Uwarunkowania skuteczności procesu wychowania w środowisku szkolnym

Danuta Wosik-Kawala

Streszczenie w języku polskim


Współcześnie od szkoły oczekuje się, aby była instytucją wychowującą, chroniącą indywidualność jednostki, pomagającą jej w kierowaniu własnym rozwojem i w dążeniu do samorealizacji, przygotowującą do wartościowego uczestnictwa w życiu społecznym. Mimo że wychowanie w szkole dokonuje się każdego dnia przez interakcje z wszystkimi nauczycielami i rówieśnikami, to za efekty procesu wychowawczego odpowiedzialny jest głównie nauczyciel, zwłaszcza wychowawca klasy. Artykuł ma charakter analityczno-przeglądowy. Ukazano teoretyczny kontekst dotyczący podstawowych czynników wpływających na skuteczność procesu wychowania realizowanego w środowisku szkolnym. Wychowanie rozumiane jest tutaj jako proces kształtowania młodego człowieka. Zostało ono określone za pomocą pięciu głównych cech. Autorka zwraca uwagę, iż osoby zajmujące się wychowaniem z racji pełnionej roli zawodowej powinny opierać się na jasno określonych wytycznych, sformułowanych w sposób przejrzysty i czytelny, uwzględniających podstawowe zasady współżycia międzyludzkiego, a nie jedynie na intuicji i własnym doświadczeniu.


Słowa kluczowe


szkoła; wychowanie; nauczyciel; uczeń

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gardner H. (2009), Inteligencje wielorakie. Nowe horyzonty w teorii i praktyce, Warszawa: Laurum.

Gaś Z. (2001), Doskonalący się nauczyciel, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Janowska J. (1993), Samoaktualizacja w teorii i praktyce kształcenia nauczycieli, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Kacprzak L. (2006), Pedeutologiczne rozważania o nauczycielu, Piła: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica.

Kirenko J. (2002), Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością, Ryki: WSUPiZ.

Kirenko J., Sarzyńska E. (2010), Bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeby, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Kozielecki J. (2000), Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Łobocki M. (1985), Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania, Warszawa: Nasza Księgarnia.

Łobocki M. (1998), Czynniki warunkujące skuteczność pracy wychowawczej, [w:] M. Łobocki (red.), Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Łobocki M. (1999), ABC wychowania, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Łobocki M. (2006), Teoria wychowania w zarysie, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Łobocki M. (2007), W trosce o wychowanie w szkole, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Maslow A. (2006), Motywacja i osobowość, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Obuchowski K. (1995), Przez galaktykę potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich, Bydgoszcz: Zysk i S-ka.

Okoń W. (2001), Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Potempska E., Sobieska-Szostakiewicz G. (2003), Rozwój empatii i kompetencji społecznych, Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Putkiewicz E. (1990), Proces komunikowania się na lekcji, Warszawa: WSiP.

Radochoński M. (2009), Psychopatologia życia emocjonalnego dzieci i młodzieży. Wybrane zagadnienia, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Reykowski J. (1970), Natura ludzka a potrzeby, „Etyka”, nr 6.

Szewczuk W. (1998), Encyklopedia psychologii, Warszawa: Fundacja Innowacja.

Wojciechowska-Charlak B. (1997), Podmiotowość w wychowaniu, [w:] T.E. Dąbrowska, B. Wojciechowska-Charlak, Między praktyką a teorią wychowania, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Wosik-Kawala D. (2007), Korygowanie samooceny uczniów gimnazjum, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Wosik-Kawala D. (2008), Rola samooceny w zapobieganiu patologiom życia społecznego – kontekst psychopedagogicznego przygotowania studentów, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, t. 27.

Wosik-Kawala D. (2013), Rozwijanie kompetencji emocjonalnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Wosik-Kawala D., Grabowiec A. (2013), Techniki projekcyjne w pracy pedagoga, [w:] V. Korim, R. Uździcki (red.), Szkoła w perspektywie jej realnych przeobrażeń. Zarządzanie – kompetencje – kreatywność, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Wosik-Kawala D., Lewandowska-Kidoń T. (2003), Wartości uznawane przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, [w:] B. Wojciechowska-Charlak (red.), Praca opiekuńczo-wychowawcza, Kielce: Wszechnica Świętokrzyska.

Wosik-Kawala D., Zubrzycka-Maciąg T. (2009), Motywowanie uczniów do nauki – wskazówki dla nauczyciela, „Studium Vilnense A.”, t. 6.

Zubrzycka-Maciąg T., Wosik-Kawala D. (2015), Wychowanie w szkole. Wskazówki dla nauczycieli, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2018.31.3.9-21
Data publikacji: 2019-02-26 17:52:10
Data złożenia artykułu: 2018-05-11 13:35:13


Statystyki

Widoczność abstraktów - 460
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 5

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Danuta Wosik-Kawala

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.