Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 25, No 2 (2016) Słuszność jako wartość w pracy notariusza Streszczenie w języku polskim   PDF
Aleksandra Żaba
 
Vol 19 (2013) Sąd okręgowy w Piotrkowie 1876–1915 Streszczenie w języku polskim   PDF
Artur Korobowicz
 
Vol 19 (2013) Sądownictwo SS i policji w Generalnym Gubernatorstwie (stan badań) Streszczenie w języku polskim   PDF
Andrzej Wrzyszcz
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Sądy okręgowe Królestwa Polskiego 10 lat po reformie w świetle wizytacji z 1886 r. Streszczenie w języku polskim   PDF
Artur Korobowicz
 
Vol 24, No 4 (2015) Sądy wojskowe jako organy wymiaru sprawiedliwości Streszczenie w języku polskim   PDF
Katarzyna Dunaj
 
Vol 20 (2013) Sejmowa kontrola działalności służb specjalnych i jej ograniczenia wynikające z ustaw kompetencyjnych. Zarys problemu na tle uwarunkowań normatywnych Streszczenie w języku polskim   PDF
Martin Bożek
 
Vol 22 (2014) Semiprezydencjalizm złagodzony: pozycja ustrojowa Prezydenta Finlandii na tle doświadczeń V Republiki Francuskiej Streszczenie w języku polskim   PDF
Marian Grzybowski
 
Vol 25, No 2 (2016) Skazanie bez rozprawy w perspektywie uchwalonych i projektowanych zmian w procesie karnym Streszczenie w języku polskim   PDF
Damian Kazimierz Gil
 
Vol 26, No 1 (2017): Prawne determinanty polityki rolnej Skutek intertemporalny nowelizacji ustawy z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw Streszczenie w języku polskim   PDF
Paweł Czechowski
 
Vol 26, No 1 (2017): Prawne determinanty polityki rolnej Skutki prawne zmiany europejskiej regulacji wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw Streszczenie w języku polskim   PDF
Beata Jeżyńska
 
Vol 26, No 1 (2017): Prawne determinanty polityki rolnej Spółki prawa handlowego a ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego Streszczenie w języku polskim   PDF
Jerzy Bieluk
 
Vol 23 (2014) Specyfika prac Komisji Kodyfikacyjnej w procesie unifikacji prawa w II Rzeczpospolitej Streszczenie w języku polskim   PDF
Irmina Mazurek
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Społeczna potrzeba nieodpłatnej pomocy prawnej – beneficjenci regulacji ustawowej Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Stefaniuk
 
Vol 24, No 3 (2015) Sposoby aktywizacji zawodowej młodych w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Streszczenie w języku polskim   PDF
Andrzej Patulski
 
Vol 23 (2014) Sprawozdania z konferencji Szczegóły   PDF
Andrzej Chmiel, Grażyna Grabarczyk, Jarosław Kostrubiec, Anna Kalisz, Małgorzata Stefaniuk, Mirosław Karpiuk
 
Vol 24, No 4 (2015) Sprawozdanie z LVI Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego Szczegóły   PDF
Mateusz Chrzanowski
 
Vol 24, No 4 (2015) Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Administracja opiekuńcza”, Lublin, 29 kwietnia 2015 roku Szczegóły   PDF
Karol Dąbrowski
 
Vol 26, No 2 (2017) Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Postulat Władzy Racjonalnej w Wybranych Nurtach Myśli Politycznej i Prawnej”, poświęconej pamięci prof. dr. hab. Jana Malarczyka, Lublin, 17 maja 2017 r. Szczegóły   PDF
Paweł Lesiński
 
Vol 25, No 2 (2016) Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawne i społeczne aspekty migracji”, Lublin, 3 grudnia 2015 r. Szczegóły   PDF
Bartosz Malewski
 
Vol 25, No 2 (2016) Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „White Collar Crimes jako rodzaj karnoprawnego zamachu na obrót gospodarczy – analiza dogmatyczna i prawnoporównawcza”, Lublin, 15 stycznia 2016 r. Szczegóły   PDF
Maciej Sławomir Błotnicki
 
Vol 25, No 4 (2016) Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wokół polskiego parlamentaryzmu XVII wieku”, połączonej z promocją książki SCRIPTORUM (fragmenty pism, czyli uwagi o wojnie i pokoju) Andrzeja Maksymiliana Fredry, Lublin, 19 stycznia 2016 r. Szczegóły   PDF
Paweł Lesiński
 
Vol 25, No 2 (2016) Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wykładnia prawa – perspektywa teoretyczna i dogmatyczna”, Lublin, 26 października 2015 r. Szczegóły   PDF
Katarzyna Hanas
 
Vol 24, No 4 (2015) Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie. Toruń 16.04.2015 r. Szczegóły   PDF
Jakub Kosowski
 
