Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 24, No 3 (2015) Ewolucja pracowniczego podporządkowania jako cechy konstrukcyjnej stosunku pracy w świetle przepisów prawa pracy Streszczenie w języku polskim   PDF
Tomasz Duraj
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Ewolucja statusu radcy prawnego w postępowaniu karnym Streszczenie w języku polskim   PDF
Arkadiusz Bereza
 
Vol 24, No 3 (2015) Ewolucja zakresu podmiotowego powołania jako podstawy nawiązania stosunku pracy Streszczenie w języku polskim   PDF
Renata Borek-Buchajczuk
 
Vol 25, No 1 (2016) Ewolucja zasad współczesnego polskiego prawa cywilnego – zasada bezpieczeństwa obrotu Streszczenie w języku polskim   PDF
Jan Mojak
 
Vol 24, No 1 (2015) Finansowe podstawy funkcjonowania samorządu gminnego w Niemczech Streszczenie w języku polskim   PDF (Deutsch)
Thorsten Ingo Schmidt
 
Vol 20 (2013) Funkcja gwarancyjna terminów w polskim kodeksie postępowania karnego Streszczenie w języku polskim   PDF
Ireneusz Nowikowski
 
Vol 19 (2013) Funkcja oraz istota ustnych motywów i uzasadnienia wyroku w procesie karnym Streszczenie w języku polskim   PDF
Edward Skrętowicz
 
Vol 26, No 1 (2017): Prawne determinanty polityki rolnej Funkcje partnerstwa lokalnego w rozwoju obszarów wiejskich Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Szymańska
 
Vol 26, No 1 (2017): Prawne determinanty polityki rolnej Funkcje preambuły w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego Streszczenie w języku polskim   PDF
Joanna Mikołajczyk
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Funkcjonowanie i ustrój prawny powiatowych kas oszczędności w powiecie zamojskim i krasnostawskim w latach 20. i 30. XX w. Streszczenie w języku polskim   PDF
Henryk Czajka
 
Vol 22 (2014) Funkcjonowanie sądownictwa administracyjnego w Polsce w zderzeniu z problemami współczesności – wybrane zagadnienia Streszczenie w języku polskim   PDF
Bogusław Banaszak, Krzysztof Wygoda
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Galicyjski Sejm Krajowy wobec namiestnictwa w początkach ery konstytucyjnej w Austrii Streszczenie w języku polskim   PDF
Andrzej Dziadzio
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Główne kierunki działalności władz powiatowych i miejskich w Sandomierzu w latach 1944–1950 Streszczenie w języku polskim   PDF
Zbigniew Kalandyk
 
Vol 22 (2014) Głowa państwa w obu polskich konstytucjach kwietniowych Streszczenie w języku polskim   PDF
Paweł Sarnecki
 
Vol 22 (2014) Gender mainstreaming w ustawodawstwie francuskim. Podstawy konstytucyjne i wybrane przykłady Streszczenie w języku polskim   PDF
Ewa Popławska
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Generalne Gubernatorstwo (1939–1945) – bariery w przedstawianiu prawdziwej historii (na przykładzie dwóch ważnych publikacji z lat 2014–2015) Streszczenie w języku polskim   PDF
Andrzej Wrzyszcz
 
Vol 20 (2013) Geneza środków solidarnościowych w prawie międzynarodowym Streszczenie w języku polskim   PDF
Edyta Lis
 
Vol 22 (2014) Geneza Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich Streszczenie w języku polskim   PDF
Paweł Sadowski
 
Vol 24, No 1 (2015) Geneza i zasady powoływania składu sądu arbitrażowego. Analiza porównawcza Streszczenie w języku polskim   PDF (Russian)
Wiktor Siergijewicz Kamenkow
 
Vol 25, No 4 (2016) Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2013 r., sygn. I OZ 805/13, Lex nr 1397205 (dotyczącego kolizji wniosku o przywrócenie terminu ze środkiem odwoławczym w postępowaniu sądowoadministracyjnym) Streszczenie w języku polskim   PDF
Dorota Lebowa
 
Vol 26, No 3 (2017) Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 maja 2016 r. (II AKz 219/16) Streszczenie w języku polskim   PDF
Jakub Kosowski
 
Vol 20 (2013) Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 grudnia 2011 r., II AKz 811/11 Szczegóły   PDF
Marcin Warchoł
 
Vol 26, No 2 (2017) Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2016 r. (I KZP 24/15) Streszczenie w języku polskim   PDF
Adam Górski
 
Vol 26, No 2 (2017) Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2016 r. (II KK 313/15) Streszczenie w języku polskim   PDF
Marek Kulik
 
Vol 24, No 4 (2015) Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 2014 roku, IV KK 316/13, OSNKW 2014, z. 11, poz. 82 Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Budyn-Kulik
 
