Aktywność fizyczna a samoocena młodzieży na przykładzie uczniów lubelskich liceów

Andrzej Dubielis

Streszczenie w języku polskim


Co roku rośnie w Polsce liczba młodzieży z różnymi zaburzeniami funkcjonowania, często wynikającymi z niskiej samooceny. W niniejszym artykule przyjęto założenie, że aktywność fizyczna mogłaby być jednym z czynników wpływających na poprawę samooceny młodych ludzi. Celem przeprowadzonych badań była próba określenia zależności pomiędzy aktywnością fizyczną a samooceną młodzieży szkolnej. Próbę badawczą stanowiło 243 uczniów uczęszczających do klas pierwszych lubelskich liceów. W badaniach wykorzystano Skalę Samooceny SES (Rosenberg Self-Esteem Scale – SES) autorstwa Rosenberga oraz autorską ankietę dotyczącą aktywności fizycznej młodzieży. Analiza danych wykazała, że co drugi badany uczeń wykazywał aktywność fizyczną jedynie w ramach lekcji wychowania fizycznego. Również uzyskane wyniki badań w zakresie samooceny badanej młodzieży nie są zadowalające, gdyż blisko połowa badanych posiadała niski i bardzo niski jej poziom. Analiza odpowiedzi badanych chłopców i dziewcząt wskazuje na istnienie pewnych różnic w tym zakresie. Przeprowadzone analizy statystyczne nie wykazały jednak istotnych statystycznie zależności między aktywnością fizyczną a samooceną młodzieży.


Słowa kluczowe


aktywność fizyczna; samoocena; młodzież; uczniowie

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


LITERATURA

Barankiewicz, J. (1998). Leksykon wychowania fizycznego i sportu szkolnego. Warszawa: WSiP.

Baumann, K. (2005). Świadomość samego siebie. Edukacja i Dialog, 10, 27–31.

Bielski, J. (2005). Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Caspersen, C.J., Powell, K.E., Christenson, G.M. (1985). Physical activity, exercise, and physical fitness: definitions and distinctions for health-related research. Public Health Reports, 100(2), 126–131.

Drabik, J. (1996). Aktywność fizyczna w treningu zdrowotnym osób dorosłych. Part 2. Gdańsk: AWF.

Dzwonkowska, I., Lachowicz-Tabaczek, K., Łaguna, M. (2008). Samoocena i jej pomiar SES. Polska adaptacja skali SES M. Rosenberga. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Guszkowska, M. (2018). Aktywność fizyczna i psychiczna. Korzyści i zagrożenia. Toruń: Adam Marszałek.

Malec, M. (2002). Obraz siebie. Remedium, 5, 14–15.

Nowak, P.F. (2012). Związki deklarowanej aktywności i sprawności fizycznej z samooceną dobrostanu psychicznego u maturzystów. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 18(4), 361–365.

Osiński, W. (1996). Zarys teorii wychowania fizycznego. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego.

Poleszak, W. (2018). Samoocena młodzieży korzystającej z treści erotycznych w Internecie. Annales UMCS. Sectio J, 31(2), 223–241, DOI: https://doi.org/10.17951/j.2018.31.2.223-241.

Rosenberg, M. (1965). Society and Adolescent Self-Image. New York: Princeton University Press.

Sankowski, T. (2001). Wybrane psychologiczne aspekty aktywności sportowej. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego.

Wosik-Kawala, D. (2007). Korygowanie samooceny uczniów gimnazjum. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Woynarowska, B. (2007). Edukacja zdrowotna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

NETOGRAPHY

Szczupakowska, L. (2016). Aktywność fizyczna a samoocena. Retrieved from: https://prezi.com/c91nouqlsp_i/aktywnosc-fizyczna-a-samoocena (access: 27.11.2016).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2021.34.1.207-220
Data publikacji: 2021-04-27 15:38:14
Data złożenia artykułu: 2020-01-28 08:39:47


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1246
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 587

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Andrzej Jarosław Dubielis

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.