Przemoc domowa a funkcjonowanie młodzieży w szkole w okresie adolescencji

Elżbieta Sałata, Ewa Gawryś

Streszczenie w języku polskim


Przemoc w rodzinie jest najbardziej dramatycznym, ale również powszechnym problemem społecznym. W stosunku do członków rodziny narusza ich wolność, godność, dobra osobiste i podstawowe prawo do zdrowia i życia. Przemoc w rodzinie ma olbrzymi wpływ na rozwój młodzieży w okresie adolescencji. Fizyczne i psychiczne krzywdy, jakich doświadcza młodzież krzywdzona, ujawniają się w różnej formie i obejmują wszystkie sfery jej życia. Pod wpływem niekorzystnych uwarunkowań rodzinnych występują zakłócenia funkcjonowania młodzieży w szkole i w społeczeństwie. Celem opracowania jest określenie wpływu przemocy w rodzinie na funkcjonowanie młodzieży w środowisku szkolnym i domowym. Przemoc jest bardzo drażliwym tematem, dlatego młodzież potrzebuje wsparcia ze strony każdej instytucji czy osoby, która podejmuje działania interwencyjne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osobom poszkodowanym przemocą oraz z łagodzeniem negatywnych skutków przemocy. Dla zapewnienia większego komfortu młodzieży doznającej przemocy domowej należy systematycznie przeprowadzać szkolenia i warsztaty dla pracowników szkół i instytucji oświatowych, świetlic i klubów środowiskowych oraz pracowników miejskich ośrodków pomocy społecznej na temat pracy z rodziną z problemem przemocy domowej.


Słowa kluczowe


młodzież; adolescencja; rodzina; przemoc

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Badura-Madej, W., Dobrzyńska-Mesterhazy, A. (2000). Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa i psychoterapia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Cichla, J. (2009). Formy pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w kontekście teorii i doświadczeń praktycznych. W: R.M. Ilnicka, J. Cichla (red.), Wybrane aspekty przemocy. Prognoza i profilaktyki (s. 107–124). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

Dąbrowska, E. (2012). Przemoc w rodzinie jako zjawisko społeczne. W: E. Kowalewska-Borys (red.), Problematyka przemocy w rodzinie. Podstawowe środki prawne ochrony osób pokrzywdzonych (s. 13–26). Warszawa: Difin.

Gelles, R.J. (2003). Violence in the family. W: W. Heitmeyer, J. Hagan (eds.), International Handbook of Violence Research (s. 837–862). Dordrecht: Springer.

Hardesty, J., Haselschwerdt, M., Johnson, M. (2012). Domestic Violence and Child Custody. W: K. Kuehnle, L. Drozd (eds.), Parenting Plan Evaluations: Applied Research for the Family Court (s. 442–478). New York: Oxford University Press.

Jarosz, E. (2001). Dom, który krzywdzi. Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.

Jarosz, E., Nowak, A. (2012). Dzieci ofiary przemocy domowej w rodzinie. Raport Rzecznika Praw Dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Krzywicka, L. (2007). Przemoc w rodzinie – specyfika pracy socjalnej z ofiarami przemocy. W: S. Pawlas-Czyż (red.), Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych (s. 121–138). Toruń: Wydawnictwo Akapit.

KWP Policja. (2019). Przemoc w rodzinie. Pobrane z: http://statystyka.policja.pl (dostęp: 5.05.2019).

Lewicka-Zelent, A., Trojanowska, E. (2017). Rodzina z problemem przemocy. Podejście interdyscyplinarne. W: A. Lewicka-Zelent (red.), Przemoc rodzinna. Aspekty psychologiczne, pedagogiczne i prawne. Warszawa: Difin.

Mazur, J. (2002). Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Pospiszyl, I. (1999). Razem przeciw przemocy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Rutkowska, A., Makara-Studzińska, M. (2015). Przemoc w rodzinie alkoholowej. Trauma dzieciństwa i jej skutki w życiu dorosłym. W: M. Petrykowska, D. Sarzała (red.), Rodzina w obliczu współczesnych zagrożeń i przemian społeczno-kulturowych (s. 21–37). Pułtusk–Warszawa: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora.

Sakowicz, T. (2007). Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja. Wybrane teksty z socjologii rodziny i resocjalizacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Seweryńska, A.M. (2004). Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej. Przewodnik dla wychowawców i nauczycieli. Warszawa: WSiP.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2020.33.4.291-304
Data publikacji: 2021-01-25 12:17:33
Data złożenia artykułu: 2019-11-02 21:53:24


Statystyki


Widoczność abstraktów - 3109
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 4476

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Elżbieta Sałata, Ewa Gawryś

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.