Vol 26, No 1 (2017): Prawne determinanty polityki rolnej Sprzedaż państwowych gruntów rolnych – uwagi na tle nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (zagadnienia wybrane) Streszczenie w języku polskim   PDF
Andrzej Perzyna
 
Vol 22 (2014) Stałe zamieszkanie w gminie jako podstawa wpisu do rejestru wyborców i udziału w wyborach organów gminy oraz referendum gminnym Streszczenie w języku polskim   PDF
Krzysztof Skotnicki
 
Vol 22 (2014) Stany nadzwyczajne á la française oraz á la polonaise Streszczenie w języku polskim   PDF
Krystian Complak
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Statut tradycyjnie zwany testamentem, czyli umowa sukcesyjna Streszczenie w języku polskim   PDF
Marek Cetwiński, Jacek Matuszewski
 
Vol 24, No 2 (2015) Stosowanie prawa jako przedmiot badań: podstawowe pojęcia, zagadnienia i podejścia badawcze Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Andrzej Korybski
 
Vol 24, No 2 (2015) Stosowanie prawa w porządku prawnym Rady Europy Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Bartosz Liżewski
 
Vol 24, No 3 (2015) Stosunki pracy z mianowania z perspektywy 40 lat obowiązywania Kodeksu pracy Streszczenie w języku polskim   PDF
Zbigniew Góral
 
Vol 24, No 4 (2015) Systemy penitencjarne na przestrzeni XVIII i XIX wieku Streszczenie w języku polskim   PDF
Krzysztof Wala
 
Vol 22 (2014) Sytuacja mniejszości litewskiej w Polsce. Stan prawny i jego realizacja Streszczenie w języku polskim   PDF
Dariusz Górecki
 
Vol 23 (2014) Szczególny status gmin uzdrowiskowych w Polsce Streszczenie w języku polskim   PDF
Kamil Sikora
 
Vol 25, No 2 (2016) Szczególny status osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia (zarys problematyki) Streszczenie w języku polskim   PDF
Katarzyna Alicja Michajłow
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Szlachta Kraju Północno-Zachodniego w służbie imperatora rosyjskiego. Rys poświęcony poglądom politycznym hrabiego Ignacego Korwin-Milewskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Mikołaj Tarkowski
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Tabula Gratulatoria Szczegóły   PDF
Andrzej Wrzyszcz, Jarosław Kostrubiec
 
Vol 22 (2014) Terenowa administracja rządowa oraz samorząd terytorialny w Republice Kazachstanu. Aspekt konstytucyjny Streszczenie w języku polskim   PDF
Andrzej Bisztyga
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Trybunał Kompetencyjny po II wojnie światowej. O projekcie dekretu z 1947 r. Streszczenie w języku polskim   PDF
Robert Jastrzębski
 
Vol 23 (2014) Twórczość naukowa – czy autoplagiat jest plagiatem? Streszczenie w języku polskim   PDF
Jerzy Szczotka
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Tworzenie aparatu administracyjnego przez Komisję Edukacji Narodowej w świetle jej protokołów z lat 1773–1776 Streszczenie w języku polskim   PDF
Krzysztof Goźdź-Roszkowski
 
Vol 24, No 2 (2015) Typy stosowania prawa a model procesu decyzyjnego Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Leszek Leszczyński
 
Vol 25, No 4 (2016) Ubezpieczenia na życie a problematyka umów wiatykalnych i zjawisk pokrewnych Streszczenie w języku polskim
Michał Marszelewski
 
Vol 25, No 4 (2016) Udzielanie ochrony międzynarodowej cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Fermus-Bobowiec, Edyta Lis
 
Vol 24, No 3 (2015) Umowa o pracę na czas określony oraz problem przyczynowości jej wypowiedzenia – stan obecny oraz tendencje zmian Streszczenie w języku polskim   PDF
Antoni Dral
 
Vol 21 (2014) Umowa społeczna jako fundament życia zbiorowego Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Łuszczyńska
 
Vol 26, No 2 (2017) Usiłowanie nieudolne ze względu na przedmiot w praktyce sądowej (na marginesie uchwały Sądu Najwyższego I KZP 16/16) Streszczenie w języku polskim   PDF
Adam Górski, Marcin Klonowski
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Ustrój administracji terytorialnej w świetle pierwszych projektów polskiej doktryny prawniczej u progu odrodzonej Rzeczypospolitej Streszczenie w języku polskim   PDF
Jarosław Kostrubiec
 
Vol 22 (2014) Ustrój polskiego notariatu w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Streszczenie w języku polskim   PDF
Aleksander Oleszko, Radosław Pastuszko
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Ustrój sądowy Prus, II Rzeszy i Republiki Weimarskiej (1815–1871 i 1918–1933) Streszczenie w języku polskim   PDF
Tadeusz Maciejewski
 
Vol 24, No 3 (2015) Uwagi o kodeksowej regulacji dokonywania za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy Streszczenie w języku polskim   PDF
Artur Tomanek
 
251 - 300 z 367 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>