Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 19 (2013) Metody kolektywizacji rolnictwa na Lubelszczyźnie w latach 1950–1951 w egzemplifikacji powiatu włodawskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Bogdan Sekściński
 
Vol 21 (2014) Michaela Knollová, Trestni právo starověkého Egypta a Chetitské řiše. Komparativni studie Vaclav Klemm – Vydavatelstvi a nakladatelstvi, Brno 2012, ss. 136 Szczegóły   PDF
Marek Kurylowicz
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Michaił Speranskij i jego rzekome „zesłanie” na Syberię w latach 1818–1821 Streszczenie w języku polskim   PDF
Dariusz Szpoper
 
Vol 19 (2013) Model postępowania karnego w sprawach wszczętych przez małoletnich w Anglii (XIII–XVIII w.) Streszczenie w języku polskim   PDF
Paweł Złamańczuk
 
Vol 22 (2014) Model ustrojowy V Republiki Francuskiej a system rządów w Federacji Rosyjskiej Streszczenie w języku polskim   PDF
Stanisław Bożyk
 
Vol 22 (2014) Na przełomie epok. Początki „nowoczesnego państwa” w Portugalii Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Łabno
 
Vol 21 (2014) Nadzór i kontrola w sferze wykonywania przewozu drogowego jako czynnik oddziałujący na bezpieczeństwo transportowe Streszczenie w języku polskim   PDF
Mirosław Karpiuk
 
Vol 22 (2014) Najnowsze propozycje zmian w Konstytucji RP Streszczenie w języku polskim   PDF
Ryszard Chruściak
 
Vol 22 (2014) Naród jako pojęcie konstytucyjne Streszczenie w języku polskim   PDF
Waldemar Wołpiuk
 
Vol 21 (2014) Nauki o bezpieczeństwie a nauki o administracji Streszczenie w języku polskim   PDF
Ryszard Szynowski
 
Vol 20 (2013) Nieproporcjonalne ograniczenie prawa wnioskodawców do sądu w sprawach dotyczących dofinansowania projektów ze środków unijnych. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie SK 8/12 Szczegóły   PDF
Rafał Poździk
 
Vol 20 (2013) Normatywne aspekty ograniczenia przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne Streszczenie w języku polskim   PDF
Mirosław Karpiuk
 
Vol 21 (2014) Nowe formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w świetle prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw Streszczenie w języku polskim   PDF
Kamil Sikora
 
Vol 25, No 4 (2016) Nowelizacja ustawy o służbie cywilnej z dnia 30 grudnia 2015 r. w kontekście wymogu neutralności politycznej członków korpusu służby cywilnej Streszczenie w języku polskim   PDF
Adam Banaszkiewicz
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu O średniowiecznych księgach sądowych jako źródle poznania prawa polskiego – krytycznie Streszczenie w języku polskim   PDF
Zygfryd Rymaszewski
 
Vol 19 (2013) O etosie Profesora Mariana Lecha Klementowskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Mieczysław Sawczuk, Piotr Sawczuk, Marcin Konarski, Grzegorz Borkowski, Eryk Pietrusiński
 
Vol 22 (2014) O ingerencji prawodawczej w wolność słowa w okresie PRL Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Zakrzewski
 
Vol 22 (2014) O niektórych osobliwościach Konstytucji V Republiki Francuskiej Streszczenie w języku polskim   PDF
Jan Wawrzyniak
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu O postępie badań nad historią nowoczesnej polskiej nauki prawa karnego Streszczenie w języku polskim   PDF
Danuta Janicka
 
Vol 22 (2014) O potrzebie optymalizacji procesu ustawodawczego w Polsce Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Orłowski
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu O sądach wojskowych dla osób cywilnych w Polsce (1946) Streszczenie w języku polskim   PDF
Adam Lityński
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu O substancję narodową. Sejm i Wydział Krajowy Galicji w ratowaniu spuścizny matejkowskiej Streszczenie w języku polskim   PDF
Marian Małecki
 
Vol 24, No 3 (2015) O treści regulaminów uwag kilka Streszczenie w języku polskim   PDF
Waldemar Uziak
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu O wyboistej drodze do Petersburga, czyli o trudnych początkach delegacji szlachty grodzieńskiej z 1810 r. Streszczenie w języku polskim   PDF
Sławomir Godek
 
Vol 24, No 3 (2015) O zasadach prawa urzędniczego (podstawowe problemy) Streszczenie w języku polskim   PDF
Bolesław Maciej Ćwiertniak
 
