W stronę integracji czy wykluczenia społecznego – poglądy pracowników socjalnych na temat

Anna Kanios

Streszczenie w języku polskim


Obecna sytuacja demograficzna Polski nie różni się znacząco od kondycji ludnościowej innych krajów Unii Europejskiej. W krajach tych nasiliło się zjawisko zwane starzeniem się społeczeństwa. Osoby starsze stanowią grupę, którą dotyka wykluczenie społeczne z powodu niskiego statusu materialnego, złego stanu zdrowia czy niesprawności, a także ze względu na postrzeganie człowieka starszego przez polskie społeczeństwo jako tego gorszego. Ważne w życiu osób starszych są nie tylko osoby z rodziny, ale również profesjonaliści, tacy jak pracownicy socjalni, którzy często są jedynym źródłem wsparcia dla osoby starszej – samotnej, zamieszkującej na wsi, chorej.


Słowa kluczowe


osoba starsza; wykluczenie społeczne; integracja społeczna; pracownik socjalny; poglądy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Błędowski P., Szatur-Jaworska B., Szweda-Lewandowska Z., Kubicki P. (2012), Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Czekanowski P. (2002), Rodzina w życiu osób starszych i osoby starsze w rodzinie, [w:] B. Synak (red)., Polska starość, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 940/2011/UE z dnia 14 września 2011 r. w sprawie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/sites/default/files/decyzja_pe_nr_940_2011_ue.pdf (dostęp: 23.03.2016).

Giddens A. (2004), Socjologia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Janeczko B. (2013), Człowiek stary jako „Inny” – źródła, przejawy dyskryminacji i marginalizacji, [w:] A. Zawada, Ł. Tomczyk (red.), Seniorzy w środowisku lokalnym, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Kanios A. (2014), Postawy osób starszych wobec własnej starości, [w:] K. Denek, A. Kamińska, P. Olesniewicz (red.), Edukacja jutra. Od uniwersytetu do starości. Aspekty edukacji osób dorosłych, Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas.

Kanios A. (2015), Postawy studentów pracy socjalnej wobec ludzi starych, „Praca Socjalna”, 4.

Kijak R.J., Szarota Z. (2013), Starość. Między diagnozą a działaniem, Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Kołodziej W. (2006), Bio-psycho-społeczne funkcjonowanie osób starszych a społeczne stereotypy i uprzedzenia dotyczące starzenia się i starości, [w:] A. Nowicka (red.), Wybrane problemy osób starszych, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Kotlarska-Michalska A. (2015), Nowe wymiary wykluczenia społecznego, [w:] B. Szluz (red.), Wielowymiarowość wykluczenia społecznego Diagnoza i profilaktyka, Spišská Nová Ves: Wydawnictwo Občianske združenie SPEKTRUM-VÝCHOD.

Krzyszkowski J. (2011), Osoby starsze, [w:] R. Szarfenberg (red.), Krajowy raport badawczy Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup – diagnoza standaryzacji usług i modeli instytucji, Warszawa, www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/KRB_wersja%20ostateczna.pdf (dostęp: 23.03.2016).

Leszczyńska-Rejchert A. (2006), Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki starości, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Marody M., Giza-Poleszczuk A. (2004), Przemiany więzi społecznych, Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

Pikuła N.G. (2015), Poczucie sensu życia osób starszych. Inspiracje do edukacji w starości, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Popławska A. (2014), Jakość życia osób starszych – wybrane perspektywy, „Zagadnienia Społeczne”, 2.

Rembowski J. (1984), Psychologiczne problemy starzenia się człowieka, Warszawa–Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Winiarski M. (1999), Integracja społeczna, [w]: D. Lalak, T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Warszawa: Wydawnictwo „Żak”.

Wojcieszek A., Majda A., Nawalana A. (2013), Postawy ludzi uzupełniających wykształcenie średnie wobec osób starszych, „Problemy Pielęgniarstwa”, 21 (4).

Worach-Kardas H. (2015), Starość w cyklu życia. Społeczne i zdrowotne oblicza późnej dorosłości, Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.

Wurtele W.K. (2009), Activities of older adults Survey: tapping into student views of the elderly, “Educational Gerontology”, 35, DOI: http://dx.doi.org/10.1080/03601270902973557.

Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020, www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/zalozenia-dlugofalowej-polityki-senioralnej-w-polsce-na-lata-20142020 (dostęp: 23.03.2016).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2016.29.1.115
Data publikacji: 2016-12-10 10:33:46
Data złożenia artykułu: 2016-04-18 12:11:56


Statystyki


Widoczność abstraktów - 900
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 3255

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Anna Kanios

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.