Rola seniorów w budowaniu tożsamości narodowej osób mieszkających na obczyźnie

Norbert G. Pikuła

Streszczenie w języku polskim


W niniejszym artykule skoncentrowano się na kategorii tożsamości narodowej w perspektywie realizacji sensu życia i zaspokojenia potrzeb społecznych przez osoby starsze mieszkające na obczyźnie (Polonia Kanadyjska). W odniesieniu do teorii kształtowania tożsamości oraz życia w wielokulturowym świecie przedmiotem badań uczyniono postawy patriotyczne osób starszych. Ich celem było poznanie i opisanie, jak rozumieją ojczyznę i tożsamość narodową osoby starsze urodzone w Polsce, a żyjące na obczyźnie. Problem badawczy przyjął postać pytania: Jaka jest rola osób starszych w budowaniu tożsamości narodowej osób mieszkających na obczyźnie? W celu ukazania znaczenia i wartości działań podejmowanych przez osoby starsze na rzecz kształtowania tożsamości narodowej młodych pokoleń przeprowadzono wywiady wśród 36 seniorów mieszkających w Kanadzie. W odniesieniu do doświadczeń i potrzeb związanych z transmisją kultury i tradycji narodowych Polaków wskazano na ich rolę i znaczenie w kształtowaniu tożsamości narodowej oraz na potrzeby sięgania do narodowych tradycji w celu kultywowania wartości charakterystycznych dla narodu polskiego. W konkluzjach zaproponowano działania umożliwiające kształtowanie tożsamości narodowej osób żyjących na obczyźnie.


Słowa kluczowe


tożsamość; osoba starsza; poczucie sensu życia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bokszański, Z. (2006). Polacy o sobie: autoidentyfikacje i samooceny. Kultura Współczesna, 1(47), 39–48.

Böhm, W. (2002). Über die Unvereinbarkeit von Erziehung und Therapie. Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Pädagogik, 2(78), 127–151.

Frankl, V.E. (1976). Der wille zum Sinn. Ausgewählte Vorträge über Logotherapie. Bern–Stuttgart–Wien: Verlag Hans Huber.

Kłoskowska, A. (1996). Kultury narodowe u korzeni. Warszawa: PWN.

Niezabitowski, M. (2007). Ludzie starsi w perspektywie socjologicznej. Problemy uczestnictwa społecznego. Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.

Nikitorowicz, J. (2000). Młodzież pogranicza kulturowego Białorusi, Polski, Ukrainy wobec integracji europejskiej. Białystok: Trans Humana.

Nikitorowicz, J. (2005). Kreowanie tożsamości dziecka w społeczeństwie zróżnicowanym kulturowo. W: J. Izdebska, T. Sosnowski (red.), Dziecko i media elektroniczne – nowy wymiar dzieciństwa (T. 1: Telewizja i inne mass media w życiu dziecka – wyzwaniem dla edukacji medialnej; s. 15–26). Białystok: Trans Humana.

Nikitorowicz, J. (2007). Edukacja międzykulturowa. Kreowanie tożsamości dziecka. Gdańsk: GWP.

Obuchowski, K. (1983). Adaptacja twórcza. Warszawa: KiW.

Obuchowski, K. (1990). Wprowadzenie do problemu sensu życia. W: K. Obuchowski, B. Puszczewicz (red.), Sens życia (s. 14–20). Warszawa: Nurt.

Obuchowski, K. (2000). Psychologia dążeń ludzkich. Warszawa: PWN.

Pikuła, N.G. (2016). Poczucie sensu życia osób starszych. Inspiracje do edukacji w starości. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Skarżyńska, K. (2008). Rodzaje patriotyzmu. Czy i jak osobiste doświadczenia oraz wychowanie różnicują postawy narodowe? W: M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak (red.), Wychowanie. Pojęcia, procesy, konteksty (s. 77–72). Gdańsk: GWP.

Tibbitts, C. (1960). Handbook of Social Gerontology. Chicago: University of Chicago.

Zych, A.A. (2009). Przekraczając smugę cienia. Szkice z gerontologii i tanatologii. Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2019.32.4.341-352
Data publikacji: 2019-12-31 17:08:39
Data złożenia artykułu: 2019-11-11 12:35:40


Statystyki


Widoczność abstraktów - 673
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 737

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Norbert G. Pikula

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.