Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 22 (2014) Uwagi o pojmowaniu art. 90 Konstytucji RP przez Trybunał Konstytucyjny Streszczenie w języku polskim   PDF
Mirosław Granat
 
Vol 19 (2013) Uwagi o rozwoju polskich rozwiązań prawnokarnych (projektowanych i realizowanych) w zakresie traktowania nieletnich Streszczenie w języku polskim   PDF
Tadeusz Bojarski
 
Vol 25, No 2 (2016) Uwagi w sprawie projektów zmian regulaminu Sejmu dotyczących trybu przeprowadzania debaty parlamentarnej Streszczenie w języku polskim   PDF
Grzegorz Michał Pastuszko
 
Vol 25, No 2 (2016) Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie Konstytucji – aspekty praktyczne Streszczenie w języku polskim   PDF
Edyta Tkaczyk
 
Vol 24, No 1 (2015) Uzawodowienie służb mundurowych w Unii Europejskiej na przykładzie Sił Zbrojnych RP Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Konaszczuk, Mirosław Tokarski
 
Vol 19 (2013) Wincenty Skrzetuski o Trybunale Koronnym i Litewskim Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Organiściak
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Wojciech Mieczysław Witkowski – historyk prawa w młodopolskim stylu Szczegóły   PDF
Andrzej Wrzyszcz, Grzegorz Smyk
 
Vol 22 (2014) Wpływ aktów prawnych samorządów zawodowych i gospodarczych na konstytucyjne wolności działalności gospodarczej oraz wyboru i wykonywania zawodu. Uwagi w kontekście konstytucyjnego statusu samorządów Streszczenie w języku polskim   PDF
Jerzy Ciapała
 
Vol 25, No 1 (2016) Wpływ informatyzacji na kształtowanie się zasad prawnych na przykładzie zasady pisemności postępowań sądowych i administracyjnych Streszczenie w języku polskim   PDF
Jacek Janowski
 
Vol 24, No 3 (2015) Wpływ Kodeksu pracy na przemiany w zakresie regulacji niektórych stosunków materialnych i procesowych nominatów ze szczególnym uwzględnieniem urzędników służby cywilnej Streszczenie w języku polskim   PDF
Tadeusz Kuczyński
 
Vol 25, No 2 (2016) Wpływ nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego na usprawnienie postępowania egzekucyjnego Streszczenie w języku polskim   PDF
Paulina Wilhelmina Konarska
 
Vol 24, No 1 (2015) Wpływ sankcji prawnych i moralnych na skuteczność prawa Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Dziedziak
 
Vol 24, No 2 (2015) Wstęp Szczegóły   PDF (English)
Andrzej Korybski, Bartosz Liżewski
 
Vol 25, No 1 (2016) Wstęp Streszczenie w języku polskim   PDF
Leszek Leszczyński
 
Vol 26, No 1 (2017): Prawne determinanty polityki rolnej Wstęp Szczegóły   PDF
Beata Jeżyńska
 
Vol 25, No 2 (2016) Wszczęcie postępowania z oskarżenia prywatnego Streszczenie w języku polskim
Ewa Kruk
 
Vol 22 (2014) Wybory do Sejmu i Senatu w świetle ordynacji wyborczych z 1935 r. Streszczenie w języku polskim   PDF
Marek Woźnicki
 
Vol 24, No 2 (2015) Wybrana bibliografia polskich pozycji dotyczących stosowania prawa Szczegóły   PDF
Andrzej Korybski, Bartosz Liżewski
 
Vol 25, No 1 (2016) Wybrane aspekty funkcjonowania konstytucyjnej zasady ochrony zaufania na gruncie prawa karnego w perspektywie internalizacji norm prawnych jako warunku jej efektywności Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Budyn-Kulik, Marek Kulik
 
Vol 24, No 4 (2015) Wybrane elementy sytuacji prawnej i politycznej emigracji rosyjskiej Streszczenie w języku polskim   PDF
Nina Zielińska-Balcerzak
 
Vol 24, No 3 (2015) Wykaz publikacji Profesor Teresy Liszcz Szczegóły   PDF
Aneta Okuń
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Wykładnia przepisów prawa stanowionego w anglosaskim porządku prawnym (wybrane zagadnienia) Streszczenie w języku polskim   PDF
Andrzej Korybski
 
Vol 21 (2014) Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 maja 2013 r., II AKa 88/13, LEX nr 1353600 in list 2014 No 21 p 251 Szczegóły   PDF
Magdalena Budyn-Kulik
 
Vol 22 (2014) Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2011 r. (P 1/11) w sprawie delegalizacji prawotwórstwa zarządów województw dotyczącego unijnych regionalnych programów operacyjnych Streszczenie w języku polskim   PDF
Andrzej Bałaban
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Wyroki interpretacyjne i zakresowe w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego Streszczenie w języku polskim   PDF
Tomasz Woś
 
