Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 26, No 1 (2017): Prawne determinanty polityki rolnej Prawne determinanty polityki jakości produktów rolnych i środków spożywczych Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Kapała
 
Vol 26, No 1 (2017): Prawne determinanty polityki rolnej Prawne determinanty rozwoju spółdzielni rolniczych w krajach Unii Europejskiej. Aspekty europejskie, krajowe i regionalne Streszczenie w języku polskim   PDF
Aneta Suchoń
 
Vol 26, No 1 (2017): Prawne determinanty polityki rolnej Prawne formy wsparcia działalności pszczelarskiej w świetle rozporządzenia 1308/2013 ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych Streszczenie w języku polskim   PDF
Krzysztof Różański
 
Vol 24, No 4 (2015) Prawne zasady funkcjonowania oświaty w Polsce Ludowej Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Pyter
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Prawne zasady kształcenia nauczycieli szkół powszechnych w okresie II RP. Zagadnienia wybrane Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Pyter
 
Vol 21 (2014) Prawno-administracyjne ograniczenia podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej Międzynarodowa Konferencja Naukowa III Zjazd Studentów Administratywistów Lublin, 15–16 marca 2013 Szczegóły   PDF
Paweł Szczęśniak
 
Vol 25, No 4 (2016) Prawo w perspektywie cywilizacji Streszczenie w języku polskim   PDF
Jacek Janowski
 
Vol 23 (2014) Prawo łaski w świetle Konstytucji z 17 marca 1921 r. Zagadnienia ustrojowe i procesowe Streszczenie w języku polskim   PDF
Katarzyna Kaczmarczyk-Kłask
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Prawo do sądu w sprawach dyscyplinarnych radców prawnych Streszczenie w języku polskim   PDF
Sławomir Pilipiec
 
Vol 26, No 1 (2017): Prawne determinanty polityki rolnej Prawo pierwokupu nieruchomości rolnej a prawo pierwokupu gospodarstwa rolnego Streszczenie w języku polskim   PDF
Zygmunt Truszkiewicz
 
Vol 24, No 3 (2015) Prawo wyboru podstawy zatrudnienia Streszczenie w języku polskim   PDF
Andrzej Marian Świątkowski
 
Vol 25, No 4 (2016) Prawodawstwo samorządu województwa w zakresie prowadzenia polityki rozwoju w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Streszczenie w języku polskim   PDF
Jacek Sobczak
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Próba likwidacji pozostałości czynszów wieczystych w miastach II Rzeczypospolitej na ziemiach znajdujących się pod panowaniem rosyjskim przed I wojną światową Streszczenie w języku polskim   PDF
Dorota Wiśniewska-Jóźwiak
 
Vol 26, No 2 (2017) Prezes Rady Ministrów jako organ podlegający kontroli sejmowej (w świetle regulacji normatywnych). Część I. Prezes Rady Ministrów jako podlegający kontroli sejmowej przewodniczący kolegialnego organu egzekutywy Streszczenie w języku polskim   PDF
Jerzy Kuciński
 
Vol 26, No 3 (2017) Prezes Rady Ministrów jako organ podlegający kontroli sejmowej (w świetle regulacji normatywnych). Część II. Prezes Rady Ministrów jako organ podlegający kontroli sejmowej w innych swoich rolach ustrojowych Streszczenie w języku polskim   PDF
Jerzy Kuciński
 
Vol 26, No 1 (2017): Prawne determinanty polityki rolnej Prośrodowiskowe determinanty polskiej i europejskiej polityki rolnej Streszczenie w języku polskim   PDF
Adam Niewiadomski
 
Vol 24, No 3 (2015) Problem mobbingu w orzecznictwie sądów polskich z perspektywy dziesięciolecia obowiązywania art. 943 k.p. Streszczenie w języku polskim   PDF
Maria Bosak
 
Vol 24, No 3 (2015) Problem nadużywania niepracowniczych form zatrudnienia w programach przeciwdziałania bezrobociu Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Skąpski
 
Vol 20 (2013) Problem uznania rządu w prawie międzynarodowym na przykładzie uznania libijskiej Narodowej Rady Tymczasowej Streszczenie w języku polskim   PDF
Marta Daniluk
 
Vol 26, No 1 (2017): Prawne determinanty polityki rolnej Problematyka prawna pojęcia obszaru wiejskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Krzysztofik
 