Vol 19 (2013) O zmianach mapy politycznej świata w XX w. (kilka uwag ze stanowiska prawa międzynarodowego) Streszczenie w języku polskim   PDF
Lech Antonowicz
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Obraz urzędnika w przepisach Landrechtu pruskiego z 1794 r. Streszczenie w języku polskim   PDF
Zbigniew Naworski
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Obrońca węzła małżeńskiego w świeckim prawie małżeńskim w Królestwie Polskim w XIX w. Streszczenie w języku polskim   PDF
Zdzisław Zarzycki
 
Vol 20 (2013) Ochrona gospodarki w ustawodawstwie karnym Ukrainy i Polski (cechy wspólne i różnice) Streszczenie w języku polskim   PDF
Wasyl Franczuk
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Ochrona praw dziedziców koniecznych na ziemiach polskich w XIX i XX w. Streszczenie w języku polskim   PDF
Mariola Szewczak-Daniel
 
Vol 22 (2014) Ochrona wolności wypowiedzi w świetle Uwag Ogólnych nr 34 Komitetu Praw Człowieka ONZ Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Mojski
 
Vol 19 (2013) Od myśli Tomaszowej do tomizmu. Dzieje doktryny Streszczenie w języku polskim   PDF
Lech Dubel, Małgorzata Łuszczyńska
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Od ryczałtu odszkodowania do miarkowania – kompensacyjny charakter kary umownej w prawie polskim na tle rozwiązań przyjętych w dziewiętnastowiecznym prawie cywilnym Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Fermus-Bobowiec
 
Vol 25, No 2 (2016) Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokatów w okresie dwudziestolecia międzywojennego – wileński casus Stanisława Węsławskiego (1896–1942) Streszczenie w języku polskim   PDF
Przemysław Dąbrowski
 
Vol 22 (2014) Odpowiedzialność polityczna i odpowiedzialność karna polityków oraz kategoria więźnia politycznego w percepcji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Streszczenie w języku polskim   PDF
Jerzy Jaskiernia
 
Vol 24, No 3 (2015) Odpowiedzialność porządkowa pracowników – od kodyfikacji do współczesności Streszczenie w języku polskim   PDF
Iwona Sierocka
 
Vol 24, No 3 (2015) Ogólna refleksja o rozwoju prawa pracy i jego uwarunkowaniu Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Muszalski
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Ordynacja Zamojska wobec prób lokacji ośrodków miejskich przy jej granicach w pierwszej połowie XVII w. Streszczenie w języku polskim   PDF
Ryszard Szczygieł
 
Vol 24, No 4 (2015) Organy kierownicze Zgromadzenia Narodowego w V Republice Francuskiej Streszczenie w języku polskim   PDF
Grzegorz Michał Pastuszko
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Orzecznictwo Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych jako autonomiczne źródło tworzenia norm konstytucyjnych Streszczenie w języku polskim   PDF
Andrzej Bryk
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Orzecznictwo Sądu Okręgowego w Krakowie w sprawach o bluźnierstwo (1 września 1932 r. – 1 września 1939 r.) Streszczenie w języku polskim   PDF
Maciej Mikuła
 
Vol 21 (2014) "Panama żyrardowska" w okresie dwudziestolecia międzywojennego – wyrok Sądu Obywatelskiego w sprawie Aleksandra Lednickiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Przemysław Dąbrowski
 
Vol 25, No 2 (2016) Paweł Chmielnicki, Tworzenie instytucji gospodarki a ustawodawstwo polskie, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, ss. 392 Szczegóły   PDF
Grzegorz Smyk
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Pierwsza nowelizacja rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 6 lutego 1928 r. – prawo o ustroju sądów powszechnych w debacie sejmowej w 1928 r. Wybrane zagadnienia Streszczenie w języku polskim   PDF
Dorota Malec
 
Vol 19 (2013) Początki polskiej szkoły prawa administracyjnego Streszczenie w języku polskim   PDF
Grzegorz Smyk
 
Vol 19 (2013) Podatek od lokali w Polsce międzywojennej do 1936 r. Streszczenie w języku polskim   PDF
Andrzej Witkowski
 
Vol 22 (2014) Podejmowanie dodatkowego zatrudnienia przez sędziów w świetle Konstytucji RP Streszczenie w języku polskim   PDF
Mariusz Śladkowski
 
Vol 25, No 2 (2016) Podstawa rekonstrukcji treści klauzul generalnych. Przykład zasad współżycia społecznego Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Kanadys
 
Vol 21 (2014) Podstawowe regulacje ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego i ich wpływ na powstanie Portu Lotniczego Lublin Streszczenie w języku polskim   PDF
Jacek Sobczak
 
Vol 24, No 1 (2015) Podstawy i rozwój samorządu gminnego w Niemczech Streszczenie w języku polskim   PDF (Deutsch) (English)
Max-Emanuel Geis
 
101 - 150 z 315 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>