Sisu – emocja kulturowa, schemat poznawczy czy słowo klucz do tożsamości Finów?

Jakub Adamczewski, Monika Obrębska

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu było zbadanie związku pomiędzy językiem ojczystym a poczuciem narodowej tożsamości na przykładzie fińskiego słowa sisu. Jest ono rozumiane w tej pracy jako skrypt poznawczy, zawierający zarówno zbiór cech, emocji, jak i potencjalnych zachowań, a także jako swoiste słowo klucz, umożliwiające zrozumienie kultury Finów. W przeprowadzonym badaniu własnym wzięło udział 140 Finów posługujących się językiem fińskim i szwedzkim. Badanych dobrano parami i porównano ich wyniki przy zastosowaniu własnego kwestionariusza dotyczącego identyfikacji z sisu, Skali Wytrzymałości z Kwestionariusza Temperamentu FCZKT B. Zawadzkiego i J. Strelaua, Skali Skłonności do Ryzyka z Kwestionariusza IVE H.J. Eysencka i S.B.G. Eysenck oraz Skali Uogólnionej Własnej Skuteczności GSES R. Schwarzera i M. Jerusalema. Pomimo niepotwierdzenia zakładanych hipotez uzyskane wyniki skłaniają do refleksji i dalszych badań w tym obszarze.


Słowa kluczowe


sisu; wytrzymałość; poczucie własnej skuteczności; skłonność do ryzyka; tożsamość językowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baudrillard, J. (2008). Słowa klucze. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Beijar, K., Ekberg, H., Eriksson, S., Tandefelt, M. (1997). Life in Two Languages – the Finnish Experience. Jyväskylä: Gummerus Printing.

Bowie, I. (2013). Simply Suomi. Turenki: Kirjapaino Oy.

Chaker, A. (2011). The Finnish Miracle. Hämeenlinna: Talentum Media Oy.

Duszak, A., Pawlak, N. (2003). Anatomia gniewu. Emocje negatywne w językach i kulturach świata. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Duszak, A., Pawlak, N. (2005). Anatomia szczęścia. Emocje pozytywne w językach i kulturach świata. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Gawda, B. (2011). Skrypty miłości, nienawiści i lęku u osób antyspołecznych. Warszawa: Difin.

Gross, J.J., Barrett, L.F. (2011). Emotion Generation and Emotion Regulation: One or Two Depends on Your Point of View. Emotion Review, 3(1), 8–16. DOI: https://doi.org/10.1177/1754073910380974.

Jasielska, A. (2013). Charakterystyka i konsekwencje potocznego rozumienia emocji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Lewis, R. (2004). Finland, Cultural Lone Wolf. London: Intercultural Press.

Matsumoto, D., Juang, L. (2007). Psychologia międzykulturowa. Gdańsk: GWP.

Moles, T. (2011). Xenophobe’s Guide to the Finns. London: Xenophobe’s Guides.

Pankalla, A., Grońska-Turunen, J. (2010). Sisu – fińska emocja kulturowa i jej mitoanaliza w koncepcji R. Shwedera. Roczniki Psychologiczne, 2, 29–53.

Sampo (film), Pobrane z: https://en.wikipedia.org/wiki/Sampo_(film).

Sapir, E. (1978). Kultura, język, osobowość. Wybrane eseje. Warszawa: PIW.

Sternberg, R.J. (2001). Psychologia poznawcza. Warszawa: WSiP.

Tryggvason, M. (2002). Language – Mirror of Culture. Göteborg: HLS Förlag.

Wierzbicka, A. (2001). Culturally Salient Polish Emotion: Przykro. International Journal of Group Tensions, 30(1), 3–27.

Wierzbicka, A. (2009). Language and metalanguage: Key issues in emotion research. Emotion Review, 1(1), 3–14.

Wierzbicka, A. (2015). Słowa klucze. Różne języki – różne kultury. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Wojciszke, B. (2013). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Wojciszke, B., Baryła, W. (2005). Kultura narzekania, czyli o psychicznych pułapkach ekspresji niezadowolenia. W: M. Drogosz (red.), Jak Polacy przegrywają, jak Polacy wygrywają (s. 35–68). Gdańsk: GWP.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2018.31.4.51-64
Data publikacji: 2019-04-26 10:22:35
Data złożenia artykułu: 2018-07-31 13:36:34


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1429
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 565

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Jakub Adamczewski, Monika Obrębska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.