Wokół historycznych i aktualnych problemów pedagogiki pracy

Franciszek Szlosek

Streszczenie w języku polskim


W artykule omówione zostały w historycznym kontekście kluczowe dylematy, przed którymi stoi współczesna pedagogika pracy. Jednym z nich jest spór o to, kto jest prekursorem tej subdyscypliny naukowej. Starano się uzasadnić, że jest to Stanisław Staszic, który całą swoją działalnością, swoim systemem wartości i postawą życiową eksponował kategorie i wartości bliskie lub tożsame aktualnemu przedmiotowi badań pedagogiki pracy. W przypadku współczesnych dylematów podjęto zagadnienie braku adekwatności przedmiotu badań tej subdyscypliny do jej dokonań naukowych, a także fakt pominięcia szkolnictwa wyższego w obszarach zainteresowań i badań pedagogiki pracy, chociaż szkoły te nadają kwalifikacje zawodowe i przygotowują ludzi do funkcjonowania na rynku pracy. W artykule znajdują się również informacje o stanie piśmiennictwa pedagogiki pracy oraz o zwiększeniu liczby uczelni prowadzących kształcenie na specjalności pedagogika.


Słowa kluczowe


praca; pedagogika pracy; kwalifikacje zawodowe; rynek pracy; pedagogika

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biegeleisen, L.W. (1928). Polska polityka gospodarcza a szkolnictwo zawodowe. Warszawa.

Biegeleisen, L.W. (1938). Teoretycznopoznawcze podstawy zasady gospodarności. Warszawa.

Chmielecka, E. (red.). (2009). Od Europejskich do Krajowych Ram Kwalifikacji. Warszawa: MEN.

Konarski, K. (1928). Stanisław Staszic w Łodzi w roku 1825 r. Rocznik Łódzki, 1.

Kwiatkowski, S.M., Bogaj, A., Baraniak, B. (2007). Pedagogika pracy. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Lechicka, J. (1951). Rola dziejowa Stanisława Leszczyńskiego. Wybór pism. Cz. 2. Toruń: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego.

Nowacki, T. (1957). Materiały do działalności pedagogicznej Stanisława Staszica. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Nowacki, T. (2008). Przyczynek do historii pedagogiki pracy. W: F. Szlosek (red.), Badanie – dojrzewanie – rozwój (na drodze do doktoratu). Radom: Instytut Technologii i Eksploatacji PIB.

Rowid, H. (1926). Szkoła twórcza. Podstawy teoretyczne i drogi urzeczywistnienia „szkoły pracy”. Kraków: Gebethner i Wolff.

Sławiński, S., Dębowski, H., Michałowicz, H., Urbaniak, J. (2013). Słownik podstawowych terminów dotyczących krajowego systemu kwalifikacji. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Staszic, S. (1820). Ród ludzki. Poema dydaktyczne. Warszawa: Drukarnia Jego Cesarsko-Królewskiej Mości Rządowej.

Szafraniec, K. (red.). (1983). 10 lat w służbie oświaty 1972–1982. Warszawa: Instytut Kształcenia Zawodowego.

Szlosek, F. (2012). Dylematy polskiej pedagogiki pracy. Studia Pedagogiczne, 65, 13–20.

Szlosek, F. ( 2015). Tożsamość pedagogiki pracy w kontekście przemian systemowych. Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej.

Szlosek, F., Bednarczyk, H. (red.). (2013). Edukacja – praca – kariera. Warszawa–Radom: Instytut Technologii i Eksploatacji.

Tomaszewska-Lipiec, R. (2018). Praca zawodowa – życie osobiste. Dysonans czy synergia? Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu. Kazimierza Wielkiego.

Wiatrowski, Z. (1973). Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Gospodarczej. Instytut Kształcenia Zawodowego w roku szkolnym 1972/1973. Warszawa: Instytut Kształcenia Zawodowego.

Wiatrowski, Z. (1994, 1996, 2000, 2005). Podstawy pedagogiki pracy. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Wiatrowski, Z. (2012). Problem kwalifikacji i kompetencji w kontekście europejskich ram kwalifikacji. Studia Pedagogiczne, 65, 175–186.

Wołk, Z. (2013). Zawodoznawstwo. Warszawa: Difin.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2021.34.4.7-19
Data publikacji: 2022-03-02 18:21:01
Data złożenia artykułu: 2021-10-12 15:02:10


Statystyki


Widoczność abstraktów - 530
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 551

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Franciszek Szlosek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.