Edukacja międzykulturowa jako element kształcenia pracowników służb społecznych

Agata Świdzińska

Streszczenie w języku polskim


Celem opracowania było uzasadnienie włączenia problematyki z zakresu edukacji międzykulturowej do procesu kształcenia pracowników służb społecznych. Przedstawiciele zawodów pomocowych przyczyniają się do poprawy funkcjonowania społecznego jednostek i grup poprzez szeroki wachlarz działań służących rozwiązywaniu ich problemów. Do nowych grup wymagających interwencji pomocowych w naszym kraju należą migranci. Jest to szeroka kategoria obejmująca osoby z doświadczeniem migracyjnym, a specyfika pracy z migrantem jest istotnym wyzwaniem współczesności. Oprócz rozwiązań systemowych praca z osobą pochodzącą z innego kraju, kultury, będącą innego wyznania czy mówiącą w innym języku wymaga posiadania dodatkowych kompetencji. Edukacja międzykulturowa oraz jej dotychczasowy dorobek teoretyczny i praktyczny umożliwiają przygotowanie do właściwego zrozumienia kontekstu problemu i niesienia skutecznej pomocy.


Słowa kluczowe


edukacja międzykulturowa; kształcenie pracowników służb społecznych; migranci

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauman, Z. (2011). Kultura w płynnej nowoczesności. Warszawa: Narodowy Instytut Audiowizualny.

Burszta, W.J. (1997). Antropologia kultury. Poznań: Zysk i S-ka.

Burszta, W.J. (2003). Wstęp: ruchliwość i stabilność. W: J. Burszta, J. Serwański (red.), Migracja – Europa – Polska (s. 7–10). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Czechowska-Bieluga, M., Kanios, A., Adamowska, L. (red.). (2010). Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Delors, J. (1998). Edukacja – jest w niej ukryty skarb. Warszawa: UNESCO.

Firlit-Fesnak, G. (2008). „Czym chata bogata…”. Pomoc dla cudzoziemców poszukujących ochrony w Polsce w świetle badań społeczności i instytucji lokalnych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr.

Giddens, A. (2001). Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Głąbicka, K. (2014). Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Górny, A., Kaczmarczyk, P. (2002). Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych. Warszawa: Wydawnictwo UW.

Grzybowski, P.P. (2007). Wychowanie ku międzykulturowości – o poszukiwaniu człowieka w Innych i Obcych. W: M. Czerepaniak-Walczak, M. Dudzikowa (red.), Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie (T. 2; s. 105–123). Gdańsk: GWP.

Grzymała-Kazłowska, A., Łodziński, S. (red.). (2008). Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki. Warszawa: Wydawnictwo UW.

Grzymała-Moszczyńska, H. (2000). Uchodźcy. Podręcznik dla osób pracujących z uchodźcami. Kraków: Wydawnictwo Nomos.

Iglicka, K. (2008). Kontrasty migracyjne Polski. Wymiar transatlantycki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Jaźwińska, E., Okólski, M. (red.). (2001). Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Kamiński, T. (2006). Etyczne aspekty pracy służb społecznych: dylematy i drogowskazy. W: J. Kędzior, A. Ładyżyński (red.), Współczesne wyzwania pracy socjalnej (s. 11–27). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kanios, A., Czechowska-Bieluga, M. (red.). (2014). Współczesne oblicza pomocy społecznej i pracy socjalnej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Kraszewski, P. (2003). Typologia migracji. W: W.J. Burszta, J. Serwański (red.), Migracje – Europa – Polska (s. 11–16). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Kromolicka, B., Linka, A. (2018). Służby społeczne w pracy z uchodźcami na pograniczu polsko-niemieckim. Szczecin: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego.

Lesińska, M., Okólski, M. (red.). (2018). 25 wykładów o migracjach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Lewowicki, T. (2011). Cztery spojrzenia na wielokulturowość i edukację międzykulturową. W: A. Sadowski, J. Nikitorowicz, D. Misiejuk (red.), Edukacja międzykulturowa. Cz. 1: Pogranicze. Studia socjologiczne (T. XVII; s. 28–38). Białystok: Uniwersytet w Białymstoku.

Majchrowska, A. (2005). Pracownik socjalny w systemie pomocy społecznej. Koncepcja roli zawodowej. Roczniki Nauk Społecznych KUL, 33(1), 203–230.

Majdzińska, K. (2007). Trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Warszawa: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Markowska, D. (1990). Teoretyczne podstawy edukacji międzykulturowej. Kwartalnik Pedagogiczny, (4), 109–117.

Młynarczuk-Sokołowska, A. (2016). Teoria i praktyka międzykulturowej edukacji nieformalnej w kontekście działań adresowanych do dzieci. Białystok: Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku.

Nikitorowicz, J. (2000). Spotkanie i dialog kultur – wymiar edukacji międzykulturowej. W: T. Pilch (red.), O potrzebie dialogu kultur i ludzi (s. 85–104). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Nikitorowicz, J. (2003). Edukacja międzykulturowa. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku (s. 934–941). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Nikitorowicz, J. (2004). Idea międzykulturowości i próby jej realizacji. W: K. Krzysztofek, A. Sadowski (red.), Pogranicza i multikulturalizm w warunkach Unii Europejskiej (s. 29–42). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Nikitorowicz, J. (2017). Etnopedagogika w kontekście wielokulturowości i ustawicznie kształtującej się tożsamości. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Porowski, M. (1999). Służba społeczna. W: D. Lalak, T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki i pracy socjalnej (s. 270). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (Dz.U. 2009, nr 45, poz. 366).

Sobecki, M. (2007). Kultura symboliczna a tożsamość. Studium tożsamości kulturowej Polaków na Grodzieńszczyźnie z perspektywy edukacji międzykulturowej. Białystok: Trans Humana.

Sobecki, M. (2016). Komunikacja międzykulturowa w perspektywie pedagogicznej. Studium z pogranicza polsko-litewsko-białorusko-ukraińskiego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Stosunki między wspólnotami i międzyetniczne w Europie. Raport końcowy programu Rady Europy dotyczący stosunków między wspólnotami (1996). Warszawa: Biuro ds. Migracji i Uchodźstwa MSW.

Świdzińska, A. (2014). Pedagogika międzykulturowa wobec adaptacji i integracji imigrantów – szczytne cele wobec trudnej praktyki. W: A. Odrowąż-Coates, M. Kwiatkowski (red.), Przyszłość edukacji i społeczeństwa oczami badaczy społecznych (s. 114–123). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1508 z późn. zm.).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2020.33.1.267-281
Data publikacji: 2020-03-27 19:13:41
Data złożenia artykułu: 2019-07-25 19:48:54


Statystyki

Widoczność abstraktów - 187
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 19

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Agata Świdzińska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.