Edukacyjne wymiary profesjonalizacji pracy socjalnej

Ewa Kantowicz

Streszczenie w języku polskim


Istnieje wiele kontrowersji wokół procesu edukacji zawodowej przygotowującej do działania socjalno-wychowawczego i odpowiadającego nowym wyzwaniom kształcenia kompetencji profesjonalnych pracowników socjalnych. Akademickie dyskusje dotyczą nie tylko istoty profesjonalizacji, ale i takiego przygotowania zawodowego pracowników socjalnych, które odpowiadałoby przyjętym standardom oraz oczekiwaniom indywidualnym i społecznym. Podjęty dyskurs nad edukacyjnymi wymiarami profesjonalizacji pracowników socjalnych jest próbą refleksji nad możliwymi obszarami eksploracji tego problemu oraz dylematami związanymi z kształtowaniem oczekiwanej wiedzy, umiejętności oraz postaw, które sprzyjałyby efektywnym działaniom zawodowym.

Słowa kluczowe


profesjonalizacja; edukacja; dylematy kształcenia pracowników socjalnych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biernat T., Karwacki A. (2011), Aktywna polityka społeczna i profesjonalna praca socjalna w województwie kujawsko-pomorskim, Toruń: Wyd. Akapit.

Carr D. (1999), Professional education and professional ethics right to die or duty to live, „Journal of Applied Philosophy”, 16 (1).

Czechowska-Bieluga M. (2013), Poczucie zadowolenia z życia pracowników socjalnych w socjopedagogicznej perspektywie uwarunkowań pełnionej roli zawodowej, Lublin: Wyd. UMCS.

Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 roku w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. UE L 255/22, PL, 30 września 2005 roku, art. 2–4, 12–14, pkt 9–18).

Gynnerstedt K., Hojer S. (2004), Sweeden, [w:] A. M. Campanini, E. Frost (ed.), European Social Work. Commonalities and differences, Rome: Carocci.

Kantowicz E. (2005), Praca socjalna w Europie. Inspiracje teoretyczne i standardy kształcenia, Olsztyn: Wyd. UWM.

Kantowicz E. (2011), Kierunki profesjonalnego kształcenia do pracy socjalnej w Europie, [w:] A. Cudowska (red.), Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej, Białystok: Wyd. Trans Humana.

Kantowicz E. (2014), Profesjonalizacja pracy socjalnej w perspektywie zmian, „Praca Socjalna”, nr 1.

Łuczyńska M. (2012), Pracownicy socjalni w procesie zmian – na podstawie badań z 1988, 1995 i 2010 roku, [w:] M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, Warszawa: ISP.

Marynowicz-Hetka E. (1996), Praca socjalna i jej aktualny wymiar, [w:] E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając (red.), Pedagogika społeczna i praca socjalna. Przegląd stanowisk i komentarze, Warszawa: Wyd. „Interart”.

Mason T. (2004), Denmark, [w:] A. M. Campanini, E. Frost (ed.), European Social Work. Commonalities and differences, Rome: Carocci.

Piekarski J. (1999), Problem wiedzy profesjonalnej w pracy socjalnej, [w:] E. Marynowicz-Hetka, A. Wagner, J. Piekarski (red.), European Dimensions in Training and Practice of the Social Professions, Katowice: Wyd. „Śląsk”.

Raport z badań w ramach projektu PHARE (1996), charakterystyka kadr pomocy społecznej, ze szczegółowym uwzględnieniem pracowników socjalnych, z punktu widzenia ich sytuacji społecznej, zawodowej, rodzinnej i ekonomicznej, Warszawa.

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych (Dz.U. z 2005 r., nr 61, poz. 544).

Rymsza M. (red.), (2010), Czy podejście aktywizujące ma szansę? Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce 20 lat po reformie systemu pomocy społecznej, Warszawa: ISP.

Sikorski C. (2007), Drogi do sukcesu. Profesjonalista kontra populistyczna kultura organizacyjna, Warszawa: Wyd. Difin.

Szmagalski J. (2012), Kształcenie do pracy socjalnej w Polsce po 1989 roku, [w:] M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą a urzędem, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Tello T. B. (2004), Spain, [w:] A. M. Campanini, E. Frost (ed.), European Social Work. Commonalities and differences, Rome: Carocci.

Urbaniak-Zając D. (2001), O niektórych aspektach profesjonalizacji pracy socjalnej, [w:] E. Marynowicz- Hetka, A. Wagner, J. Piekarski (red.), Profesje społeczne w Europie. Z problemów kształcenia i działania, Katowice: Wyd. Śląsk.

Urponen K. (2004), Finland, [w:] A. M. Campanini, E. Frost (ed.), European Social Work. Commonalities and differences, Rome: Carocci.

Weissenborn A. (2004), Austria, [w:] A. M. Campanini, E. Frost (ed.), European Social Work. Commonalities

and differences, Rome: Carocci.

Wilkinson G., Frost E. (2004), England, [w:] A. M. Campanini, E. Frost (ed.), European Social Work. Commonalities and differences, Rome: Carocci.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2013.26.1-2.133
Data publikacji: 2015-07-09 21:45:44
Data złożenia artykułu: 2015-07-09 15:52:59

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Ewa Kantowicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.