Zagrożenie i lęk w społeczeństwie. Refleksje 40 lat po raporcie „Społeczeństwo wobec przemocy” i 70 lat po ustanowieniu Deklaracji Praw Człowieka

Marzanna Farnicka

Streszczenie w języku polskim


Ponad 41 lat temu ukazał się we Francji dokument przygotowany przez Komitet Badań nad Przemocą, Zbrodnią i Występkiem pt. „Społeczeństwo wobec przemocy”. W raporcie starano się naświetlić nie tylko przyczyny przemocy jako problemu społecznego, lecz także zawarto w nim wskazówki mające na celu ograniczenie jej występowania. W niniejszym opracowaniu na podstawie wspomnianego dokumentu Peyrefittego dokonano refleksji nad kierunkami podejmowanych przez lata działań na rzecz redukcji przemocy w kontekście międzynarodowym i krajowym. Przedstawiono również możliwe kierunki badań oraz oddziaływań psychologicznych w tym obszarze.


Słowa kluczowe


bezpieczeństwo; lęk; mowa nienawiści; odpowiedzialność; poczucie zagrożenia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ahearne, J. (2017). Cultural insecurity and its discursive crystallization in contemporary France. Modern & Contemporary France, 25(3), 265–280. DOI: https://doi.org/10.1080/09639489.2017.1285276.

Bronfenbrenner, U. (2009). The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design. Cambridge–Massachusetts: Harvard University Press.

Charter of Fundamental Rights of the European Union (OJ EU C 202/389, 7.6.2016).

CICA. https://cicainternational.org (dostęp: 10.10.2019).

Cunnigham, A., Zelazo, P.D., Packer, D.J., Bavel, J.J. van (2007). The iterative reprocessing model: A multilevel framework for attitudes and behavior. Social Cognition, 25(5), 736–760, DOI: https://doi.org/10.1521/soco.2007.25.5.736.

Deardorff, D.K. (2008). Intercultural Competence: A Definition, Model and Implications for Education Abroad. W: V. Savicki (ed.), Developing Intercultural Competence and Transformation: Theory, Research, and Application in International Education (s. 32–52). Sterling: Stylus.

European Convention on Human Rights (1950). Pobrane z: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf (dostęp: 10.09.2019).

Farnicka, M. (2019). Między pozytywizmem a interpretatywizmem – badania w działaniu jako element modelu badań w psychologii. Czasopismo Psychologiczne, 25(2), 143–149.

Farnicka, M., Pocinho, M. (2018). What can psychology offer in cross-cultural dialogue. W: J. Ramírez, G. Abad-Quintanal (eds.), Cross-Cultural Dialogue as a Conflict Management Strategy. Advanced Sciences and Technologies for Security Application (s. 70–83). Cham: Springer.

Grzyb, T. (2017). Eksperyment terenowy w psychologii społecznej. Warszawa: PWN.

International Covenant on Civil and Political Rights (1966). Pobrane z: https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf (dostęp: 10.10.2019).

International Society for Research on Aggression. https://www.israsociety.com (dostęp: 10.10.2019).

ISRA Media Violence Commission (2012). Report of the Media Violence Commission. Aggressive Behavior, 38(5), 335–341, DOI: https://doi.org/10.1002/ab.21443.

ISRA Youth Violence Commission (2018). Report of the Youth Media Commission. Aggressive Behavior, 44(4), 331–336, DOI: https://doi.org/10.1002/ab.21766.

King, M. (1988). How to Make Social Crime Prevention Work: The French Experience. London: NACRO.

Lewin, K. (1946). Action research and minority problems. Journal of Social Issues, 2(4), 34–46.

Lewin, K. (1951). Field Theory in Social Science. Selected Theoretical Papers. New York: Harper & Row.

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz.U. 1977, nr 38, poz. 167).

Pagani, C. (2019). Complexity and Diversity. New York: Nova Sciences.

Peyrefitte, A. (red.). (1982). Raport Komitetu Badań nad Przemocą̨, Zbrodnią i Występkiem: Społeczeństwo wobec przemocy. Warszawa: WN PWN.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A (III) przyjęta i proklamowana w dniu 10 grudnia 1948 r.). Pobrane z: http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf (dostęp: 10.10.2019).

Rosenzweig, S. (1987). The origins of ISRA. Aggressive Bahavior, 13(2), 53–57, DOI: https://doi.org/10.1002/1098-2337(1987)13:2<53::AID-AB2480130202>3.0.CO;2-O.

Science and Human Rights Coalition. http://aass.org (dostęp: 10.10.2019).

Society for Terrorism Research. https://www.societyforterrorismresearch.org (dostęp: 10.10.2019).

The Seville Statement on Violence (1990). American Psychologist, 45(10), 1167–1168.

UNESCO (1989). General Conference 25 C/20, Annex II. September. Paris.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2019.32.3.49-58
Data publikacji: 2019-12-20 11:03:18
Data złożenia artykułu: 2019-01-25 13:39:17


Statystyki

Widoczność abstraktów - 218
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 47

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Marzanna Farnicka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.