Opinie młodzieży studenckiej na temat zagrożeń w życiu społecznym osób starszych

Anna Kanios

Streszczenie w języku polskim


Polskie społeczeństwo, podobnie jak społeczeństwa europejskie, się starzeje. W 2019 r. odsetek osób po 60. roku życia przekroczył 24%. Starość jest okresem w życiu człowieka, który młodym ludziom w Polsce zazwyczaj kojarzy się negatywnie. Młode pokolenie postrzega starość głównie jako okres życia niesamodzielnego, uzależnionego od innych ludzi. Celem badań uczyniono diagnozę poglądów młodzieży studenckiej na temat zagrożeń w życiu społecznym osób starszych. Interesujące wydało się, jakie są przekonania młodych ludzi na temat zagrożeń funkcjonowania osób starszych w rodzinie oraz w szerszym środowisku społecznym.


Słowa kluczowe


osoba starsza; młodzież studencka; przekonania

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bryniewicz, W., Bulsa, M. (2017). Młodzież wobec starości i starzenia. Hygeia Public Health, 52(3), 203–208.

Dyczewski, L. (2003). Rodzina twórcą i przekazicielem kultury. Lublin: TN KUL.

Grewiński, M., Zasada-Chorab, A. (2012). System pomocy społecznej w Polsce – wyzwania i kierunki. Toruń: ROPS.

GUS (2014). Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014–2050. Warszawa. Pobrane z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/sytuacja-demograficzna-osob-starszych-i-konsekwencje-starzenia-sie-ludnosci-polski-w-swietle-prognozy-na-lata-2014-2050,18,1.html (dostęp: 4.04.2019).

Kanning, U.P. (2015). Soziale Kompetenzen fördern (Praxis der personalpsychologie) Taschenbuch. Berlin: Hogrefe Verlag.

Kanios, A. (2018). Postawy pracowników zawodów pomocowych wobec osób starszych. Lublin: Wydawnicwo UMCS.

Leszczyńska-Rejchert, A. (2012). Stereotypy starości w perspektywie społeczno-pedagogicznej. W: A. Leszczyńska-Rejchert, E. Kantowicz (red.), Stereotypy a starość i niepełnosprawność – perspektywa społeczno-pedagogiczna (s. 17–27). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.

Makara-Studzińska, M., Sosnowska, K. (2012). Przemoc wobec osób starszych – przegląd badań. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 12(1), 57–61.

Pakos, E. (2017). Ludzie starzy w oczach młodzieży – wyniki badań własnych. Folia Oeconomica, 3(329), 167–177, DOI: https://doi.org/10.18778/0208-6018.329.11.

Pieńkos, M. (2015). Dziadkowie w wychowaniu wnuków na podstawie opinii osób młodych i starszych. Forum Pedagogiczne, (2), 279–289, DOI: https://doi.org/10.21697/fp.2015.2.10.

Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność. (2018). Pobrane z: https://www.gov.pl/web/rodzina/polityka-spoleczna-wobec-osob-starszych-2030-bezpieczenstwo-uczestnictwo-solidarnosc (dostęp: 1.04.2019).

Półtawska, W. (2006). Rola i zadania ludzi starszych w kościele. Apostolstwo Chorych, (9), 5.

Sygit, E., Ossowski, R. (2008). Przemoc wobec osób starszych ze względu na ich wiek, płeć, wykształcenie. Gerontologia Polska, 16(3), 163–168.

Szatur-Jaworska, B. (2005). Dyskryminacja ze względu na wiek w obszarze pomocy społecznej. W: B. Tokarz (red.), Stop dyskryminacji ze względu na wiek (s. 74–82). Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

Szatur-Jaworska, B., Błędowski, P., Dzięgielewska, M. (2006). Podstawy gerontologii społecznej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr.

Śliwerski, B. (1992). „Trzecia siła” edukacyjnych rewolucji. Edukacja i Dialog, (6), 27–30.

Wawrzyniak, J. (2011). Opiekuńczo-wychowawcza rola dziadków w rodzinie. Pedagogika Rodziny, 1(2), 95–103.

Wieczorowska-Tobis, K., Kropińska, S. (2011). Kto jest pacjentem geriatrycznym? Opieka geriatryczna w Polsce. W: A. Zakrzewska-Sawińska (red.), Kompleksowe rozwiązania problemów geriatrycznych w trosce o przyszłość starzejącej się Europy (s. 8–15). Poznań: Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum domowe”.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2019.32.3.249-259
Data publikacji: 2019-12-20 11:03:33
Data złożenia artykułu: 2019-04-08 11:50:09


Statystyki


Widoczność abstraktów - 968
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 501

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Anna Kanios

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.