Praktyczny wymiar kształcenia na poziomie studiów wyższych a współczesny rynek pracy

Joanna Michalak-Dawidziuk

Streszczenie w języku polskim


Zmiany w szkolnictwie wyższym zmierzają w kierunku upraktycznienia kształcenia. Wysokie wymagania rynku pracy, silna konkurencja, presja czasu nie sprzyjają procesowi wdrażania nowego pracownika do zadań wynikających z zakresu czynności. Współczesny rynek pracy – coraz bardziej ograniczony – oczekuje na pracownika z aktualną wiedzą i dobrą orientacją w realiach zawodu. Dlatego też w ramach reformy szkolnictwa wyższego zainicjowano wiele działań zmierzających do dostosowania planów i programów kształcenia do realnego rynku pracy. W miejsce dotychczasowego tradycyjnego kształcenia wprowadzono nowy model oparty na wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach.
W kontekście wdrażanych zmian wzrosła rola praktyk studenckich, które umożliwiają uzyskanie pierwszego – dla wielu studentów – doświadczenia w realnych warunkach pracy. W celu dostosowania programów kształcenia powoływane są w uczelniach konwenty, w skład których wchodzą przedstawiciele pracodawców. Ważną rolę w doskonaleniu procesu kształcenia odgrywa także monitorowanie losów absolwentów. Coraz ważniejszą rolę pełnią także biura karier. Wszystkie te działania zmierzają do wspomagania studenta w radzeniu sobie – po ukończeniu studiów – w zawodzie i na rynku pracy.

Słowa kluczowe


rynek pracy; programy kształcenia; wiedza; umiejętności; kompetencje

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brodin E. (2007), Critical thinking in scholarschip. Meaning, conditions and development, Lund: Lund University.

Chmielecka E. (red.), (2010), Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, Warszawa: MNiSW.

Czerepaniak-Walczak M. (2013), Autonomia w kolorze sepii w inkrustowanej ramie KRK.O procedurach i treściach zmiany w edukacji akademickiej [w:] M. Czerepaniak-Walczak (red.), Fabryki dyplomów czy universitas?, Kraków: Impuls.

Dudzikowa M., Kubinowski D. (2012), Sprawozdanie z prac sesji VII, [w:] M. M. Urlińska, A. Uniewska, J. Horowski (red.), Teoria a praktyka edukacyjna, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Dumont H., Instance D., Benavices F. (2013), Educational Research and Innovation, The nature of learning: Using Research to Inspire Practise (Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników badań w praktyce), Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.

Komisja Europejska (2010), Komunikat Komisji EUROPA 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela.

Komisja Europejska (2012), Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego w roku 2012: Raport z wdrażania Procesu Bolońskiego, Bruksela.

Kust I. (2013), Challenges to higher education posed by the process of change in the modern world, [w:] Samara Region Ministry of Economic Development, Investments and Trade, Samara Region Ministry of Education and Science, Trakia Ynoversity (Bulgaria), Universitas „45” (Indonesia),

Institute of Intellectual Property of National University „Odessa Law Academy” in Kiev (Ukraine), Kazakhstan University of Innovation and Telecommunication Systems, Samara Institute (Branch) of Plekhanov Russian University of Economics, Shihobalovskie Chteniya: Experience, problems and prospects of consumer market development, Samara: Samaryjski Instytut (Filia) im. G. W. Plechanowa.

Kwiatkowski S. M. (2012), Pułapki standaryzacji, [w:] M. Dudzikowa (red.), Warszawa: Komitet Nauk Pedagogicznych PAN.

Kwiatkowski S. M., (2012), Po tematy sięgać nowe, [w:] M. M. Urlińska, A. Uniewska, J. Horowski (red.), Teoria a praktyka edukacyjna, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), (2006), Pedagogika. Podręcznik akademicki, I. 2, Warszawa: PWN.

Michalak-Dawidziuk J. (2013), The quality of higher education versus global barriers, [w:] Samara Region Ministry of Economic Development, Investments and Trade, Samara Region Ministry of Education and Science, Trakia Ynoversity (Bulgaria), Universitas „45” (Indonesia), Institute of Intellectual Property of National University „Odessa Law Academy” in Kiev (Ukraine), Kazakhstan University of Innovation and Telecommunication Systems, Samara Institute (Branch) of Plekhanov Russian University of Economics, Shihobalovskie Chteniya: Experience, problems and prospects of consumer market development, Samara: Samaryjski Instytut (Filia) im. G. W. Plechanowa.

Pachociński R. (2004), Kierunki reform szkolnictwa na świecie, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych. Raport o stanie edukacji 2011. Kontynuacja przemian (2012), Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Romer P. M. (1993), Economic Growth, [w:] D. R. Henderson (ed.), The Fortune Encyclopedia of Economics, New York: Time Warner Books.

Schwartz S. H., Bilsky W. (1990), Toward a theory of the universal content and structure of values: Extentions and cross – cultural replications, „Journal of Personality and Social Psychology”, 58 (5).

Sławiński S., Dębowski H. (2013), Raport Referencyjny – Odniesienie Polskiej Ramy Kwalifikacji na rzecz uczenia się przez całe życie do Europejskiej Ramy Kwalifikacji, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

The Knowledge-Based Economy (1996), Paris: OECD, GD 102.

Umiejętności Polaków – wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC

(2013), Zespół Badawczy PIAAC, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 253, poz. 1520).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 243, poz. 1445 z poźn. zm.).

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 i 742).

Strony internetowe

http://europejskiportal.eu/id03.html, (data korzystania 29.11.1013 r.).

http://nauka.gov.pl/proces-bolonski/proces-bolonski.html, (data korzystania 4.10.2013 r.).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2013.26.1-2.101
Data publikacji: 2015-07-09 21:45:43
Data złożenia artykułu: 2015-07-09 12:40:39


Statystyki


Widoczność abstraktów - 503
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 504

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Joanna Michalak-Dawidziuk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.