Model realizacji kariery: perspektywa indywidualnych wartości i postaw

Beata Jakimiuk

Streszczenie w języku polskim


W artykule została zaprezentowana koncepcja modelu realizacji kariery, której podstawą jest przyjęcie założenia, że jednostka samodzielnie kształtuje swoją karierę, przy czym rozumie się ją jako urzeczywistnianie przyjętych wartości wyznaczających postawy i zachowania człowieka. W opracowaniu dokonano charakterystyki współczesnych karier, a także przeprowadzono analizę problematyki wartości jako podstawy działań związanych z realizacją kariery. Prezentowany model wskazuje na aksjologiczny wymiar procesu realizacji kariery, stanowiąc propozycję do dyskusji i refleksji nad sposobami rozumienia kariery, jej przebiegiem i uwarunkowaniami.


Słowa kluczowe


kariera; model realizacji kariery; wartości; postawy; wzory karier; rozwój kariery

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arthur M.B., Rousseau D.M. (1996), The Boundaryless Career: A New Employment Principle for a New Organizational Era, New York: Oxford University Press.

Baruch Y. (2004a), Transforming careers: From linear to multidirectional career paths. Organizational and individual perspectives, “Career Development International”, Vol. 9, No. 1, DOI: https://doi.org/10.1108/13620430410518147.

Baruch Y. (2004b), Managing Careers. Theory and Practice, Harlow: Pearson Education Limited.

Baruch Y. (2006), Career development in organizations and beyond: Balancing traditional and contemporary viewpoints, “Human Resource Management Review”, No. 16.

Briscoe J.P., Hall D.T., Frautschy DeMuth R.L. (2006), Protean and boundaryless careers: An empirical exploration, “Journal of Vocational Behavior”, No. 69.

Covey S.R. (1992), Principle – Centered Leadership, London: Simon & Schuster.

Cybal-Michalska A. (2013), Młodzież akademicka a kariera zawodowa, Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Czarnecki K., Karaś S. (1996), Profesjologia w zarysie. Rozwój zawodowy człowieka, Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji.

DeFillippi R.J., Arthur M.B. (1996), The boundaryless career: A competency-based perspective, “Journal of Organizational Behavior”, No. 15(4).

Derr C. (1986), Managing the New Careerists: The Diverse Career Success Orientation of Today’s Workers, San Francisco: Jossey-Bass Pfeiffer.

Hall D.T. (1976), Careers in Organizations, Glenview: Scott, Forsema.

Hall D.T. (1996), Career is Dead – Long Live the Career, San Francisco: Jossey-Bass Pfeiffer.

Hall D.T. (2002), Career in and out of Organizations, Thousand Oaks: Sage Publications Inc.

Holland J.L. (1997), Making Vocational Choices: A Theory of Vocational Personalities and Work Environments, 3rd ed., Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.

Maslow A.H. (1970), Motivation and Personality, 2nd ed., New York: Harper and Row.

McClelland D.C. (1965), Toward a theory of motive acquisition, “American Psychologist”, Vol. 20(5), DOI: https://doi.org/10.1037/h0022225.

McClelland D.C. (1975), Power: The Inner Experience, New York: Irvington Press.

Miś A. (2007), Koncepcja rozwoju kariery zawodowej w organizacji, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Nowak S. (1973), Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych, [w:] S. Nowak (red.), Teorie postaw, Warszawa: PWN.

Peterson C., Seligman M.E.P. (2004), Character Strength and Virtues. A Handbook and Classification, New York: Oxford University Press.

Rokeach M. (1973), The Nature of Human Values, New York, NY, US: Free Press.

Savickas M.L. (2005), The theory and practice of career construction, [w:] S.D. Brown, R. W. Lent (eds.), Career Development and Counseling. Putting Theory and Research to Work, Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Savickas M.L. (2011), Constructing careers: actors, agents, and authors, “Journal of Employment Counseling”, No. 48.

Schein E.H. (1990), Career Anchors: Discovering Your Real Values, San Francisco: Jossey-Bass Pfeiffer.

Scheler M. (1973), Formalism in Ethics and Non-formal Ethics of Values, Evanston IL: Northwestern University Press.

Sullivan S.E., Arthur M.B. (2006), The evolution of the boundaryless career concept: Examining physical and psychological mobility, “Journal of Vocational Behavior”, No. 69.

Super D.E. (1990), A life-span, life space approach to career development, [w:] D. Brown, L. Brooks (eds.), Career Choice and Development, 2nd ed., San Francisco: Jossey-Bass.

Super D.E., Sverko B. (1995), Life Roles, Values and Careers, San Francisco: Jossey-Bass Pfeiffer.

Wojtasik B. (2011), Podstawy poradnictwa kariery. Poradnik dla nauczycieli, Warszawa: KOWEZIU.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2017.30.2.83
Data publikacji: 2017-11-09 08:16:38
Data złożenia artykułu: 2017-07-27 09:30:16


Statystyki

Widoczność abstraktów - 310
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 37

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Beata Jakimiuk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.