Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 26, No 3 (2017) Strona tytułowa wraz ze spisem treści Szczegóły   PDF
Redaktor Naukowy
 
Vol 26, No 4 (2017) Strona tytułowa wraz ze spisem treści Szczegóły   PDF
Redaktor Naukowy
 
Vol 26, No 3 (2017) Struktura i działalność niemieckiego aparatu wysiedleńczego na Zamojszczyźnie Streszczenie w języku polskim   PDF
Bartłomiej Ługowski
 
Vol 24, No 4 (2015) Systemy penitencjarne na przestrzeni XVIII i XIX wieku Streszczenie w języku polskim   PDF
Krzysztof Wala
 
Vol 22 (2014) Sytuacja mniejszości litewskiej w Polsce. Stan prawny i jego realizacja Streszczenie w języku polskim   PDF
Dariusz Górecki
 
Vol 23 (2014) Szczególny status gmin uzdrowiskowych w Polsce Streszczenie w języku polskim   PDF
Kamil Sikora
 
Vol 25, No 2 (2016) Szczególny status osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia (zarys problematyki) Streszczenie w języku polskim   PDF
Katarzyna Alicja Michajłow
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Szlachta Kraju Północno-Zachodniego w służbie imperatora rosyjskiego. Rys poświęcony poglądom politycznym hrabiego Ignacego Korwin-Milewskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Mikołaj Tarkowski
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Tabula Gratulatoria Szczegóły   PDF
Andrzej Wrzyszcz, Jarosław Kostrubiec
 
Vol 22 (2014) Terenowa administracja rządowa oraz samorząd terytorialny w Republice Kazachstanu. Aspekt konstytucyjny Streszczenie w języku polskim   PDF
Andrzej Bisztyga
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Trybunał Kompetencyjny po II wojnie światowej. O projekcie dekretu z 1947 r. Streszczenie w języku polskim   PDF
Robert Jastrzębski
 
Vol 23 (2014) Twórczość naukowa – czy autoplagiat jest plagiatem? Streszczenie w języku polskim   PDF
Jerzy Szczotka
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Tworzenie aparatu administracyjnego przez Komisję Edukacji Narodowej w świetle jej protokołów z lat 1773–1776 Streszczenie w języku polskim   PDF
Krzysztof Goźdź-Roszkowski
 
Vol 24, No 2 (2015) Typy stosowania prawa a model procesu decyzyjnego Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Leszek Leszczyński
 
Vol 25, No 4 (2016) Ubezpieczenia na życie a problematyka umów wiatykalnych i zjawisk pokrewnych Streszczenie w języku polskim
Michał Marszelewski
 
Vol 25, No 4 (2016) Udzielanie ochrony międzynarodowej cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Fermus-Bobowiec, Edyta Lis
 
Vol 24, No 3 (2015) Umowa o pracę na czas określony oraz problem przyczynowości jej wypowiedzenia – stan obecny oraz tendencje zmian Streszczenie w języku polskim   PDF
Antoni Dral
 
Vol 21 (2014) Umowa społeczna jako fundament życia zbiorowego Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Łuszczyńska
 
Vol 26, No 2 (2017) Usiłowanie nieudolne ze względu na przedmiot w praktyce sądowej (na marginesie uchwały Sądu Najwyższego I KZP 16/16) Streszczenie w języku polskim   PDF
Adam Górski, Marcin Klonowski
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Ustrój administracji terytorialnej w świetle pierwszych projektów polskiej doktryny prawniczej u progu odrodzonej Rzeczypospolitej Streszczenie w języku polskim   PDF
Jarosław Kostrubiec
 
Vol 22 (2014) Ustrój polskiego notariatu w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Streszczenie w języku polskim   PDF
Aleksander Oleszko, Radosław Pastuszko
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Ustrój sądowy Prus, II Rzeszy i Republiki Weimarskiej (1815–1871 i 1918–1933) Streszczenie w języku polskim   PDF
Tadeusz Maciejewski
 
Vol 24, No 3 (2015) Uwagi o kodeksowej regulacji dokonywania za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy Streszczenie w języku polskim   PDF
Artur Tomanek
 
Vol 22 (2014) Uwagi o pojmowaniu art. 90 Konstytucji RP przez Trybunał Konstytucyjny Streszczenie w języku polskim   PDF
Mirosław Granat
 
Vol 19 (2013) Uwagi o rozwoju polskich rozwiązań prawnokarnych (projektowanych i realizowanych) w zakresie traktowania nieletnich Streszczenie w języku polskim   PDF
Tadeusz Bojarski
 
Vol 25, No 2 (2016) Uwagi w sprawie projektów zmian regulaminu Sejmu dotyczących trybu przeprowadzania debaty parlamentarnej Streszczenie w języku polskim   PDF
Grzegorz Michał Pastuszko
 