Vol 21 (2014) Wywłaszczenie pośrednie i postępujące a ochrona inwestora w świetle międzynarodowego prawa inwestycyjnego Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Bors
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Z orzecznictwa Dyrekcji Policji Wolnego Miasta Krakowa – casus Oszyków Streszczenie w języku polskim   PDF
Paweł Cichoń
 
Vol 21 (2014) Z problematyki prac komisyjnych Sejmu* Streszczenie w języku polskim   PDF
Andrzej Szmyt
 
Vol 24, No 3 (2015) Z problematyki prawnej zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy Streszczenie w języku polskim   PDF
Jerzy Wratny
 
Vol 21 (2014) Z problematyki zasad ochrony środowiska Streszczenie w języku polskim   PDF
Marcin Roliński
 
Vol 26, No 1 (2017): Prawne determinanty polityki rolnej Z procesowej problematyki wywłaszczenia na tle dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej z dnia 6 września 1944 r. Streszczenie w języku polskim   PDF
Izabela Hasińska
 
Vol 20 (2013) Zagrożenia i osoby potencjalnie niebezpieczne – prawo karne jako część składowa prawa bezpieczeństwa Streszczenie w języku polskim   PDF (Deutsch)
Hans-Jörg Albrecht
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Zakres i znaczenie terminu „policja” w literaturze politycznej schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej Streszczenie w języku polskim   PDF
Jarzy Malec
 
Vol 25, No 4 (2016) Zakres obowiązywania zasad ogólnych postępowania administracyjnego Streszczenie w języku polskim   PDF
Aneta Majewska
 
Vol 25, No 2 (2016) Zapis windykacyjny jako nowa instytucja w polskim prawie spadkowym Streszczenie w języku polskim   PDF
Paulina Katarzyna Chała
 
Vol 25, No 1 (2016) Zasada dobrej wiary w prawie międzynarodowym Streszczenie w języku polskim   PDF
Edyta Lis
 
Vol 26, No 1 (2017): Prawne determinanty polityki rolnej Zasada dobrostanu zwierząt we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej Streszczenie w języku polskim   PDF
Eliza Jachnik
 
Vol 24, No 3 (2015) Zasada korzystności w wynagradzaniu Streszczenie w języku polskim   PDF
Krzysztof Walczak
 
Vol 25, No 1 (2016) Zasada obowiązkowego wszczęcia administracyjnego postępowania egzekucyjnego a zasada dyspozytywności w sądowym postępowaniu egzekucyjnym – ujęcie prawnoporównawcze Streszczenie w języku polskim   PDF
Olimpia Marcewicz, Ewelina Anna Streit-Browarna
 
Vol 25, No 1 (2016) Zasada odpowiedniego vacatio legis jako element zasady ochrony zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Ewa Stefaniuk
 
Vol 22 (2014) Zasada określoności przepisów w procesie stanowienia prawa Streszczenie w języku polskim   PDF
Grzegorz Koksanowicz
 
Vol 25, No 1 (2016) Zasada państwa prawnego na gruncie prawa administracyjnego w kontekście współczesnych wyzwań Streszczenie w języku polskim   PDF
Eliza Kosieradzka, Marian Zdyb
 
Vol 25, No 1 (2016) Zasada pierwszeństwa w prawie Unii Europejskiej. Wybrane problemy Streszczenie w języku polskim   PDF
Edyta Całka
 
Vol 22 (2014) Zasada podziału władzy w orzecznictwie Sądu Najwyższego USA Streszczenie w języku polskim   PDF
Iwona Małajny, Ryszard Małajny
 
Vol 25, No 1 (2016) Zasada prawdy materialnej po nowelizacji k.p.k. na tle innych zasad prawa karnego procesowego Streszczenie w języku polskim   PDF
Dorota Karczmarska
 
Vol 25, No 1 (2016) Zasada prawdy obiektywnej jako zasada stosowania prawa Streszczenie w języku polskim   PDF
Marta Jadwiga Grzeszczuk
 
Vol 25, No 1 (2016) Zasada skargowości w polskim procesie karnym Streszczenie w języku polskim   PDF
Ewa Kruk
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Zasada skargowości w rzymskim procesie karnym przed quaestiones perpetuae Streszczenie w języku polskim   PDF
Bartosz Zalewski
 
Vol 25, No 1 (2016) Zasada uczciwości kupieckiej jako zasada prawa handlowego Streszczenie w języku polskim   PDF
Katarzyna Irmina Kopaczyńska-Pieczniak
 
Vol 25, No 1 (2016) Zasada uprzywilejowania pracownika - kilka uwag na tle zarysu sposobów ujmowania zasad prawa pracy Streszczenie w języku polskim
Wiesław Perdeus
 
301 - 350 z 367 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>