Edukacja dla bezpieczeństwa młodzieży wobec wyzwań i zagrożeń współczesności

Aleksandra Skrabacz

Streszczenie w języku polskim


Czas dorastania młodzieży (zwany okresem adolescencji) to niezmiernie trudny etap w życiu. Z jednej strony to już nie dzieci, ponieważ zachodzą w nich przemiany fizyczne, psychiczne i społeczne, z drugiej zaś to jeszcze nie dorośli, gdyż nie podejmują samodzielnie decyzji, nie prowadzą osobnego gospodarstwa domowego i nie są niezależni finansowo. Każdy z rodziców czuje obawy, gdy jego potomek wchodzi w okres dorastania, ponieważ z teorii lub praktyki zdaje sobie sprawę z tego, że zaczyna się czas buntu, negowania autorytetów, testowania różnych bodźców, sprawdzania własnych możliwości. Aby przejść przez ten okres bezpiecznie i wprowadzić młodego człowieka w dorosłe życie, potrzebny jest system edukacji mający na celu przekazywanie niezbędnej wiedzy, kształtowanie umiejętności i nawyków oraz oddziaływanie wychowawcze, które przygotują młodzież do życia wobec wyzwań i zagrożeń XXI w.


Słowa kluczowe


edukacja; bezpieczeństwo; młodzież; zagrożenia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cylkowska-Nowak, M. (2018). Bullying w edukacji w badaniach porównawczych. W: B. Wiśniewska-Paź (red.), Instytucje edukacyjne – zagrożenia – bezpieczeństwo (s. 217–236). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Drapikowska, B. (2018). Realizacja przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w praktyce pedagogicznej szkół średnich – analiza wyników badań opinii studentów. W: B. Wiśniewska-Paź (red.), Instytucje edukacyjne – zagrożenia – bezpieczeństwo (s. 101–118). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Jemioło, T. (1994). Uwarunkowania dla edukacji dla bezpieczeństwa. W: R. Stępień (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa (s. 7–13). Warszawa: AON.

Kitler, W. (1999a). Wybrane aspekty kierowania państwem w sytuacjach kryzysowych w Obronie Narodowej RP wobec wyzwań i zagrożeń współczesności. Warszawa: AON.

Kitler, W. (red.). (1999b). Współczesny wymiar obrony cywilnej RP w świetle integracji ze strukturami zachodnioeuropejskimi. Warszawa: AON.

Korycki, S. (1994). System bezpieczeństwa Polski. Warszawa: AON.

Łapińska, R., Żebrowska, M. (1986). Psychologia rozwoju młodzieży. W: M. Żebrowska (red.), Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży (s. 381–395). Warszawa: PWN.

Ministerstwo Edukacji i Nauki (2004). Еdukacja dla bezpieczeństwa w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Międzynarodowe seminarium 19–21 maja 2004 r. Warszawa.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (2004). Edukacja dla bezpieczeństwa. Warszawa.

Obuchowska, I. (1982). Psychologiczne aspekty dojrzewania. W: A. Jaczewski, B. Woynarowska (red.), Dojrzewanie (s. 135–147). Warszawa: WSiP.

Obuchowska, I. (1990). Rodzinne konflikty młodzieży niepełnosprawnej związane z realizacją autonomii. W: M. Tyszkowa (red.), Rodzina a rozwój jednostki (s. 75–86). Poznań: Centralny Program Badań Podstawowych CPBP.

Okoń, W. (1995). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Peters, Ch. (2018). Dlaczego dzisiejsza młodzież jest zawsze najgorsza. Pobrane z: http://wyborcza.pl/wiecejswiata/7,163812,23679527,dlaczego-dzisiejsza-mlodziez-jest-zawsze-najgorsza.html (dostęp: 10.05.2019).

Pieczywok, A. (2018). Modele profesjonalizmu i kluczowych kompetencji nauczycieli. W: B. Wiśniewska-Paź (red.), Instytucje edukacyjne – zagrożenia – bezpieczeństwo (s. 59–83). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Pieczywok, A., Wełyczko, L. (2008). Profesjonalizm zawodowy nauczyciela akademickiego w kontekście realizacji procesu dydaktycznego. Wrocław: AON.

Przybyła, R. (2018). Zagrożenia dzieci i młodzieży w ujęciu statystycznym a stan faktyczny. Formy przeciwdziałania oraz propozycje dostosowania programu Edukacji dla bezpieczeństwa do aktualnych potrzeb. W: B. Wiśniewska-Paź (red.), Instytucje edukacyjne – zagrożenia – bezpieczeństwo (s. 303–327). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Przybysz, B. (2018). Edukacja dla bezpieczeństwa jako przedmiot nauczania. W: I. Urych (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa. Współczesne kategorie (s. 185–199). Warszawa: Akademia Sztuki Wojennej.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017, poz. 356).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. 2018, poz. 59) .

Rutkowski, C. (2018). Podstawy nauk o bezpieczeństwie z elementami naukoznawstwa. Warszawa: SGSP.

Skrabacz, A. (2018). Prosumpcja bezpieczeństwa wobec potrzeby edukacji permanentnej. W: I. Urych (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa. Współczesne kategorie (s. 171–184). Warszawa: Akademia Sztuki Wojennej.

Starzyński, R. (1930). Zarys nauki organizacji Sił Zbrojnych. Warszawa: Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy.

Stefanowicz, J. (1993). Rzeczypospolitej pole bezpieczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Stępień, R. (1996a). Edukacja dla bezpieczeństwa – kontrowersje i oczekiwania. Wojsko i Wychowanie, (5).

Stępień, R. (1996b). Współczesne problemy edukacji dla bezpieczeństwa. Warszawa: AON.

Szulc, B. (2015). Kształcenie, nauka, wartości. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1967, nr 44, poz. 220).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017, poz. 59).

Wojtasik, Ł. (2008). Cyberprzemoc – charakterystyka zjawiska, skala problemu, działania profilaktyczne. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.

Zadorożna, M. (2018). Ewolucja teleologicznego wymiaru edukacji dla bezpieczeństwa. W: I. Urych (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa. Współczesne kategorie (s. 91–109). Warszawa: Akademia Sztuki Wojennej.

Zawartka, M. (2018). Współczesne zagrożenia młodzieży w świecie wirtualnym, W: B. Wiśniewska-Paź (red.), Instytucje edukacyjne – zagrożenia – bezpieczeństwo (s. 328–342). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2019.32.3.67-82
Data publikacji: 2019-12-20 11:03:20
Data złożenia artykułu: 2019-03-22 13:59:06


Statystyki

Widoczność abstraktów - 303
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 74

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Aleksandra Skrabacz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.