Środowisko pracy jako obszar budowania poczucia własnej wartości i relacji z innymi

Beata Jakimiuk

Streszczenie w języku polskim


Funkcjonowanie człowieka w miejscu pracy zależy przede wszystkim od warunków środowiska pracy, w tym organizacji pracy i relacji międzyludzkich. Środowisko pracy jest istotnym obszarem rozwoju zawodowego i społecznego człowieka, ale może też stanowić źródło wielu problemów, co w konsekwencji powoduje niepotrzebne napięcia i negatywne zachowania oraz obniża kulturę pracy. Celem podjętych rozważań jest zwrócenie uwagi na zagadnienie humanizacji pracy i miejsce człowieka w procesie pracy. Artykuł prezentuje analizę treści dotyczących środowiska pracy i jego elementów, relacji interpersonalnych w miejscu pracy oraz edukacyjnych oddziaływań środowiska pracy.


Słowa kluczowe


humanizacja pracy; środowisko pracy; relacje w pracy; zasoby osobiste

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adler R.B., Rosenfeld L.B., Proctor R.F. (2011), Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.

Armstrong M. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.

Bacon T.R. (2015), Budowanie relacji w firmie, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Eurydice (2011), Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie, Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Jan Paweł II (1986), Encyklika Laborem exercens, [w:] J. Gałkowski (red.), Laborem exercens. Tekst i komentarze, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Jasińska J. (2010), Stosunki i warunki pracy, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, Warszawa: C.H. Beck.

Karney J.E. (2007), Psychopedagogika pracy, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Kocór M., Strzebońska A. (2010), Jakich pracowników potrzebują polscy pracodawcy? Raport z badań pracodawców i ofert pracy realizowanych w 2010 r. w ramach projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego”, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Korczyński S. (2011), Funkcjonowanie człowieka w organizacji, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Korpus J. (2008), Ocena jakości środowiska pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, [w:] J. Jakubowski, J. Wątroba (red.), Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych III, Kraków: StatSoft Polska.

Nowak S. (1973), Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych, [w:] S. Nowak (red.), Teorie postaw, Warszawa: PWN.

Pocztowski A. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Ratajczak Z. (2007), Psychologia pracy i organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Robert G., Hockey J. (2003), Środowisko pracy a wykonanie pracy, [w:] N. Chmiel (red.), Psychologia pracy i organizacji, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Schultz D.P., Schultz S.E. (2006), Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sęk H., Cieślak R. (2004), Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia. Wybrane koncepcje teoretyczne, [w:] H. Sęk, R. Cieślak (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Trawińska-Konador K. (2013), Perspektywa uczenia się przez całe życie, [w:] Ł. Sienkiewicz (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Perspektywa uczenia się przez całe życie, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Wiatrowski Z. (2000), Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.

Wołk Z. (2009), Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa, Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2016.29.4.43
Data publikacji: 2017-06-28 11:27:33
Data złożenia artykułu: 2016-03-14 17:41:28


Statystyki

Widoczność abstraktów - 570
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 638

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Beata Jakimiuk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.