Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 26, No 2 (2017) O potrzebie uchylenia lub zmiany art. 87 Kodeksu karnego Streszczenie w języku polskim   PDF
Aleksandra Nowosad
 
Vol 27, No 1 (2018): Judicial Precedent in Comparative Approach O precedensach w ogólności i w systemie prawa stanowionego Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Alexander Bröstl
 
Vol 27, No 1 (2018): Judicial Precedent in Comparative Approach O roli precedensu i pewności prawa w niemieckim prawie prywatnym Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Bernd H. Oppermann
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu O sądach wojskowych dla osób cywilnych w Polsce (1946) Streszczenie w języku polskim   PDF
Adam Lityński
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu O substancję narodową. Sejm i Wydział Krajowy Galicji w ratowaniu spuścizny matejkowskiej Streszczenie w języku polskim   PDF
Marian Małecki
 
Vol 24, No 3 (2015) O treści regulaminów uwag kilka Streszczenie w języku polskim   PDF
Waldemar Uziak
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu O wyboistej drodze do Petersburga, czyli o trudnych początkach delegacji szlachty grodzieńskiej z 1810 r. Streszczenie w języku polskim   PDF
Sławomir Godek
 
Vol 26, No 1 (2017): Prawne determinanty polityki rolnej O wybranych problemach dotyczących zakresu wyłączeń spod nowego reżimu prawnego obrotu nieruchomościami rolnymi w Polsce Streszczenie w języku polskim   PDF
Przemysław Litwiniuk
 
Vol 24, No 3 (2015) O zasadach prawa urzędniczego (podstawowe problemy) Streszczenie w języku polskim   PDF
Bolesław Maciej Ćwiertniak
 
Vol 19 (2013) O zmianach mapy politycznej świata w XX w. (kilka uwag ze stanowiska prawa międzynarodowego) Streszczenie w języku polskim   PDF
Lech Antonowicz
 
Vol 26, No 4 (2017) Obowiązek zachowania tajemnicy adwokackiej jako okoliczność uzasadniająca odmowę zeznań w trybie art. 180 § 2 k.p.k. Streszczenie w języku polskim   PDF
Ewa Kruk
 
Vol 26, No 1 (2017): Prawne determinanty polityki rolnej Obowiązek zawiadomienia o nabyciu własności nieruchomości rolnej wynikający z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego Streszczenie w języku polskim   PDF
Martyna Komarowska
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Obraz urzędnika w przepisach Landrechtu pruskiego z 1794 r. Streszczenie w języku polskim   PDF
Zbigniew Naworski
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Obrońca węzła małżeńskiego w świeckim prawie małżeńskim w Królestwie Polskim w XIX w. Streszczenie w języku polskim   PDF
Zdzisław Zarzycki
 
Vol 26, No 1 (2017): Prawne determinanty polityki rolnej Ocena modelu prawnej ochrony środowiska we Wspólnej Polityce Rolnej Streszczenie w języku polskim   PDF
Monika A. Król
 
Vol 26, No 1 (2017): Prawne determinanty polityki rolnej Ochrona bioróżnorodności a nowe rozwiązania prawne w zakresie ochrony terenów zieleni i zadrzewień Streszczenie w języku polskim   PDF
Emilia Nawrotek
 
Vol 26, No 1 (2017): Prawne determinanty polityki rolnej Ochrona bioróżnorodności jako determinanta Wspólnej Polityki Rolnej Streszczenie w języku polskim   PDF
Paweł Gała
 
Vol 26, No 2 (2017) Ochrona danych osobowych przetwarzanych przez adwokatów Streszczenie w języku polskim   PDF
Piotr Poniatowski
 
Vol 20 (2013) Ochrona gospodarki w ustawodawstwie karnym Ukrainy i Polski (cechy wspólne i różnice) Streszczenie w języku polskim   PDF
Wasyl Franczuk
 
Vol 26, No 1 (2017): Prawne determinanty polityki rolnej Ochrona konsumenta przed nieuczciwymi praktykami przy wprowadzaniu do obrotu oliwy z oliwek Streszczenie w języku polskim   PDF (Español (España))
Trinidad Vázquez Ruano
 
Vol 26, No 1 (2017): Prawne determinanty polityki rolnej Ochrona oznaczeń geograficznych w Unii Europejskiej. Blaski i cienie Streszczenie w języku polskim   PDF (Español (España))
Ángel Martínez Gutiérrez
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Ochrona praw dziedziców koniecznych na ziemiach polskich w XIX i XX w. Streszczenie w języku polskim   PDF
Mariola Szewczak-Daniel
 
Vol 22 (2014) Ochrona wolności wypowiedzi w świetle Uwag Ogólnych nr 34 Komitetu Praw Człowieka ONZ Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Mojski
 
Vol 19 (2013) Od myśli Tomaszowej do tomizmu. Dzieje doktryny Streszczenie w języku polskim   PDF
Lech Dubel, Małgorzata Łuszczyńska
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Od ryczałtu odszkodowania do miarkowania – kompensacyjny charakter kary umownej w prawie polskim na tle rozwiązań przyjętych w dziewiętnastowiecznym prawie cywilnym Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Fermus-Bobowiec
 
