Poczucie sensu życia u młodych dorosłych uzależnionych od substancji psychoaktywnych w trakcie terapii

Elżbieta Klima, Piotr Szczukiewicz

Streszczenie w języku polskim


W artykule opisano zagadnienie doświadczania sensu życia przez młodych dorosłych uzależnionych od substancji psychoaktywnych, odbywających terapię stacjonarną. Część teoretyczna ukazuje pojęcie sensu życia w ujęciu różnych autorów, prezentuje fazy rozwoju sensu życia, definiuje pojęcie zdrowia psychicznego ze szczególnym uwzględnieniem jego składowej – poczucia sensu życia. Opisano również metodę psychoterapeutyczną odwołującą się do sensu życia, zwaną logoterapią. W części empirycznej zaprezentowano wyniki badań własnych dotyczących postrzegania sensu życia przez osoby młode, które przechodzą terapię uzależnień, oraz przez młodzież nieuzależnioną. Poczucie sensu życia w tej grupie zostało porównane z wynikami badań przeprowadzonych wśród młodzieży uczącej się, nieuzależnionej. Rezultaty badań wskazują, że istnieje pozytywna korelacja pomiędzy czasem oddziaływania terapii a wyższym poczuciem sensu życia u osób uzależnionych.


Słowa kluczowe


postrzeganie sensu życia; zdrowie psychiczne; uzależnienie; tożsamość; logoterapia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adler A. (1986), Sens życia, Warszawa: PWN.

Brzezińska A., Bardziejewska M., Ziółkowska B. (2002), Szanse rozwoju w okresie dorastania, Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Frankl V.E. (1976), Homo patiens, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Frankl V.E. (2009), Człowiek w poszukiwaniu sensu, Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

Frankl V.E. (2010), Wola sensu. Założenia i zastosowanie logoterapii, Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

Grulkowski B. (1998), Postawy być i mieć – a poczucie sensu życia, Gdańsk: Wydawnictwo Szymon Kujawski.

Klamut R. (2002), Cel, czas, sens życia, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Kluczyńska S. (2015), Zdrowie psychiczne – wybrane definicje i koncepcje wyjaśniające, [w:] E. Sokołowska, L. Zabłocka-Żytka, S. Kluczyńska, J. Wojda-Kornacka, Zdrowie psychiczne młodych dorosłych, Warszawa: Difin.

Kosowska M. (2015), Depresja w aspekcie teologiczno-moralnym, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe, DOI: https://doi.org/10.15633/9788374384537.

Mróz A. (2008), Rozwój osobowy człowieka. Badania w kontekście teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL Jana Pawła II.

Nowak-Dziemianowicz M. (2002), Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacje sensów i znaczeń, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Obuchowski K. (1995), Przez galaktykę potrzeb, Poznań: Zysk i S-ka.

Plopa M. (2007), Psychologia rodziny, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Seligman M.E.P., Walker E.F., Rosenhan D.L. (2003), Psychopatologia, Poznań: Zysk i S-ka.

Sęk H. (2008), Psychologia kliniczna, t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Strelau J. (2008), Psychologia, t. 1: Podstawy psychologii, Gdańsk: GWP.

Szczukiewicz P. (1998), Rozwój psychospołeczny a tożsamość, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Szczukiewicz P. (2007), Poczucie sensu życia u alkoholików zaawansowanych w procesie zdrowienia z choroby alkoholowej, [w:] M. Tatala, J. Karczewski (red.), Drogi rozwoju od uzależnienia do wolności, Zakroczym: Wydawnictwo Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości.

Szczukiewicz P. (2017), Podejście logoterapeutyczne, „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”, wydanie specjalne.

Wojnar M., Brower K.J. (2012), Neurobiologiczne mechanizmy uzależnienia, [w:] P. Jabłoński, B. Bukowska, J.C. Czabała (red.), Uzależnienie od narkotyków, Łódź: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Woydyłło E. (2009), Rak duszy. O alkoholizmie, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2018.31.3.281-298
Data publikacji: 2019-02-26 17:52:11
Data złożenia artykułu: 2018-07-26 11:58:21


Statystyki


Widoczność abstraktów - 2090
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1291

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Elżbieta Klima, Piotr Szczukiewicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.