Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 22 (2014) Funkcjonowanie sądownictwa administracyjnego w Polsce w zderzeniu z problemami współczesności – wybrane zagadnienia Streszczenie w języku polskim   PDF
Bogusław Banaszak, Krzysztof Wygoda
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Galicyjski Sejm Krajowy wobec namiestnictwa w początkach ery konstytucyjnej w Austrii Streszczenie w języku polskim   PDF
Andrzej Dziadzio
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Główne kierunki działalności władz powiatowych i miejskich w Sandomierzu w latach 1944–1950 Streszczenie w języku polskim   PDF
Zbigniew Kalandyk
 
Vol 22 (2014) Głowa państwa w obu polskich konstytucjach kwietniowych Streszczenie w języku polskim   PDF
Paweł Sarnecki
 
Vol 22 (2014) Gender mainstreaming w ustawodawstwie francuskim. Podstawy konstytucyjne i wybrane przykłady Streszczenie w języku polskim   PDF
Ewa Popławska
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Generalne Gubernatorstwo (1939–1945) – bariery w przedstawianiu prawdziwej historii (na przykładzie dwóch ważnych publikacji z lat 2014–2015) Streszczenie w języku polskim   PDF
Andrzej Wrzyszcz
 
Vol 20 (2013) Geneza środków solidarnościowych w prawie międzynarodowym Streszczenie w języku polskim   PDF
Edyta Lis
 
Vol 22 (2014) Geneza Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich Streszczenie w języku polskim   PDF
Paweł Sadowski
 
Vol 24, No 1 (2015) Geneza i zasady powoływania składu sądu arbitrażowego. Analiza porównawcza Streszczenie w języku polskim   PDF (Russian)
Wiktor Siergijewicz Kamenkow
 
Vol 25, No 4 (2016) Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2013 r., sygn. I OZ 805/13, Lex nr 1397205 (dotyczącego kolizji wniosku o przywrócenie terminu ze środkiem odwoławczym w postępowaniu sądowoadministracyjnym) Streszczenie w języku polskim   PDF
Dorota Lebowa
 
Vol 20 (2013) Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 grudnia 2011 r., II AKz 811/11 Szczegóły   PDF
Marcin Warchoł
 
Vol 24, No 4 (2015) Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 2014 roku, IV KK 316/13, OSNKW 2014, z. 11, poz. 82 Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Budyn-Kulik
 
Vol 25, No 4 (2016) Glosa do postanowienia SN z dnia 30 marca 2016 r., I KZP 23/15 (OSNKW 2016, nr 5, poz. 29) Streszczenie w języku polskim   PDF
Paweł Daniluk
 
Vol 21 (2014) Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 czerwca 2007 r., sygn. I OSK 323/07* Szczegóły   PDF
Dorota Lebowa
 
Vol 23 (2014) Glosa do wyroku SA w Warszawie z 20 maja 2013 r. (II AKa 129/13)* Szczegóły   PDF
Marek Kulik
 
Vol 25, No 2 (2016) Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 marca 2015 r. (IV KO 1/15) Streszczenie w języku polskim   PDF
Marek Kulik
 
Vol 23 (2014) Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z 12 lutego 2014 r. (I C 616/13) Szczegóły   PDF
Mirosław Karpiuk
 
Vol 24, No 1 (2015) Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 r., sygn. akt K 2/12 Szczegóły   PDF
Łukasz Jurek, Bogusław Przywora
 
Vol 24, No 4 (2015) Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2014 roku (SK 35/12), OTK-A 2014, nr 7, poz. 74 Streszczenie w języku polskim   PDF
Marek Kulik
 
Vol 24, No 4 (2015) Glosa krytyczna do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2013 roku, sygn. akt III CZP 39/13 Streszczenie w języku polskim   PDF
Joanna Niedojadło
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Henryk Rzewuski a prawo dawnej Rzeczypospolitej Streszczenie w języku polskim   PDF
Andrzej Zakrzewski
 
Vol 22 (2014) Hierarchia aktów prawnych wprowadzonych przez okupanta niemieckiego w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1945 Streszczenie w języku polskim   PDF
Andrzej Wrzyszcz
 
Vol 23 (2014) Idee polityczne Edwarda Benesza i ich wpływ na prawne regulacje tzw. „transferu” Niemców sudeckich Streszczenie w języku polskim   PDF
Artur Łuszczyński
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Instytucja przymusu osobistego dłużników w sprawach cywilnych na ziemiach Królestwa Polskiego w latach 1815–1875 Streszczenie w języku polskim   PDF
Justyna Bieda
 
Vol 24, No 1 (2015) Istota, zasady i struktura obrony cywilnej RP Streszczenie w języku polskim   PDF
Kamil Sikora
 