Vol 25, No 4 (2016) Glosa do postanowienia SN z dnia 30 marca 2016 r., I KZP 23/15 (OSNKW 2016, nr 5, poz. 29) Streszczenie w języku polskim   PDF
Paweł Daniluk
 
Vol 26, No 4 (2017) Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2016 r., III CZP 29/16 Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Surowiec
 
Vol 21 (2014) Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 czerwca 2007 r., sygn. I OSK 323/07* Szczegóły   PDF
Dorota Lebowa
 
Vol 23 (2014) Glosa do wyroku SA w Warszawie z 20 maja 2013 r. (II AKa 129/13)* Szczegóły   PDF
Marek Kulik
 
Vol 26, No 2 (2017) Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 2014 r., I CSK 295/13, dotycząca obniżenia odszkodowania należnego małoletniemu Streszczenie w języku polskim   PDF
Paulina Chmielnicka
 
Vol 25, No 2 (2016) Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 marca 2015 r. (IV KO 1/15) Streszczenie w języku polskim   PDF
Marek Kulik
 
Vol 26, No 2 (2017) Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 lutego 2017 r., III KK 226/16, LEX nr 2224610 Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Budyn-Kulik
 
Vol 23 (2014) Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z 12 lutego 2014 r. (I C 616/13) Szczegóły   PDF
Mirosław Karpiuk
 
Vol 24, No 1 (2015) Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 r., sygn. akt K 2/12 Szczegóły   PDF
Łukasz Jurek, Bogusław Przywora
 
Vol 24, No 4 (2015) Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2014 roku (SK 35/12), OTK-A 2014, nr 7, poz. 74 Streszczenie w języku polskim   PDF
Marek Kulik
 
Vol 24, No 4 (2015) Glosa krytyczna do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2013 roku, sygn. akt III CZP 39/13 Streszczenie w języku polskim   PDF
Joanna Niedojadło
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Henryk Rzewuski a prawo dawnej Rzeczypospolitej Streszczenie w języku polskim   PDF
Andrzej Zakrzewski
 
Vol 22 (2014) Hierarchia aktów prawnych wprowadzonych przez okupanta niemieckiego w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1945 Streszczenie w języku polskim   PDF
Andrzej Wrzyszcz
 
Vol 27, No 1 (2018): Judicial Precedent in Comparative Approach Hiszpański system prawny – między systemami prawa stanowionego a prawem precedensu Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Antonio-Luis Martínez Pujalte
 
Vol 23 (2014) Idee polityczne Edwarda Benesza i ich wpływ na prawne regulacje tzw. „transferu” Niemców sudeckich Streszczenie w języku polskim   PDF
Artur Łuszczyński
 
Vol 27, No 1 (2018): Judicial Precedent in Comparative Approach Ideologia precedensu i sądowa prawowitość w Słowenii – zarys zagadnienia Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Tilen Štajnpihler Božič
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Instytucja przymusu osobistego dłużników w sprawach cywilnych na ziemiach Królestwa Polskiego w latach 1815–1875 Streszczenie w języku polskim   PDF
Justyna Bieda
 
Vol 24, No 1 (2015) Istota, zasady i struktura obrony cywilnej RP Streszczenie w języku polskim   PDF
Kamil Sikora
 
Vol 24, No 1 (2015) Jacek Giezek, Świadomość sprawcy czynu zabronionego – Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2013, ss. 348 Szczegóły   PDF
Magdalena Budyn-Kulik
 
Vol 24, No 1 (2015) Jacek Wiewiorowski, Sądownictwo późnorzymskich wikariuszy diecezji – Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012, ss. 381 Szczegóły   PDF
Sebastian Stankiewicz
 
Vol 27, No 1 (2018): Judicial Precedent in Comparative Approach Jak polskie sądy stosują wcześniejsze orzeczenia? Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Zygmunt Tobor, Mateusz Zeifert
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Jana Kantego Działyńskiego działalność we władzach powstańczych zaboru pruskiego w latach 1863–1864 Streszczenie w języku polskim   PDF
Maksymilian Stanulewicz
 
Vol 25, No 4 (2016) Jean-Louis Vullierme, Lustro Zachodu. Nazizm i cywilizacja zachodnia, przeł. M. Żurowska, W.A.B., Warszawa 2016, ss. 406 (Miroir de l’Occident. Le nazisme et la civilisation occidentale, Paris 2014) Szczegóły   PDF
Hubert Mielnik
 
Vol 24, No 4 (2015) Juryslingwistyka: między językiem a prawem Streszczenie w języku polskim   PDF
Marta Sobieszewska
 
Vol 19 (2013) Kilka uwag na temat rozwiązań ustrojowych przyjętych w Konstytucji RP z 1997 r. i ich funkcjonowanie Streszczenie w języku polskim   PDF
Antoni Pieniążek
 
51 - 100 z 414 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>