Cyberagresja jako zjawisko zagrażające bezpieczeństwu cyfrowemu dzieci i młodzieży

Agnieszka Bąkowska

Streszczenie w języku polskim


Artykuł dotyczy rozważań nad zjawiskiem cyberagresji w kontekście zagrożenia bezpieczeństwa cyfrowego dzieci i młodzieży. Jest to problem, którego muszą być świadome wszystkie osoby korzystające z internetu, w tym nauczyciele, aby mogli skutecznie realizować działania zwiększające kompetencje cyfrowe młodego pokolenia. Głównym celem opracowania było przedstawienie skali zjawiska cyberagresji oraz zaprezentowanie badań dotyczących świadomości występowania tego problemu wśród nauczycieli szkół gimnazjalnych z terenu miasta Opole.


Słowa kluczowe


cyberagresja; nauczyciele; bezpieczeństwo cyfrowe; zagrożenie; dzieci i młodzież

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aouil, B., Kajdasz-Aouil, M. (2015). Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym. W: D. Siemieniecka (red.), Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji (s. 97–129). Toruń: WN UMK.

Drzymała, E., Maciąga, M.W. (2014). Cyberprzemoc – destrukcyjne zjawisko w cyberkulturze. W: M. Cywińska (red.), Problemy współczesnego dziecka (s. 55–67). Poznań: WN UAM.

Fenik, K. (2008). Grooming – uwodzenie dzieci w Internecie. W: A. Jodko (red.), Tabu seksuologii. Wątpliwości, trudne tematy, dylematy w seksuologii i edukacji seksualnej (s. 135–144). Warszawa: Academica.

Fundacja Dzieci Niczyje (2013). Bezpieczeństwo dzieci w internecie. Raport z badań jakościowych i ilościowych 2013. Pobrane z: https://panoptykon.org/files/bezpieczenstwo_dzieci_w_internecie_2013.pdf (dostęp: 18.06.2018).

Hermańczyk, H. (2017). Wiedza przyszłych nauczycieli na temat cyberprzemocy wobec dzieci najmłodszych – doniesienia z badań. Edukacja – Technika – Informatyka, 8(1), 247–254, DOI: https://doi.org/10.15584/eti.2017.1.34.

Jachyra, D. (2011). Trollowanie – antyspołeczne zachowania w internecie, sposoby wykrywania i obrony. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, (28), 253–261.

Kowalski, R.M., Limber, S.P., Agatson, P.W. (2012). Cyberbullying. Bullying in the Digital Age. London: Wiley-Blackwell.

NASK (2017). Raport z badania „Nastolatki 3.0”. Warszawa. Pobrane z: https://akademia.nask.pl/publikacje/Raport_z_badania_Nastolatki_3_0.pdf (dostęp: 14.07.2019).

Ochwat, P. (2014). Happy slapping jako czynnik aktywizujący zachowania dysfunkcyjne młodzieży. Kultura – Media – Teologia, 18(3), 43–59.

Podlewska, J., Sobierajska, W. (2012). Prawna ochrona dzieci przed cyberprzemocą. Analiza przepisów prawnych. Doświadczenia Helpline.org.pl. W: Ł. Wojtasik (red.), Jak reagować na cyberprzemoc. Poradnik dla szkół (s. 21–56). Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.

Pyżalski, J. (2012). Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Słomka-Michalak, K. (2010). Cyberprzemoc: przegląd badań. W: Z. Bartkowicz, A. Węgliński, A. Lewicka (red.), Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie (s. 113–118). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Szajda, A. (2014). Cyberbaiting wyzwaniem dla pedagoga szkolnego. Biuletyn Edukacji Medialnej, (2), 56–72.

Tokunaga, R. (2010). Following you home from school: A critical review and synthesis of research on cyberbullying victimization. Computers in Human Behavior, 26(3), DOI: https://doi.org/10.1016/j.chb.2009.11.014.

Wojtasik, Ł. (2009a). Cyberprzemoc – charakterystyka zjawiska, skala problemu, działania profilaktyczne. W: Ł. Wojtasik (red.), Przemoc rówieśnicza a media elektroniczne (s. 78–89). Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.

Wojtasik, Ł. (2009b). Przemoc rówieśnicza z użyciem mediów elektronicznych – wprowadzenie do problematyki. Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka, 26(1), 7–11.

Wojtasik, Ł. (2014). Seksting wśród dzieci i młodzieży. Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka, 13(2), 79–98.

Wojtasik, Ł. (red.). (2012). Jak reagować na cyberprzemoc. Poradnik dla szkół. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2019.32.3.217-232
Data publikacji: 2019-12-20 11:03:31
Data złożenia artykułu: 2018-06-25 13:11:23


Statystyki


Widoczność abstraktów - 3736
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 2759

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Agnieszka Bąkowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.