Poczucie satysfakcji z życia słuchaczy UTW a preferowane przez nich wartości

Ewa Domarecka

Streszczenie w języku polskim


Polska jest jednym z państw, w którym coraz silniej uwidacznia się zjawisko demograficznego starzenia się społeczeństwa, co stanowi jeden z powodów wzrostu zainteresowania badaczy społecznych jakością życia osób starszych. W artykule podjęto próbę weryfikacji związku między poczuciem satysfakcji z życia a hierarchią wartości wśród słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W tym celu przebadano grupę 40 osób w podeszłym wieku za pomocą Skali Satysfakcji z Życia (SWLS) oraz Skali Wartości M. Rokeacha. Uzyskane wyniki wskazują, że większość osób starszych charakteryzuje się niskim i średnim poczuciem satysfakcji. Wykazano również związek między satysfakcją z życia a preferencją niektórych wartości (ambitny i uzdolniony).


Słowa kluczowe


satysfakcja z życia; system wartości; podeszły wiek; Uniwersytet Trzeciego Wieku

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Błędowski P., Szatur-Jaworska B., Szweda-Lewandowska Z., Paweł K. (red.) (2012), Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Bruśk I. (2006), Współczesne uwarunkowania, potrzeby i możliwości aktywności osób starszych, [w:] J.T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, Łódź: Zakład Demografii UŁ.

Brzozowski P. (1987), Skala wartości – polska wersja testu Miltona Rokeacha, [w:] R.Ł. Drwal (red.), Techniki kwestionariuszowe w diagnostyce psychologicznej – wybrane zagadnienia, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Brzozowski P. (1989), Skala wartości (SW). Polska adaptacja Value Survey M. Rokeacha. Podręcznik, Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Cumming E., Henry W.E. (1961), Growing Older, New York.

Czapiński J. (1992), Psychologia szczęścia, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Akademos.

Czapiński J. (2015), Jakość życia w Polsce – wygrani i przegrani. Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków – Raport, „Contemporary Economics”, 9, 4.

Czechowska-Bieluga M. (2012), Poczucie jakości życia studentów pracy socjalnej i kierunków ekonomicznych. Analiza porównawcza, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.

Erikson E.H. (2002), Dopełniony cykl życia, Poznań: Wydawnictwo Rebis.

Fromm E. (1994), Niech się stanie człowiek, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jopkiewicz A. (2003), Działalność polskich uniwersytetów trzeciego wieku w roku akademickim 2002/2003, Kielce: GENS.

Juczyński Z. (2001), Narzędzia pomiaru w promocji psychologii zdrowia, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Klamut R. (2002), Cel – czas – sens życia, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Kołodziej W. (2006), Stereotypy dotyczące starzenia się i ludzi w podeszłym wieku, [w:] S. Steuden, M. Marczuk (red.), Starzenie się a satysfakcja z życia, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Konieczna-Woźniak R. (2001), Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce. Profilaktyczne aspekty edukacji seniorów, Poznań: „Eruditus”.

Leszczyńska I., Żychlińska M. (2012), Zyski i straty w wieku późnej dorosłości – fenomen słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, [w:] E. Bielawska-Batowicz, B. Dudka (red.), Teoria zachowania zasobów Stevana E. Hobfolla – polskie doświadczenia, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Leszczyńska-Rejchert A. (2008), Wspomaganie osób starszych w domach pomocy społecznej, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Omyła-Rudzka M. (red.) (2012), Polacy wobec własnej starości. Komunikat z badań CBOS, Warszawa: CBOS.

Orzechowska G. (2003), Przygotowanie do starości, „Edukacja Dorosłych”, 3.

Orzechowska G. (2007), Aktywność osób starszych jako kategoria uniwersalna, [w:] E. Dubas (red.), Uniwersalne problemy andragogiki i gerontologii, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Seredyńska D. (2013), Dyskursy edukacyjne o starości w naukach humanistycznych i społecznych. Analiza konferencji ogólnopolskich, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Steuden S. (2012), Psychologia starzenia się i starości, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Trafiałek E. (1995), Człowiek starszy w społeczeństwie polskim, „Praca Socjalna”, 4.

Zalewska-Puchała J., Majda A., Cebula M. (2015), Poczucie satysfakcji z życia słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, „Hygeia Public Health”, 50 (4).

Zych A.A. (2001), Słownik gerontologii społecznej, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2016.29.1.173
Data publikacji: 2016-12-10 10:33:50
Data złożenia artykułu: 2016-03-30 15:47:39


Statystyki


Widoczność abstraktów - 749
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 2517

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Ewa Domarecka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.