Vol 25, No 2 (2016) Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie Konstytucji – aspekty praktyczne Streszczenie w języku polskim   PDF
Edyta Tkaczyk
 
Vol 24, No 1 (2015) Uzawodowienie służb mundurowych w Unii Europejskiej na przykładzie Sił Zbrojnych RP Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Konaszczuk, Mirosław Tokarski
 
Vol 26, No 3 (2017) Wartości jako przedmiot ochrony policji budowlanej Streszczenie w języku polskim   PDF
Sławomir Zwolak
 
Vol 19 (2013) Wincenty Skrzetuski o Trybunale Koronnym i Litewskim Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Organiściak
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Wojciech Mieczysław Witkowski – historyk prawa w młodopolskim stylu Szczegóły   PDF
Andrzej Wrzyszcz, Grzegorz Smyk
 
Vol 22 (2014) Wpływ aktów prawnych samorządów zawodowych i gospodarczych na konstytucyjne wolności działalności gospodarczej oraz wyboru i wykonywania zawodu. Uwagi w kontekście konstytucyjnego statusu samorządów Streszczenie w języku polskim   PDF
Jerzy Ciapała
 
Vol 25, No 1 (2016) Wpływ informatyzacji na kształtowanie się zasad prawnych na przykładzie zasady pisemności postępowań sądowych i administracyjnych Streszczenie w języku polskim   PDF
Jacek Janowski
 
Vol 24, No 3 (2015) Wpływ Kodeksu pracy na przemiany w zakresie regulacji niektórych stosunków materialnych i procesowych nominatów ze szczególnym uwzględnieniem urzędników służby cywilnej Streszczenie w języku polskim   PDF
Tadeusz Kuczyński
 
Vol 25, No 2 (2016) Wpływ nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego na usprawnienie postępowania egzekucyjnego Streszczenie w języku polskim   PDF
Paulina Wilhelmina Konarska
 
Vol 24, No 1 (2015) Wpływ sankcji prawnych i moralnych na skuteczność prawa Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Dziedziak
 
Vol 24, No 2 (2015) Wstęp Szczegóły   PDF (English)
Andrzej Korybski, Bartosz Liżewski
 
Vol 25, No 1 (2016) Wstęp Streszczenie w języku polskim   PDF
Leszek Leszczyński
 
Vol 26, No 1 (2017): Prawne determinanty polityki rolnej Wstęp Szczegóły   PDF
Beata Jeżyńska
 
Vol 25, No 2 (2016) Wszczęcie postępowania z oskarżenia prywatnego Streszczenie w języku polskim
Ewa Kruk
 
Vol 22 (2014) Wybory do Sejmu i Senatu w świetle ordynacji wyborczych z 1935 r. Streszczenie w języku polskim   PDF
Marek Woźnicki
 
Vol 24, No 2 (2015) Wybrana bibliografia polskich pozycji dotyczących stosowania prawa Szczegóły   PDF
Andrzej Korybski, Bartosz Liżewski
 
Vol 25, No 1 (2016) Wybrane aspekty funkcjonowania konstytucyjnej zasady ochrony zaufania na gruncie prawa karnego w perspektywie internalizacji norm prawnych jako warunku jej efektywności Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Budyn-Kulik, Marek Kulik
 
Vol 24, No 4 (2015) Wybrane elementy sytuacji prawnej i politycznej emigracji rosyjskiej Streszczenie w języku polskim   PDF
Nina Zielińska-Balcerzak
 
Vol 26, No 4 (2017) Wybrane zagadnienia rozpoznawania zażaleń w postępowaniu przygotowawczym przez organ niesądowy Streszczenie w języku polskim
Krzysztof Kułak
 
Vol 24, No 3 (2015) Wykaz publikacji Profesor Teresy Liszcz Szczegóły   PDF
Aneta Okuń
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Wykładnia przepisów prawa stanowionego w anglosaskim porządku prawnym (wybrane zagadnienia) Streszczenie w języku polskim   PDF
Andrzej Korybski
 
Vol 26, No 4 (2017) Wykształcenie prawnicze w Niemczech Streszczenie w języku polskim   PDF
Beata Pankowska-Lier
 
Vol 21 (2014) Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 maja 2013 r., II AKa 88/13, LEX nr 1353600 in list 2014 No 21 p 251 Szczegóły   PDF
Magdalena Budyn-Kulik
 
Vol 22 (2014) Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2011 r. (P 1/11) w sprawie delegalizacji prawotwórstwa zarządów województw dotyczącego unijnych regionalnych programów operacyjnych Streszczenie w języku polskim   PDF
Andrzej Bałaban
 
301 - 350 z 394 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>