Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 24, No 3 (2015) Prawo wyboru podstawy zatrudnienia Streszczenie w języku polskim   PDF
Andrzej Marian Świątkowski
 
Vol 25, No 4 (2016) Prawodawstwo samorządu województwa w zakresie prowadzenia polityki rozwoju w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Streszczenie w języku polskim   PDF
Jacek Sobczak
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Próba likwidacji pozostałości czynszów wieczystych w miastach II Rzeczypospolitej na ziemiach znajdujących się pod panowaniem rosyjskim przed I wojną światową Streszczenie w języku polskim   PDF
Dorota Wiśniewska-Jóźwiak
 
Vol 26, No 2 (2017) Prezes Rady Ministrów jako organ podlegający kontroli sejmowej (w świetle regulacji normatywnych). Część I. Prezes Rady Ministrów jako podlegający kontroli sejmowej przewodniczący kolegialnego organu egzekutywy Streszczenie w języku polskim   PDF
Jerzy Kuciński
 
Vol 26, No 1 (2017): Prawne determinanty polityki rolnej Prośrodowiskowe determinanty polskiej i europejskiej polityki rolnej Streszczenie w języku polskim   PDF
Adam Niewiadomski
 
Vol 24, No 3 (2015) Problem mobbingu w orzecznictwie sądów polskich z perspektywy dziesięciolecia obowiązywania art. 943 k.p. Streszczenie w języku polskim   PDF
Maria Bosak
 
Vol 24, No 3 (2015) Problem nadużywania niepracowniczych form zatrudnienia w programach przeciwdziałania bezrobociu Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Skąpski
 
Vol 20 (2013) Problem uznania rządu w prawie międzynarodowym na przykładzie uznania libijskiej Narodowej Rady Tymczasowej Streszczenie w języku polskim   PDF
Marta Daniluk
 
Vol 26, No 1 (2017): Prawne determinanty polityki rolnej Problematyka prawna pojęcia obszaru wiejskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Krzysztofik
 
Vol 26, No 2 (2017) Problematyka społecznego działania prawa na przykładzie transplantacji narządów Streszczenie w języku polskim   PDF
Aleksandra Żaba
 
Vol 22 (2014) Proceduralny stosunek administracyjnoprawny w ogólnym postępowaniu administracyjnym Streszczenie w języku polskim   PDF
Zbigniew Kmiecik
 
Vol 24, No 2 (2015) Proces stosowania prawa a mediacyjny proces decyzyjny Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Marzena Myślińska
 
Vol 20 (2013) Proces upaństwowienia notariatu w Polsce w pierwszych latach po II wojnie światowej Streszczenie w języku polskim   PDF
Tomasz Woś
 
Vol 25, No 4 (2016) Procesowe wykorzystanie podsłuchu w nowelizacji Kodeksu postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 11 marca 2016 r. w świetle prawa do obrony Streszczenie w języku polskim   PDF
Joanna Machlańska
 
Vol 26, No 1 (2017): Prawne determinanty polityki rolnej Produkcja żywności w gospodarce o zamkniętym obiegu – wybrane aspekty prawne Streszczenie w języku polskim   PDF
Katarzyna Leśkiewicz
 
Vol 22 (2014) Profesor Ewa Gdulewicz życiorys i twórczość naukowa Jubilatki Szczegóły   PDF
Wiesław Skrzydło
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Prokuratura II Rzeczypospolitej w świetle obowiązującego ustawodawstwa Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Materniak-Pawłowska
 
Vol 25, No 4 (2016) Prywatność a jawność – bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość, red. A. Mednis, C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 275 Szczegóły   PDF
Wojciech Taras
 
Vol 25, No 4 (2016) Przejawy actio in rem w polskim prawie cywilnym Streszczenie w języku polskim   PDF
Dominika Rydlichowska
 
Vol 21 (2014) Przejęcie odwrotne i jego wpływ na sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa Streszczenie w języku polskim   PDF
Agnieszka Wójcik
 
Vol 24, No 3 (2015) Przemiany regulacji prawnej urlopów wypoczynkowych w Kodeksie pracy Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Kosut
 
Vol 24, No 4 (2015) Przepisy porządkowe jako szczególny rodzaj prawa miejscowego Streszczenie w języku polskim   PDF
Mirosław Karpiuk
 
Vol 20 (2013) Przesłanki i tryb przejmowania obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ramach tzw. władzy rezerwowej Streszczenie w języku polskim   PDF
Sławomir Patyra
 
Vol 26, No 2 (2017) Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów sądów wojskowych Streszczenie w języku polskim   PDF
Mirosław Karpiuk
 
Vol 25, No 4 (2016) Przestępstwo kradzieży z włamaniem w ujęciu komparatystycznym Streszczenie w języku polskim   PDF
Piotr Poniatowski, Krzysztof Wala
 
