Psychoterapia wśród studentów. Stan aktualny i potrzeby

Renata Franczak

Streszczenie w języku polskim


W ostatnich latach rośnie liczba studentów z objawami różnych zaburzeń psychicznych. Dostępne badania potwierdzają, że studenci zgłaszają więcej problemów psychicznych niż porównywalna wiekowo grupa osób niestudiujących. Zaburzenia zdrowia psychicznego studentów wydają się istotnym problemem społeczności akademickiej. Ten problem nie doczekał się jeszcze wypracowanych sposobów i standardów rozwiązywania. Celem artykułu jest przedstawienie psychoterapii jako skutecznej formy leczenia zaburzeń psychicznych i emocjonalnych. Psychoterapia jest przedstawiona na tle funkcjonujących obecnie w środowisku akademickim form wsparcia psychicznego dla studentów.


Słowa kluczowe


psychoterapia; zaburzenia i problemy psychiczne; środowisko akademickie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aleksandrowicz J., Sobański J. (2004), Skuteczność psychoterapii poznawczej i psychodynamicznej, Kraków: Komitet Redakcyjno-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Białkowska J., Mroczkowska D., Zomkowska E., Rakowska A. (2014), Ocena zdrowia psychicznego studentów na podstawie Skróconego Kwestionariusza Zdrowia Pacjenta, „Hygeia Public Health”, 49 (2), www.h-ph.pl/pdf/hyg-2014/hyg-2014-2-365.pdf (dostęp: 20.03.2016).

Boguszewski R. (2012), Zdrowie psychiczne Polaków, Warszawa: CBOS.

Bryła-Zielińska I. (1997), Badania nad skutecznością psychoterapii w leczeniu pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i z zaburzeniami osobowości w Polsce w latach 1960–1995, „Postępy Psychiatrii i Neurologii”, 4 (6).

Czabała J.C. (1994), Wyniki badań nad psychoterapią – ich użyteczność dla praktyki klinicznej, „Psychoterapia”, 4 (91), 33–40.

Dembińska E. (2010), Epizody ryzykownych zachowań u studentów – wskazówki praktyczne, www.konstelacjalwa.pl/artyku%C5%82y/17-artyku%C5%82y/75-artykul-1 (dostęp: 20.03.2016).

EZOP (2012), Epidemiologia zaburzeń psychiatrycznych i dostępność psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Polsce, www.ezop.edu.pl/05 Podsumowanie.pdf (dostęp: 12.11.2015).

GUS (2012), Zdrowie i ochrona zdrowia w 2011 r., Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.

Kiejna A., Moskalewicz J., Rabczenko D., Wojtyniak B., Zagdańska M. Metodologia (2012), [w:] J. Moskalewicz, A. Kiejna, B. Wojtyniak (red.), Kondycja psychiczna mieszkańców Polski. Raport z badań „Epidemiologia zaburzeń psychiatrycznych i dostęp do psychiatrycznej opieki zdrowotnej – EZOP Polska”, Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Łoza B., Gryglewicz J. (2015), Raport. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2016–2020. Rekomendacje, Warszawa.

MacCall C., Callender J.S., Irvine W. (2001), Substance Misuse, Psychiatric Disorder and Parental Relationships in Patients Attending a Student Health Service, “International Journal of Psychiatry in Clinical Practice”, 7, DOI: http://dx.doi.org/10.1185/135525701753429317.

Minister Zdrowia (2013), Informacja z realizacji działań Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego z 2011 roku, www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/infoorealiznpozp_20130204.pdf (dostęp: 20.03.2016).

Miśkiewicz P. (2014), Ochrona zdrowia psychicznego w dokumentach WHO, [w:] J. Wciórka (red.), Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki. Raport RPO, Warszawa.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Harmonogram realizacji. Zał. 1, 2010, www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal_1_19032010.pdf (dostęp: 24.03.2016).

Stallman H. (2010), Psychological Distress in University Students: A Comparison with General Population Data, “Australian Psychologist”, DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00050067.2010.482109.

Seligman M.E.P., Walker E.F., Rosenhan D. (2003), Psychopatologia, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Szafrański T. (2014), Ochrona zdrowia psychicznego we współczesnym świecie, [w:] J. Wciórka (red.), Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki. Raport RPO, Warszawa.

Wciórka J. (red.) (2014), Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki, Raport RPO, Warszawa.

WHO (2001), Zdrowie psychiczne: nowe rozumienie, nowa nadzieja.

WHO (2005), Resolution EUR/04/5047810/6, Mental Health Declaration for Europe. Facing the Challenges, Building Solutions.

WHO (2013a), WHA66.8, Comprehensive Mental Health Action Plan 2013–2020.

WHO (2013b), Resolution EUR/RC63/11, European Action Plan.

Zaborniak-Sobczak M., Sznajder J., Student z zaburzeniami psychicznymi – formy wsparcia w środowisku akademickim, Materiały OWiRON, Uniwersytet Rzeszowski, www.firr.org.pl/uploads/PSIV/Student-z-zaburzeniami-psychicznymi-formy-wsparcia-w-srodowisku-akademickim.doc (dostęp: 24.03.2016).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2016.29.1.251
Data publikacji: 2016-12-10 10:33:53
Data złożenia artykułu: 2016-05-25 17:30:06


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1521
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 890

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Renata Franczak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.