Prężność u młodzieży z placówek resocjalizacyjnych i szkół ponadpodstawowych – analiza porównawcza

Irena Mudrecka

Streszczenie w języku polskim


Prężność, rozumiana jako właściwość jednostki, która decyduje o umiejętności skutecznego radzenia sobie w sytuacjach trudnych, jest zasobem osobistym sprzyjającym procesowi pozytywnej adaptacji do warunków środowiskowych. Celem przeprowadzonych badań było rozpoznanie prężności nieletnich umieszczonych w placówkach resocjalizacyjnych w porównaniu z prężnością młodzieży nieskonfliktowanej z prawem. W badaniach zastosowano Skalę Pomiaru Prężności autorstwa Niny Ogińskiej-Bulik i Zygfryda Juczyńskiego. Uzyskane wyniki badań potwierdzają, że nieletni charakteryzują się niższym nasileniem prężności niż młodzież ze szkół ponadpodstawowych, zwłaszcza w zakresie dwóch czynników: poczucia humoru i otwartości na nowe doświadczenia oraz kompetencji osobistych i tolerancji negatywnego afektu.


Słowa kluczowe


prężność; młodzież; nieletni; resocjalizacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Fredrickson, B. (2011). Pozytywność. Naukowe podejście do emocji, które pomaga zmienić jakość życia. Poznań: Zysk i S-ka.

Heszen, I., Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jarczyńska, J. (2011). Wspomaganie procesu budowania prężności u dzieci i młodzieży zagrożonej rozwojem zespołu zachowań problemowych poprzez wzmacnianie relacji z rodzicami. W: W. Junik (red.), Resilience. Teoria – badania – praktyka (s. 147–162). Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia.

Junik, W. (2011). Zjawisko resilience – wybrane problemy metodologiczne. W: W. Junik (red.), Resilience. Teoria – badania – praktyka (s. 47–65). Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia.

Kendall, P.C. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk: GWP.

Kendall, P.C. (2010). Teoria przewodnia w terapii dzieci i młodzieży. W: P.C. Kendall (red.), Terapia dzieci i młodzieży. Procedury poznawczo-behawioralne (s. 3–28). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kobasa, S.C., Maddi, S.R., Kahn, S. (1982). Hardiness and health: A prospective study. Journal of Personality and Social Psychology, 42(1), 168–177. DOI: https://doi.org/10.1037/0022-3514.42.1.168

Konaszewski, K., Kwadrans, Ł. (2017). Prężność psychiczna a wsparcie społeczne w grupie młodzieży nieprzystosowanej. Badania pilotażowe. Resocjalizacja Polska, (13), 163–173.

Konaszewski, K., Kwadrans, Ł. (2018). Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Uwarunkowania środowiskowe. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Maddi, S.R. (2005). On Hardiness and Other Pathways to Resilience. American Psychologist, 60(3), 261–270. DOI: https://doi.org/10.1037/0003-066X.60.3.261

Masten, A.S., Powell, J.L. (2003). A Resilience Framework for Research Policy and Practice. W: S.S. Luthar (ed.), Resilience and Vulnerability (s. 1–25). Cambridge: Cambridge University Press.

Mudrecka, I. (2013). Wykorzystanie koncepcji resilience w profilaktyce niedostosowania społecznego i resocjalizacji. Resocjalizacja Polska, (5), 49–62.

Napora, E.W. (2016). Wybrane zasoby osobiste matek a prężność adolescentów. Różnicująca rola struktury rodziny. Studia Psychologiczne, 54(3), 41–54.

Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2008). Osobowość, stres a zdrowie. Warszawa: Difin.

Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2011). Prężność u dzieci i młodzieży – charakterystyka i pomiar. Polska skala SPP-18. Polskie Forum Psychologiczne, 16(1), 7–28.

Ogińska-Bulik, N., Zadworna-Cieślak, M. (2014). Rola prężności psychicznej w radzeniu sobie ze stresem związanym z egzaminem maturalnym. Przegląd Badań Edukacyjnych, (19), 7–14. DOI: https://doi.org/10.12775/PBE.2014.019

Opora, R. (2009). Ewolucja niedostosowania społecznego jako rezultat zmian w zakresie odporności psychicznej i zniekształceń poznawczych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Opora, R. (2011). Nieletni niedostosowani społecznie, lecz odporni psychicznie. W: W. Junik (red.), Resilience. Teoria – badania – praktyka (s. 29–43). Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia.

Rubacha, K. (2017). Metodologiczne parametry pedagogiki resocjalizacyjnej. W: M.H. Kowalczyk, M. Fopka-Kowalczyk, K. Rubacha, Uwarunkowania i wielopłaszczyznowość badań nad resocjalizacją. Podstawy teoretyczne i metodologiczne (s. 111–150). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Sęk, H. (2008). Udział pozytywnych emocji w osiąganiu zdrowia. W: I. Heszen, J. Życińska (red.), Psychologia zdrowia. W poszukiwaniu pozytywnych inspiracji (s. 73–88). Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.

Sikorska, I. (2016). Odporność psychiczna w okresie dzieciństwa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Urban, B. (2010). Kognitywne i interakcyjne podstawy interpretacji współczesnych zachowań dewiacyjnych i działań profilaktyczno-resocjalizacyjnych. W: B. Urban (red.), Aktualne osiągnięcia w naukach społecznych a teoria i praktyka resocjalizacyjna (s. 15–26). Mysłowice: Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2020.33.4.249-262
Data publikacji: 2021-01-25 12:17:30
Data złożenia artykułu: 2019-10-04 19:37:13


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1469
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1387

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Irena Mudrecka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.