Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 21, No 36 (2018): Administracyjnoprawny status przedsiębiorcy Przedsiębiorca w realiach XXI w. Wybrane zagadnienia i postulaty Streszczenie w języku polskim  PDF
Kamil Dobosz
 
Vol 21, No 37 (2018) Kara śmierci w świetle norm prawnomiędzynarodowych Streszczenie w języku polskim  PDF
Krzysztof Niewęgłowski, Marek Mierzwa
 
Vol 19, No 31 (2016) Opodatkowanie umowy przelewu wierzytelności podatkiem od towarów i usług Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Karykowska
 
Vol 20, No 32 (2017) Przestępstwo prania brudnych pieniędzy w ujęciu komparatystycznym. Rozważania porównawczoprawne na tle porządków prawnych wybranych państw europejskich, azjatyckich oraz kontynentu amerykańskiego Streszczenie w języku polskim  PDF
Witold Szwarnowski
 
Vol 20, No 34 (2017) Znaczenie Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych dla polskiego porządku prawnego na przykładzie analizy orzecznictwa polskich sądów administracyjnych Streszczenie w języku polskim  PDF
Aleksandra Tychmańska
 
Vol 22, No 41 (2019) Zagadnienie wykorzystania i ochrony przestrzeni kosmicznej w dokumentach ONZ Streszczenie w języku polskim  PDF
Krzysztof Tomasz Niewęgłowski
 
Vol 19, No 28 (2016) Zgromadzenie wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym Streszczenie w języku polskim  PDF
Katarzyna Anna Falkiewicz, Katarzyna Dopierała
 
Vol 19, No 30 (2016) Pojęcie i status inwestora w międzynarodowym prawie inwestycyjnym. Część II Streszczenie w języku polskim  PDF
Michał Bors
 
Vol 20, No 35 (2017) Znieważenie w polskim prawie karnym. Przestępstwo z art. 216 k.k. w perspektywie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa Streszczenie w języku polskim  PDF
Jan Kluza
 
Vol 21, No 39 (2018) Uzasadnienie niestosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary – wątpliwości na tle art. 424 § 2 k.p.k. Streszczenie w języku polskim  PDF
Krzysztof Kmąk
 
Vol 22, No 41 (2019) Możliwość zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania w Kodeksie postępowania administracyjnego w świetle Konstytucji RP Streszczenie w języku polskim  PDF
Michał Passon
 
Vol 20, No 32 (2017) Reformatoryjny model postępowania odwoławczego a zasada dwuinstancyjności postępowania Streszczenie w języku polskim  PDF
Mateusz Wiśniewski
 
Vol 20, No 35 (2017) Interes publiczny w nowym Prawie wodnym Streszczenie w języku polskim  PDF
Jakub Dorosz-Kruczyński
 
Vol 22, No 42 (2019) Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2014 roku II CSK 264/13. Zbyt wąska definicja powiernictwa. Streszczenie w języku polskim  PDF
Aleksander Olaf Szpojankowski
 
Vol 21, No 39 (2018) Pytanie o dopuszczalność substytucji powierniczej a projekt prawa spadkowego autorstwa Stanisława Wróblewskiego Streszczenie w języku polskim  PDF
Magdalena Ossowska
 
Vol 21, No 38 (2018) Trend abolicjonistyczny w polskim prawie karnym w XX w. Streszczenie w języku polskim  PDF
Marek Mierzwa, Krzysztof Niewęgłowski
 
Vol 21, No 36 (2018): Administracyjnoprawny status przedsiębiorcy Status administracyjnoprawny przedsiębiorcy wobec władczej ingerencji organu administracji publicznej – wybrane zagadnienia Streszczenie w języku polskim  PDF
Wiktor Trybka
 
Vol 22, No 41 (2019) Zasada odrębności i niezależności sądów i trybunałów a obraz polskiego sądownictwa we współczesnym społeczeństwie – aspekt socjologiczno-prawny Streszczenie w języku polskim  PDF
Patryk Patoleta
 
Vol 19, No 28 (2016) Common European Sales Law – podwaliny dla kodeksu cywilnego UE? Streszczenie w języku polskim  PDF
Paweł Adam Ochmann
 
Vol 19, No 28 (2016) Historia rozwoju kary śmierci na przestrzeni wieków w wybranych koncepcjach filozoficznych Streszczenie w języku polskim  PDF
Marcin Bartłomiej Jurczyk
 
Vol 22, No 41 (2019) Ewolucja polskiego prawa upadłościowego w ujęciu ogólnego schematu badań historycznoprawnych Streszczenie w języku polskim  PDF
Adrian Borys
 
Vol 21, No 37 (2018) Zgoda pacjenta warunkiem sine qua non interwencji medycznej Streszczenie w języku polskim  PDF
Weronika Wojturska, Joanna Pawlak
 
Vol 20, No 33 (2017) Wielojęzyczność jako wyzwanie w procesie stanowienia i wykładni prawa Unii Europejskiej Streszczenie w języku polskim  PDF
Joanna Szponar-Seroka
 
Vol 20, No 33 (2017) Tworzenie samorządowych instytucji kultury Streszczenie w języku polskim  PDF
Artur Potocki
 
Vol 21, No 37 (2018) Odpowiedzialność cywilna za opublikowanie artykułu naukowego Streszczenie w języku polskim  PDF
Wioleta Beczek
 
1 - 25 z 38 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.