Vol 25, No 2 (2016) Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokatów w okresie dwudziestolecia międzywojennego – wileński casus Stanisława Węsławskiego (1896–1942) Streszczenie w języku polskim   PDF
Przemysław Dąbrowski
 
Vol 22 (2014) Odpowiedzialność polityczna i odpowiedzialność karna polityków oraz kategoria więźnia politycznego w percepcji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Streszczenie w języku polskim   PDF
Jerzy Jaskiernia
 
Vol 24, No 3 (2015) Odpowiedzialność porządkowa pracowników – od kodyfikacji do współczesności Streszczenie w języku polskim   PDF
Iwona Sierocka
 
Vol 26, No 2 (2017) Odpowiedzialność prawna dziennikarza Streszczenie w języku polskim   PDF
Piotr Kosmaty
 
Vol 26, No 2 (2017) Odpowiedzialność za przestępstwo zgwałcenia w krajach muzułmańskich Streszczenie w języku polskim   PDF
Robert Sosik
 
Vol 24, No 3 (2015) Ogólna refleksja o rozwoju prawa pracy i jego uwarunkowaniu Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Muszalski
 
Vol 26, No 2 (2017) Opodatkowanie czynności wykonywanych przez komorników podatkiem VAT Streszczenie w języku polskim
Kinga Moras-Olaś
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Ordynacja Zamojska wobec prób lokacji ośrodków miejskich przy jej granicach w pierwszej połowie XVII w. Streszczenie w języku polskim   PDF
Ryszard Szczygieł
 
Vol 24, No 4 (2015) Organy kierownicze Zgromadzenia Narodowego w V Republice Francuskiej Streszczenie w języku polskim   PDF
Grzegorz Michał Pastuszko
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Orzecznictwo Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych jako autonomiczne źródło tworzenia norm konstytucyjnych Streszczenie w języku polskim   PDF
Andrzej Bryk
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Orzecznictwo Sądu Okręgowego w Krakowie w sprawach o bluźnierstwo (1 września 1932 r. – 1 września 1939 r.) Streszczenie w języku polskim   PDF
Maciej Mikuła
 
Vol 21 (2014) "Panama żyrardowska" w okresie dwudziestolecia międzywojennego – wyrok Sądu Obywatelskiego w sprawie Aleksandra Lednickiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Przemysław Dąbrowski
 
Vol 25, No 2 (2016) Paweł Chmielnicki, Tworzenie instytucji gospodarki a ustawodawstwo polskie, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, ss. 392 Szczegóły   PDF
Grzegorz Smyk
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Pierwsza nowelizacja rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 6 lutego 1928 r. – prawo o ustroju sądów powszechnych w debacie sejmowej w 1928 r. Wybrane zagadnienia Streszczenie w języku polskim   PDF
Dorota Malec
 
Vol 19 (2013) Początki polskiej szkoły prawa administracyjnego Streszczenie w języku polskim   PDF
Grzegorz Smyk
 
Vol 19 (2013) Podatek od lokali w Polsce międzywojennej do 1936 r. Streszczenie w języku polskim   PDF
Andrzej Witkowski
 
Vol 22 (2014) Podejmowanie dodatkowego zatrudnienia przez sędziów w świetle Konstytucji RP Streszczenie w języku polskim   PDF
Mariusz Śladkowski
 
Vol 25, No 2 (2016) Podstawa rekonstrukcji treści klauzul generalnych. Przykład zasad współżycia społecznego Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Kanadys
 
Vol 21 (2014) Podstawowe regulacje ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego i ich wpływ na powstanie Portu Lotniczego Lublin Streszczenie w języku polskim   PDF
Jacek Sobczak
 
Vol 24, No 1 (2015) Podstawy i rozwój samorządu gminnego w Niemczech Streszczenie w języku polskim   PDF (Deutsch) (English)
Max-Emanuel Geis
 
Vol 21 (2014) Podstęp przy zgwałceniu w prawie polskim oraz angielskim i amerykańskim Streszczenie w języku polskim   PDF
Aneta Michalska-Warias
 
Vol 26, No 1 (2017): Prawne determinanty polityki rolnej Pojęcie nieruchomości rolnej jako przedmiotu reglamentacji obrotu własnościowego Streszczenie w języku polskim   PDF
Konrad Marciniuk
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Polityka administracyjna ministra spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Wilhelma Pierackiego w latach 1931–1934 Streszczenie w języku polskim   PDF
Waldemar Kozyra
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Polski klasyczny liberalizm. O recepcji liberalizmu w polskiej myśli politycznej pierwszej połowy XIX w. Streszczenie w języku polskim   PDF
Adam Bosiacki
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Postępowania o uchylenie immunitetu urzędnikom administracji powiatowej i miejskiej departamentu poznańskiego w Księstwie Warszawskim Streszczenie w języku polskim   PDF
Marek Krzymkowski
 
151 - 200 z 414 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>