Vol 12 (2018)

Spis treści

Strona tytułowa wraz ze spisem treści
 
PDF
3

Artykuły

Witold Kołbuk
PDF
9-20
Mariusz Korzeniowski
PDF
21-33
Anna Żebrowska
35-52
Joanna Dworzecka
PDF
53-65
Ihor Nabytowycz
69-82
Iryna Bahdanowicz
83-101
Beata Siwek
PDF
103-113
Arnold McMillin
115-142
Ivana Slivkova
143-153
Katarzyna Agata Wasińczuk
155-173
Joanna Getka
177-190
Irina Gaponienko
191-213
Ewa Golachowska
215-225
Agnieszka Goral
PDF
227-238
Ludmiła Łabowicz
PDF
239-253

Recenzje

Nowe badanie białoruskiech czasopism emigracyjnych. Andriej Moskwin, Białoruskie czasopiśmiennictwo emigracyjne: „Пагоня”, „Сакавік”, „Наперад”. Warszawa: Sowa, 2018, 267 s.
Natalia Rusiecka
257-263
Іryna Bаhdanowicz, Залатая Горка: вершы, переклады, артикулы. Mінск: Кнігазбор, 1916, 399 s.
Ludmiła Siryk
PDF
264-269
Szkic biograficzny z elementami literaturoznawstwa. Андрэй Мельнікаў, Анатоль Сыс. Псальмяр эпохі перагною. Мінск: Хар- вест, 2017, 64 с.
Siergiej Kowalow
270-279
Istotny wkład w rozwój badań białorutenistycznych. Chaustowicz, Mikoła, Barszczewska, Nina (red.). (2017). Acta Albaruthenica, t. 17, Warszawa: Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 380 ss.
Agnieszka Goral
PDF
280-286
Antroponimia pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego. Nowe propozycje metodologiczne Piotr Złotkowski, Antroponimia mieszczan i chłopów Brańska i okolic w ujęciu statycznym i dynamicznym, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017, 452 s.
Michał Sajewicz
PDF
287-299
Marta Cobel-Tokarska, Marcin Dębicki, Słowo i terytorium. Eseje o Europie Środkowej, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2017, 269 s.
Ryszard Radzik
PDF
300-302
Robert Kłaczyński, Federacja Rosyjska i Republika Białoruś na przełomie XX i XXI wieku. Studium historyczno-polityczno-gospodarcze, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2017, 217 s.
Ryszard Radzik
PDF
303-305
Maciej Pieczyński, Jak nas piszą cyrylicą. Polski pan, okupant i faszysta oknem na Zachód?, Warszawa: Fronda PL, 2018, 424 s.
Ryszard Radzik
PDF
306-308

Sprawozdania z konferencji

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Pogranicza: kontakty kulturowe, literackie, językowe, Supraśl 16-17.10.2017
Piotr Złotkowski
PDF
311-313