Vol 20 (2013) Przestępstwo zgwałcenia – ścigane z urzędu czy na wniosek? Streszczenie w języku polskim   PDF
Gabriela Sidor
 
Vol 25, No 2 (2016) Przewodniczący Rady Europejskiej a inne formaty unijnej prezydencji: (nie)konstruktywna niejednoznaczność kompetencyjna Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Aleksandra Szczerba-Zawada
 
Vol 25, No 2 (2016) Rażąca niesprawiedliwość orzeczenia a rażące naruszenie prawa Streszczenie w języku polskim   PDF
Katarzyna Dorota Tabaka
 
Vol 23 (2014) Recenzje Szczegóły   PDF
Jarosław Kostrubiec, Andrzej Pogłódek, Bogusław Przywora
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Recepcja idei „umowy społecznej” Jeana-Jacquesa Rousseau w polskiej myśli prawnej w okresie międzywojennym Streszczenie w języku polskim   PDF
Maciej Marszał
 
Vol 19 (2013) Recepcja prawa z okresu Meiji – podłoże oraz wpływ na japoński porządek prawny Streszczenie w języku polskim   PDF
Leszek Leszczyński
 
Vol 24, No 3 (2015) Refleksje nad art. 300 Kodeksu pracy Streszczenie w języku polskim   PDF
Alina Wypych-Żywicka
 
Vol 26, No 1 (2017): Prawne determinanty polityki rolnej Regulacja prawna żywności genetycznie zmodyfikowanej w USA i UE w kontekście planowanego Transatlantyckiego Porozumienia Handlowo-Inwestycyjnego (TTIP) Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Korzycka, Paweł Wojciechowski
 
Vol 22 (2014) Reprezentacja polityczna w ujęciu doktryny francuskiej Streszczenie w języku polskim   PDF
Jarosław Szymanek
 
Vol 25, No 4 (2016) Rola edukacji w kreacji kapitału społecznego – zarys problematyki Streszczenie w języku polskim   PDF
Aleksandra Żaba
 
Vol 24, No 3 (2015) Rola Kodeksu pracy w ochronie dóbr osobistych stron stosunku pracy Streszczenie w języku polskim   PDF
Teresa Wyka
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Rola ministra sprawiedliwości w postępowaniu przed Senatem Rządzącym Cesarstwa Rosyjskiego w sprawach administracyjnych Streszczenie w języku polskim   PDF
Grzegorz Smyk
 
Vol 22 (2014) Rola opinii publicznej w wystąpieniach posłów VI kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Stefaniuk
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Rola studiów prawniczych w przygotowaniu do pełnienia służby sędziowskiej. Uwagi o dyskursie i praktyce II RP Streszczenie w języku polskim   PDF
Grzegorz Ławnikowicz
 
Vol 26, No 1 (2017): Prawne determinanty polityki rolnej Rolnik-przedsiębiorca w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Streszczenie w języku polskim   PDF
Damian Puślecki
 
Vol 19 (2013) Romuald Hube wobec prac ustawodawczych nad narodowym prawem cywilnym w Królestwie Polskim (1828–1830) Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Witkowski
 
Vol 24, No 4 (2015) Rozumowanie per analogiam w prawie precedensowym: reguła, konkurencja, poszukiwanie i uzasadnienie dla korzystania z analogii Streszczenie w języku polskim   PDF
Maciej Koszowski
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Rozwód w prawie francuskim w latach 1792–1816 Streszczenie w języku polskim   PDF
Piotr Pomianowski
 
Vol 22 (2014) Rozwój strefowych i ponadstrefowych organów niemieckich w zachodnich strefach okupacyjnych Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Domagała
 
Vol 25, No 2 (2016) Rygory selekcyjne określone w pragmatykach prawa urzędniczego a naruszenie dóbr osobistych osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Czuryk
 
Vol 20 (2013) Rzymski rodowód zasady actor sequitur forum rei Streszczenie w języku polskim   PDF
Sebastian Stankiewicz
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Salony i zebrania naukowo-literackie prowadzone przez adwokatów warszawskich w drugiej połowie XIX w. – ich rola społeczna i kulturotwórcza Streszczenie w języku polskim   PDF
Bożena Koredczuk, Józef Koredczuk
 
Vol 21 (2014) Samorządy zawodów zaufania publicznego na przykładzie samorządu radców prawnych. Perspektywa konstytucyjnoprawna Streszczenie w języku polskim   PDF
Artur Trubalski
 
Vol 24, No 3 (2015) Słowo wstępne Szczegóły   PDF
Anna Kosut, Wiesław Perdeus
 
Vol 19 (2013) Służba publiczna ziemiaństwa polskiego w sądownictwie gminnym powiatu lubelskiego w latach 1876–1915 Streszczenie w języku polskim   PDF
Arkadiusz Bereza
 
201 - 250 z 367 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>