Integracja językowo-kulturowa studentów z Białorusi, Rosji i Ukrainy podejmujących studia na polskich uczelniach

Łukasz Matusiak

Streszczenie w języku polskim


Od kilku lat obserwuje się gwałtowny wzrost liczby studentów zagranicznych podejmujących studia w Polsce. Bliskość kulturowa, stosunkowo niskie koszty utrzymania oraz niska stopa bezrobocia to z pewnością bardzo ważne czynniki zachęcające do podjęcia studiów na polskich uczelniach przez absolwentów szkół średnich z Białorusi, Ukrainy i Rosji. Studenci z Europy Wschodniej chętnie uczą się języka polskiego i poznają kulturę polską. Polska, wzorem innych państw, które mają bogatsze doświadczenie w promowaniu swojej kultury i języka za granicą, wypracowała system promocji języka polskiego i kultury polskiej za granicą. Zajmują się tym specjalne agendy rządowe, jak np. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (w jej skład wchodzi Pion Języka Polskiego) czy Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Agencje te wysyłają lektorów i nauczycieli języka polskiego do zagranicznych uczelni i szkół polskich. Taka polityka językowa przynosi zamierzone efekty, ponieważ – jak wskazują wyniki przeprowadzonych badań – osoby w grupie badanej w większości znały język polski przed przyjazdem do Polski, chętnie pogłębiały znajomość kultury i języka polskiego podczas studiów.


Słowa kluczowe


internacjonalizacja szkolnictwa wyższego w Polsce; język polski jako obcy; studenci zagraniczni; środowisko lokalne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Castles, S. (2011). Migracje we współczesnym świecie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Domański, T. (2017). Międzynarodowe migracje studentów – obraz Polski na tle tendencji zagranicznych. W: T. Domański (red.), Migracje – ujęcie interdyscyplinarne (s. 191–223). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Gierko, V. (2015). Ukrainizacja polskich uczelni na tle umiędzynarodowienia kształcenia na poziomie wyższym w Polsce. Annales UMCS. Sectio I, 40(2), 104–119.

Gomółka, K. (2017). Polityka Polski wobec studentów, doktorantów i stażystów z państw poradzieckich. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

King, B., Minium, E.W. (2009). Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Laskowska, J. (2016). Mosty, a nie bariery – rzecz o komunikacji. W: B. Siwińska, M. Zimniak (red.), Czas internacjonalizacji. Wyzwania dla polskich uczelni. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Miodunka, W. (2013). 10-lecie certyfikacji języka polskiego jako obcego i jej wpływ na nauczanie polszczyzny cudzoziemców. Języki Obce, (3), 16–22.

Pietraś, M. (2017). Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego w Polsce. W: T. Domański, A. Stępień-Kuczyńska, A. Włodarska-Frykowska (red.), Internacjonalizacja polskich ośrodków politologicznych (s. 81–95). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Stan czytelnictwa w Polsce w 2017 roku. (2017). Warszawa. www.bn.org.pl/download/document/1529572435.pdf (dostęp: 10.05.2019).

Study in Poland. Studenci zagraniczni w Polsce – 2017. (2017). Warszawa: Wydawnictwo Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”.

Szkoły wyższe i ich finanse w 2016 r. (2017). Warszawa: GUS.

Tambor, J., Achtelik, A. (2016). Świadomość językowa z perspektywy studenta cudzoziemca. W: B. Siwińska, M. Zimniak (red.), Czas internacjonalizacji. Wyzwania dla polskich uczelni (s. 253–261). Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. 2007, nr 180, poz. 1280).

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668).

Život cizinců v ČR – 2017. (2017). Praha: Český statistický úřad.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2019.32.2.149-160
Data publikacji: 2019-10-31 17:20:18
Data złożenia artykułu: 2018-08-30 19:40:33

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Łukasz Matusiak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.