. (1979). Polskie koncepcje powszechnego wychowania muzycznego: tradycje – współczesność. Warszawa: WSiP.

Przychodzińska, M. (1989). Wychowanie muzyczne − idee, treści, kierunki rozwoju. Warszawa: WSiP.

Przychodzińska, M. (2011). Powszechne wychowanie muzyczne 1960–1990. Między koncepcją a realizacją. Cz. I: Wychowanie Muzyczne, 3(275), 4–14; Cz. II: Wychowanie Muzyczne, 4(276), 4–16.

Robinson, K. (2006). Czy szkoły zabijają kreatywność? (Prelekcja wygłoszona na konferencji TED). Pobrane z: www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity?language=pl#t-22572 (dostęp: 23.04.2019).

Robinson, K. (2010). Zrewolucjonizujmy nauczanie! (Prelekcja wygłoszona na konferencji TED). Pobrane z: www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_bring_on_the_revolution/transcript?language=pl (dostęp: 23.04.2019).

Robinson, K. (2019). Zmiana paradygmatu edukacji. Pobrane z: http://kenrobinson.pl/kenrobinson-edukacja (dostęp: 23.04.2019).

Schleicher, A. (2019). Edukacja światowej klasy. Jak kształtować systemy szkolne na miarę XXI wieku. Warszawa: Evidence Institute – Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Smoleńska-Zielińska, B. (2016). Ucieczka czy trwanie? Wartości muzyki w edukacji. W: A. Michalski (red.), Pedagogika muzyki. Ideały, wartości, pragmatyka (s. 58−98). Gdańsk: Wydawnictwo Athenae Gedanenses.

Urbaniak, J. (2019). 10 różnic pomiędzy polskim a fińskim systemem edukacji. Pobrane z: http://dziecisawazne.pl/10-roznic-pomiedzy-polskim-a-finskim-systemem-edukacji (dostęp: 23.04.2019).

Wojnarowska, M. (2016). Kompetencje kluczowe – przygotowanie do życia. Trendy, (4), 9−14.

Wyniki PISA 2015. Pobrane z: https://pisa.ibe.edu.pl/wyniki-pisa-2015 (dostęp: 23.04.2019).

Wyniki PISA 2018. Pobrane z: https://pisa.ibe.edu.pl/wyniki-pisa-2018 (dostęp: 22.12.2019).

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) (Dz.Urz. UE L 394/10).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2020.33.2.103-116
Data publikacji: 2020-06-29 17:48:50
Data złożenia artykułu: 2019-06-14 18:10:35


Statystyki

Widoczność abstraktów - 318
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 189

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Mirosław Grusiewicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.