Ocena sytuacji na rynku pracy przez osoby pracujące w kraju i za granicą w kontekście ich funkcjonowania zawodowego

Katarzyna Nowosad

Streszczenie w języku polskim


Celem podjętych badań było porównanie oceny sytuacji na rynku pracy przez badane osoby pracujące w Wielkiej Brytanii i zatrudnione w kraju w kontekście możliwości ich funkcjonowania zawodowego na rynku pracy oraz poczucia zagrożenia utratą pracy. Problematyka podjętych badań umiejscowiła je w nurcie badań empirycznych, dlatego metodą gromadzenia wiedzy o interesującym zjawisku był sondaż diagnostyczny. Badaniami objęto 399 osób, w tym 200 Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii oraz 199 osób zatrudnionych w kraju. Do opracowania całości zebranego materiału empirycznego zastosowano test istotności różnic t-Studenta dla grup niezależnych, który został wykorzystany w celu poszukiwania podobieństw i różnic w ocenie sytuacji na rynku pracy w miejscu swojego zatrudnienia między osobami migrującymi zarobkowo a osobami zatrudnionymi w Polsce. Analizy przeprowadzonych badań wykazały, że osoby migrujące zarobkowo oraz osoby pracujące w Polsce odmiennie oceniają sytuację na rynku pracy w kraju pobytu.

Słowa kluczowe


rynek pracy; emigracja zarobkowa; funkcjonowanie zawodowe; zagrożenie bezrobociem

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bogaj, A., Kwiatkowski, S.M. (red.). (2006). Szkoła a rynek pracy. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.

Business Insider Polska. (2017). Dobre dane z Wielkiej Brytanii. Bezrobocie najniższe od ponad 40 lat. Pobrane z: https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/bezrobocie-w-wielkiej-brytanii-stopa-bezrobocia/3dqcspl (dostęp: 16.08.2017).

Duda, S., Mamcarz, H., Pakuła, A. (2000). Ekonomia. Lublin: Wydawnictwo Morpol.

Cybulska, A. (2016). Praca za granicą. Komunikat z badań CBOS, (175). Pobrane z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_175_16.PDF (dostęp: 10.11.2019).

Furmanek, W. (2000). Podstawy edukacji zawodowej. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe Fosze.

Furmanek, W. (2006). Zarys humanistycznej teorii pracy. Warszawa: Wydawnictwo IBE.

Furmanek, W. (2008). Zniewolenie przez pracę a problematyka pedagogiki pracy. [w:] R. Gerlach (red.), Edukacja i praca. Konteksty − wyzwania – antynomie (s. 98–114). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Kacperska, M. (2008). Teoretyczne aspekty rynku pracy. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Kotlorz, D. (red.). (2007). Ekonomia rynku pracy. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Kozek, W. (1994). Praca w warunkach zmian rynkowych. Warszawa: Wydawnictwo First Business College.

Kozioł, L., Pocztowski, A. (1988). Gospodarowanie zasobami pracy. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Kryńska, E. (1997). Instrumenty polityki strukturalnej na rynku pracy w Polsce w okresie dostosowań do Unii Europejskiej. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Kryńska, E., Suchecka, J., Suchecki, B. (1998). Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010. Studia i materiały. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Kwiatkowski, E. (1998). Aktywna polityka państwa na rynku pracy w Polsce. W: E. Kryńska, E. Kwiatkowski, H. Zarychta, Polityka państwa na rynku pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Warszawa: IPiSS.

Marciniak, S. (red.). (1994). Elementy makro- i mikroekonomii dla inżynierów. Warszawa: PWN.

Meller, J. (1998). Popyt na pracę i jego determinanty. W: R. Horodeński (red.), Gospodarka zasobami pracy (s. 38–45). Białystok: Wydawnictwo WSE.

Milewski, R. (1998). Podstawy ekonomii. Warszawa: PWN.

NN. (2018). Rynek pracy. Pobrane z: http://rynekpracy.org/x/902899 (dostęp: 17.10.2018).

Nowacki, T.W. (2004). Leksykon pedagogiki pracy. Radom: Instytut Technologii i Eksploatacji.

Oleksyn, T. (1991). Bezrobocie w Polsce – przyczyny, perspektywy i przeciwdziałanie. Polityka Społeczna, (3), 70–88.

Ratajczak, Z. (1996). Stres – radzenie sobie – koszty psychologiczne. W: I. Heszen-Niejodek, Z. Ratajczak (red.), Człowiek w sytuacji stresu (s. 65–87). Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Sadowski, Z. (red.). (1997). Leksykon rynku pracy. Warszawa: Krajowy Urząd Pracy.

Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (2004). Ekonomia (T. 2). Warszawa: PWN.

Stochmiałek, J. (2002). Edukacja i zatrudnienie osób niepełnosprawnych w krajowej i europejskiej polityce społecznej. W: W. Dykcik, C. Kosakowski, J. Kuczyńska-Kwapisz (red.), Pedagogika specjalna szansą na realizację potrzeb osób z odchyleniami od normy (s. 110–125). Olsztyn–Poznań–Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Oddział w Poznaniu.

Sztumski, J. (1981). Socjologia pracy w zarysie. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.

Tyszka, T. (2005). Przedsiębiorczość lekiem na bezrobocie. Gazeta Prawna, (9), 4–5.

Unolt, J. (1999). Ekonomiczne problemy rynku pracy. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2019.32.4.323-340
Data publikacji: 2019-12-31 17:08:38
Data złożenia artykułu: 2019-07-19 14:24:00


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1042
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1212

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Katarzyna Nowosad

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.