Poczucie bezpieczeństwa osób pozbawionych wolności w kontekście bezpieczeństwa społecznego i psychologicznego

Agnieszka Lewicka-Zelent

Streszczenie w języku polskim


Bezpieczeństwo jest zagadnieniem ujmowanym z wielu perspektyw: prawnej, etycznej, psychologicznej, politycznej itd. Wszelkie analizy zmierzają jednak do jednego celu, tj. wyznaczenia jego uwarunkowań w kontekście wzmacniania zasobów i redukowania/likwidowania czynników ryzyka (zagrożeń). Specyficznym środowiskiem społecznym, sztucznie utworzonym przez człowieka, jest zakład karny, który z założenia ma służyć ochronie społeczeństwa przed osobami, które są niebezpieczne oraz naruszają normy prawne i moralne w danej grupie społecznej. Poznawczym celem artykułu było dokonanie analizy zagadnień związanych z poczuciem bezpieczeństwa osób osadzonych, przyjmując, że stanowi ono składową bezpieczeństwa psychologicznego. Dlatego badaniu sondażowemu poddano 150 osób pozbawionych wolności, przebywających w zakładach karnych w okręgu lubelskim. Wykorzystano Kwestionariusz Poczucia Bezpieczeństwa Zenona Uchnasta, a zgromadzone dane empiryczne poddano analizie statystycznej z uwzględnieniem takich zmiennych, jak miejsce zamieszkania i uzależnienie od środków psychoaktywnych.


Słowa kluczowe


poczucie bezpieczeństwa; bezpieczeństwo; więzień; potrzeba; społeczeństwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aronson, J., Steele, C.M. (2005). Stereotypes and the Fragility of Academic Competence, Motivation, and Self-Concept. W: A.J. Elliot, C.S. Dweck (eds.), Handbook of Competence and Motivation (s. 436–456). New York: Guilford Publications.

Bałandynowicz, A. (2009). Zachowania okrutne skazanych podczas odbywania kary pozbawienia wolności. Probacja, (2), 119–139.

Byrne, J.M., Hummer, D. (2007). Victims and Offenders Myths and Realities of Prison Violence: A Review of the Evidence Myths and Realities of Prison Violence. Victims and Offenders, 2(1), 77–90, DOI: https://doi.org/10.1080/15564880601087241.

CBOS (2015). Komunikat z badań. Kto marzy o życiu na wsi, a kto o życiu w mieście. Warszawa.

Chańko-Kraszewska, A. (2018). Rodzina w percepcji i ocenie osób odbywających karę pozbawienia wolności. Resocjalizacja Polska, (15), 163–181.

Hofreiter, L. (2012). Wstęp do studiów bezpieczeństwa. Kraków: Wydawnictwo AFM.

Jeliński, E. (2017). Miasto jako przestrzeń poszukiwania sensu egzystencjalnego człowieka (kilka uwag historyczno-cywilizacyjnych). Filo-Sofija, (36), 567–576.

Klamut, R. (2012). Bezpieczeństwo jako pojęcie psychologiczne. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Ekonomia i Nauki Humanistyczne, 4(19), 41–52.

Koziej, S. (2011). Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja. Bezpieczeństwo Narodowe, (18), 19–39.

Krztoń, W. (2017). Pojęcie i istota bezpieczeństwa jednostki. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, 3(40), 42–54.

Lipczyński, A. (2019). Poczucie bezpieczeństwa u osób uzależnionych od alkoholu. Pobrane z: http://www.psychiatria.pl/artykul/poczucia-bezpieczenstwa-u-osob-uzaleznionych-od-alkoholu/745 (dostęp: 28.07.2019).

Majer, P. (2012). W poszukiwaniu uniwersalnej definicji bezpieczeństwa wewnętrznego. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, (7), 11–18.

Maslow, A.H. (1964). Teoria hierarchii potrzeb. W: J. Reykowski (red.), Problemy osobowości i motywacji w psychologii amerykańskiej (s. 135–164). Warszawa: PWN.

Maslow, A.H. (1990). Motywacja i osobowość. Warszawa: IW PAX.

Ostaszewski, P. (2012). Nasilenie i determinanty lęku przed przestępczością. Warszawa: IWS.

Pisarska, A. (2014). Czynniki ryzyka i czynniki chroniące związane z ryzykownymi i problemowymi zachowaniami młodzieży – kilka wskazówek. W: D. Macander (red.), Ryzyko używania narkotyków przez młodzież. Poradnik dla pracowników szkół i placówek oświatowych oraz rodziców (s. 33–42). Warszawa: ORE.

Pokruszyński, W. (2012). Bezpieczeństwo – teoria i praktyka. Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi.

Sarzała, D. (2015). Subkultura więzienna jako destruktywny wymiar funkcjonowania człowieka w warunkach instytucji totalnej. Kwartalnik Naukowy, 4(4), 278–291.

Shalev, S. (2014). Solitary confinement as a prison health issue. Pobrane z: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/249194/Prisons-and-Health,-5-Solitary-confinement-as-a-prison-health-issue.pdf (dostęp: 27.07.2019).

Strzelecki, P. (2019). Bezpieczeństwo społeczeństwa – ochrona społeczna. Pobrane z: https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-nr-1-w-lodzi-bezpieczenstwo-spoleczenstwa-sluzba-ochronna (dostępu: 25.01.2019).

Uchnast, Z. (1990). Metoda pomiaru poczucia bezpieczeństwa. W: A. Januszewski, Z. Uchnast, T. Witkowski (red.), Wykłady z psychologii w KUL (T. 5; s. 95–108). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. 2017, poz. 631, 1321; Dz.U. 2018, poz. 138).

Wyrzykowska, E., Głogowska, K., Mickiewicz, K. (2014). Relacje przywiązania u osób uzależnionych od alkoholu. Alkoholizm i Narkomania, 27(2), 127–143.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2019.32.3.261-272
Data publikacji: 2019-12-20 11:03:34
Data złożenia artykułu: 2019-01-31 20:15:05


Statystyki

Widoczność abstraktów - 433
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 45

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Agnieszka Lewicka-Zelent

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.