Vol 24, No 1 (2015) Jacek Giezek, Świadomość sprawcy czynu zabronionego – Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2013, ss. 348 Szczegóły   PDF
Magdalena Budyn-Kulik
 
Vol 24, No 1 (2015) Jacek Wiewiorowski, Sądownictwo późnorzymskich wikariuszy diecezji – Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012, ss. 381 Szczegóły   PDF
Sebastian Stankiewicz
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Jana Kantego Działyńskiego działalność we władzach powstańczych zaboru pruskiego w latach 1863–1864 Streszczenie w języku polskim   PDF
Maksymilian Stanulewicz
 
Vol 25, No 4 (2016) Jean-Louis Vullierme, Lustro Zachodu. Nazizm i cywilizacja zachodnia, przeł. M. Żurowska, W.A.B., Warszawa 2016, ss. 406 (Miroir de l’Occident. Le nazisme et la civilisation occidentale, Paris 2014) Szczegóły   PDF
Hubert Mielnik
 
Vol 24, No 4 (2015) Juryslingwistyka: między językiem a prawem Streszczenie w języku polskim   PDF
Marta Sobieszewska
 
Vol 19 (2013) Kilka uwag na temat rozwiązań ustrojowych przyjętych w Konstytucji RP z 1997 r. i ich funkcjonowanie Streszczenie w języku polskim   PDF
Antoni Pieniążek
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Kilka uwag o genezie ustawy z dnia 13 lipca 1939 r. o ułatwieniu przysposobienia małoletnich Streszczenie w języku polskim   PDF
Piotr Fiedorczyk
 
Vol 19 (2013) Kilka uwag o postępowaniu sądowym w Kodeksie Hammurabiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Marek Kuryłowicz
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Kilka uwag o prawie słusznym Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Dziedziak
 
Vol 22 (2014) Kilka wizji Europy. Szkic na marginesie aktualnych lektur Streszczenie w języku polskim   PDF
Maria Kruk
 
Vol 24, No 3 (2015) Kodeks pracy a prawo Unii Europejskiej Streszczenie w języku polskim   PDF
Walerian Sanetra
 
Vol 21 (2014) Kodyfikacja odpowiedzialności organizacji międzynarodowych Streszczenie w języku polskim   PDF
Edyta Lis
 
Vol 25, No 2 (2016) Koncepcja jednolitej europejskiej przestrzeni cyfrowej na przykładzie rozporządzenia o identyfikacji elektronicznej Streszczenie w języku polskim   PDF
Agnieszka Dragan
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Koncepcja totalitaryzmu w ujęciu Aleksandra Hertza Streszczenie w języku polskim   PDF
Lech Dubel
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Konfiskata czy sekwestr nieruchomości klasztornych w Królestwie Polskim w 1864 r.? Streszczenie w języku polskim   PDF
Wacław Uruszczak
 
Vol 22 (2014) Konstytucjonalizacja dialogu społecznego Streszczenie w języku polskim   PDF
Stanisław Leszek Stadniczeńko
 
Vol 22 (2014) Konstytucyjne aspekty bezpieczeństwa Streszczenie w języku polskim   PDF
Halina Zięba-Załucka
 
Vol 22 (2014) Konsultacje społeczne w procesie przygotowywania rządowych projektów ustaw – zarys problemu Streszczenie w języku polskim   PDF
Sławomir Patyra
 
Vol 24, No 3 (2015) Kontrowersje w zakresie stosowania konstrukcji nadużycia prawa w prawie pracy indywidualnym i zbiorowym Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Gersdorf
 
Vol 25, No 4 (2016) Kwestia niezależności prokuratora w nowej ustawie – Prawo o prokuraturze Streszczenie w języku polskim   PDF
Krzysztof Kułak
 
Vol 24, No 4 (2015) Legitymacja związków zawodowych i organizacji pracodawców do inicjowania postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Streszczenie w języku polskim   PDF
Bernadeta Niedzielska
 
Vol 19 (2013) Ludobójstwo: operacja polska NKWD (1937–1938). Uchwała Biura Politycznego KC WKP(b) oraz rozkazy szefa NKWD ZSRR Streszczenie w języku polskim   PDF
Adam Lityński
 
Vol 19 (2013) Marian Lech Klementowski (1943–2013) Szczegóły   PDF
Wojciech Witkowski
 
Vol 20 (2013) Martin Bożek, Mirosław Karpiuk, Jarosław Kostrubiec, Konrad Walczuk Zasady ustroju politycznego państwa Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris, Poznań 2012, ss. 241 Szczegóły   PDF
Kamil Sikora
 
Vol 21 (2014) Mechanizm ochrony praw człowieka w systemie Rady Europy i w systemie interamerykańskim (teoretyczna analiza prawnoporównawcza) Streszczenie w języku polskim   PDF
Bartosz Liżewski, Marzena Myślińska
 
51 - 100 z 315 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>