Wychowanie w rodzinie źródłem kapitału społecznego

Mirosław Jan Dyrda, Joanna Zienkiewicz

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest ukazanie roli rodziny jako źródła kapitału społecznego. Z omówionych w opracowaniu funkcji rodziny wynika, iż jest ona instytucją, która wyposaża jednostkę w zdolności i umiejętności społecznego funkcjonowania, czyli w kapitał społeczny, i sama ów kapitał tworzy oraz jest jego dysponentem. Proces edukacyjno-wychowawczy, w efekcie którego tworzy się kapitał społeczny, kulturowy i ludzki, tkwi w zdolności do właściwego przygotowywania kolejnych pokoleń do życia w przyszłym społeczeństwie. Istotne dla budowania kapitału społecznego są takie czynniki, jak: współpraca, zaufanie, umiejętność współdziałania, wzajemne zrozumienie. Jednym z ważnych czynników w tym procesie są postawy rodzicielskie. Warunkiem właściwej realizacji celów edukacyjno-wychowawczych rodziny jest posiadana wiedza i doświadczenie rodziców.


Słowa kluczowe


rodzina; wychowanie; kapitał społeczny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartoszek A. (2008), Konwersja kapitałów społeczno-kulturowych na kapitał obywatelski – rzecz o wytwarzaniu otwartych społeczności, [w:] M.S. Szczepański, T. Nawrocki (red.), Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Bourdieu P. (1986), The Forms of Capital, [w:] J.G. Richardson (ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, New York: Greenwood Press.

Bourdieu P. (2005), Struktury, habitus, praktyki, [w:] P. Sztompka, M. Kucia (red.), Lektury, Kraków: Instytut Wydawniczy Znak.

Bourdieu P., Passeron J.-C. (1990), Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Coleman J. (1990), Foundations of Social Theory, Cambridge, Massachusetts, London.

Coleman J.S. (1998), Social Capital in the Creation of Human Capital, “Supplement to American Journal of Sociology”, 94.

Dyrda M.J. (2009), Pedagogika społeczna. O aspiracjach, jakości i sensie życia, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Dyrda M.J. (2013), Pedagogika społeczna. Wychowanie dla tworzenia kapitału społecznego, Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.

Fukuyama F. (1997), Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa–Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Fukuyama F. (2000), Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku spolecznego, Warszawa: Bertelsmann Media.

Głaz S., Grzeszek K., Wiśniewska I. (1996), Rodzina. Biologiczne i psychologiczne podstawy jej funkcjonowania, Kraków: WAM.

Jaskulska S., Wawrzyniak-Beszterda R. (2011), Kapitał rodziny, [w:] M. Dudzikowa, R. Wawrzyniak-Beszterda, E. Bochnio, K. Knasiecka-Falbierska, M. Marciniak, Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla. Diagnoza i uwarunkowania, t. 2, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Kamiński A. (1982), Funkcje pedagogiki społecznej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kant I. (1999), O pedagogice, Łódź: DAJAS.

Kawula S. (2009), Zasoby wychowania w środowisku życia współczesnego Polaka, [w:] K. Marzec-Holka (red.), Kapitał społeczny a nierówności – kumulacja i redystrybucja, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Kawula S., Brągiel J., Janke A.W. (2006), Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kluzowa K. (2005), Sytuacja demograficzna rodziny polskiej lat dziewięćdziesiątych i jej konsekwencje społeczne, [w:] M. Ziemska (red.), Rodzina współczesna, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Kwiatkowski M. (2005), Kapitał społeczny, [w:] H. Kubiak, G. Lissowski, M. Morawski, J. Szacki (red.), Encyklopedia socjologii. Suplement, Warszawa: Oficyna Naukowa.

Marynowicz-Hetka E. (red.) (2007), Pedagogika społeczna, t. 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Marzec-Holka (2009), Kapitał społeczny jako predykator konstruowania rzeczywistości w środowisku lokalnym, [w:] Marzec-Holka K. (red.), Kapitał społeczny a nierówności – kumulacja i redystrybucja, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Matyjas B. (2007), Pedagogika społeczna i rodzina – obszary badań, [w:] E. Marynowicz-Hetka (red.), Pedagogika społeczna, t. 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mendel M. (2002), Edukacja społeczna. Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy w perspektywie amerykańskiej, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Nagórny J., Jeżyna K. (2006), Nauczanie moralne Jana Pawła II. Rodzina, Radom.

Niemierko B. (2011), Jak mierzyć kapitał ludzki i kapitał społeczny? Edukacyjne perspektywy operacjonalizacji pojęć ekonomicznych, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej”, 4 (187).

Nikitorowicz J. (2009), Edukacja regionalna i międzykulturowa, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Nowak M. (2007), Programy Szkoły Rodziców jako przejaw troski o wychowanie do rodzicielstwa, [w:] D. Opozda (red.), Rodzicielstwo. Wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Nowicki M.A. (2003), Wokół Konwencji Europejskiej. Krótki komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Kraków: Kantor Wydawniczy „Zakamycze”.

Pilch T., Lepalczyk I. (red.) (2003), Pedagogika społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Przymeński A. (2004), Kapitał społeczny – pojęcie czy teoria, [w:] L. Frąckiewicz, A. Rączaszka (red.), Kapitał społeczny, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego.

Putnam R.D. (1995), Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Kraków–Warszawa: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Fundacja im. Stefana Batorego.

Putnam R.D. (2008), Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Radlińska H. (1961), Pedagogika społeczna, Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Radziewicz-Winnicki A. (2008), Pedagogika społeczna, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Radziewicz-Winnicki A. (2009), Ideologia a partycypacja społeczna. Rola i znaczenie kapitału społecznego, [w:] K. Marzec-Holka (red.), Kapitał społeczny a nierówności – kumulacja i redystrybucja, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Rymsza A. (2007), Klasyczne koncepcje kapitału społecznego, [w:] T. Kazimierczak, M. Rymsza (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Warszawa: Fundacja Instytutu Spraw Publicznych.

Satir V. (2002), Rodzina. Tu powstaje człowiek, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Stachowicz J. (2006), Kapitał społeczny a kreowanie wiedzy organizacyjnej, [w:] J. Stachowicz, A. Straszak, S. Walukiewicz (red.), Badania operacyjne i systemowe 2006. Wiedza systemowa dla rozwoju regionów i przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza „Exit”.

Sztompka P. (2007), Zaufanie: fundament społeczeństwa, Kraków: Wydawnictwo Znak.

Tyszka Z. (1976), Socjologia rodziny, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Tyszka Z. (2003), Rodzina w świecie współczesnym – jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa, [w:] T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Walukiewicz S. (2006), Trzy modele do analizy kapitału społecznego, [w:] J. Stachowicz, A. Straszak, S. Walukiewicz (red.), Badania operacyjne i systemowe 2006. Wiedza systemowa dla rozwoju regionów i przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza „Exit”.

Ziemska M. (1973), Postawy rodzicielskie, Warszawa: Wiedza Powszechna.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2016.29.1.199
Data publikacji: 2016-12-10 10:33:51
Data złożenia artykułu: 2016-05-11 14:37:20


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1546
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1055

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Mirosław Jan Dyrda, Joanna Zienkiewicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.