Muzeum w polskiej szkole na Łotwie – miejsce pamięci, spotkań i narzędzie w edukacji. Studium przypadku

Sylwia Antonowicz

Streszczenie w języku polskim


Kiedy mówimy o wielokulturowości w kontekście edukacji, warto zastanowić się nad szkolnymi zasobami. Jednym ze sposobów wykorzystania zbieranych przez szkołę materiałów jest utworzenie szkolnego muzeum. Niniejszy artykuł przybliża działalność funkcjonującego od ponad 20 lat muzeum szkolnego w Państwowym Gimnazjum Polskim w Rezekne na Łotwie. Zaprezentowane wnioski stanowią odpowiedź na postawiony w formie pytania problem badawczy: Jaką funkcję pełni muzeum w szkole mniejszościowej w Rezekne? Działalność muzealna Polskiego Gimnazjum Polskiego w Rezekne została ukazana z trzech perspektyw: 1) jako miejsce pamięci, którego głównym zadaniem jest udostępnianie zbiorowych wspomnień, 2) jako miejsce spotkań kultur, którego podstawowym celem jest integracja w różnych grupach mniejszościowych na terytorium Łatgalii na Łotwie, 3) jako narzędzie wykorzystywane w edukacji regionalnej.


Słowa kluczowe


muzeum szkolne; szkoła mniejszościowa; polska szkoła na Łotwie; miejsce pamięci

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Babiński, G. (1994). Pogranicze etniczne, pogranicze kulturowe, peryferie – szkic wstępny problematyki. Pogranicze. Studia Społeczne, (4), 5–28.

Baza danych szkół. http://www.polska-szkola.pl/db/web/database/115?field%5B1578%5D=%C5%81otwa&queryString=&dateFrom=&dateTo= (dostęp: 23.05.2018).

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/iedz/iedz__riga/RIG040.px/table/tableViewLayout1 (dostęp: 16.02.2019).

Nikitorowicz, J. (2009). Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Nora, P. (1974). Mémoire collective. W: J. Le Goff, P. Nora (dir.), Faire de l’histoire (s. 398–401). Paris: Gallimard.

Plewko, J. (2004). Łotwa. W: K. Dopierała (red.), Encyklopedia Polskiej Emigracji i Polonii (s. 208–209). Toruń: Oficyna Wydawnicza Kucharski.

Przewoźny, W. (2006). Edukacyjna rola muzeów. W: A.W. Brzezińska, A. Hulewska, J. Słomska (red.), Edukacja regionalna (s. 131–158). Warszawa: PWN.

Szpociński, A. (2008). Miejsca pamięci: lieux de mémoire. Teksty Drugie, (4), 11–20.

Unger, P.M. (2007). Zbiory i muzea szkolne w wychowaniu patriotycznym. W: M. Żaryn (red.), Wychowanie patriotyczne. Tradycje i wyzwania współczesności. Materiały pokonferencyjne (s. 68). Warszawa: Muzeum Historii Polski.

Urlińska, M.M. (2007). Szkoła polska na obczyźnie wobec dylematów tożsamościowych. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2019.32.2.83-92
Data publikacji: 2019-10-31 17:20:14
Data złożenia artykułu: 2018-07-02 22:13:28

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Sylwia Antonowicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.