Vol 26, No 2 (2017) Problematyka społecznego działania prawa na przykładzie transplantacji narządów Streszczenie w języku polskim   PDF
Aleksandra Żaba
 
Vol 26, No 4 (2017) Problematyka stosowania prowokacji w celu ujawnienia przestępstw o charakterze pedofilskim Streszczenie w języku polskim   PDF
Robert Sosik
 
Vol 26, No 3 (2017) Problematyka zakresu podmiotowego opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynajęcia nieruchomości stanowiącej współwłasność Streszczenie w języku polskim   PDF
Krzysztof Cień
 
Vol 22 (2014) Proceduralny stosunek administracyjnoprawny w ogólnym postępowaniu administracyjnym Streszczenie w języku polskim   PDF
Zbigniew Kmiecik
 
Vol 24, No 2 (2015) Proces stosowania prawa a mediacyjny proces decyzyjny Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Marzena Myślińska
 
Vol 20 (2013) Proces upaństwowienia notariatu w Polsce w pierwszych latach po II wojnie światowej Streszczenie w języku polskim   PDF
Tomasz Woś
 
Vol 25, No 4 (2016) Procesowe wykorzystanie podsłuchu w nowelizacji Kodeksu postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 11 marca 2016 r. w świetle prawa do obrony Streszczenie w języku polskim   PDF
Joanna Machlańska
 
Vol 26, No 1 (2017): Prawne determinanty polityki rolnej Produkcja żywności w gospodarce o zamkniętym obiegu – wybrane aspekty prawne Streszczenie w języku polskim   PDF
Katarzyna Leśkiewicz
 
Vol 22 (2014) Profesor Ewa Gdulewicz życiorys i twórczość naukowa Jubilatki Szczegóły   PDF
Wiesław Skrzydło
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Prokuratura II Rzeczypospolitej w świetle obowiązującego ustawodawstwa Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Materniak-Pawłowska
 
Vol 25, No 4 (2016) Prywatność a jawność – bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość, red. A. Mednis, C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 275 Szczegóły   PDF
Wojciech Taras
 
Vol 25, No 4 (2016) Przejawy actio in rem w polskim prawie cywilnym Streszczenie w języku polskim   PDF
Dominika Rydlichowska
 
Vol 21 (2014) Przejęcie odwrotne i jego wpływ na sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa Streszczenie w języku polskim   PDF
Agnieszka Wójcik
 
Vol 24, No 3 (2015) Przemiany regulacji prawnej urlopów wypoczynkowych w Kodeksie pracy Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Kosut
 
Vol 24, No 4 (2015) Przepisy porządkowe jako szczególny rodzaj prawa miejscowego Streszczenie w języku polskim   PDF
Mirosław Karpiuk
 
Vol 20 (2013) Przesłanki i tryb przejmowania obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ramach tzw. władzy rezerwowej Streszczenie w języku polskim   PDF
Sławomir Patyra
 
Vol 26, No 2 (2017) Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów sądów wojskowych Streszczenie w języku polskim   PDF
Mirosław Karpiuk
 
Vol 26, No 4 (2017) Przesłanki separacyjne na gruncie Powszechnego Austriackiego Kodeksu Cywilnego z 1811 roku na terenie byłego zaboru austriackiego w okresie międzywojennym. Streszczenie w języku polskim
Agnieszka Orzechowska
 
Vol 25, No 4 (2016) Przestępstwo kradzieży z włamaniem w ujęciu komparatystycznym Streszczenie w języku polskim   PDF
Piotr Poniatowski, Krzysztof Wala
 
Vol 26, No 4 (2017) Przestępstwo oszustwa w tzw. klasycznej postaci w ujęciu prawnoporównawczym Streszczenie w języku polskim   PDF
Piotr Poniatowski, Krzysztof Wala
 
Vol 20 (2013) Przestępstwo zgwałcenia – ścigane z urzędu czy na wniosek? Streszczenie w języku polskim   PDF
Gabriela Sidor
 
Vol 25, No 2 (2016) Przewodniczący Rady Europejskiej a inne formaty unijnej prezydencji: (nie)konstruktywna niejednoznaczność kompetencyjna Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Aleksandra Szczerba-Zawada
 
Vol 25, No 2 (2016) Rażąca niesprawiedliwość orzeczenia a rażące naruszenie prawa Streszczenie w języku polskim   PDF
Katarzyna Dorota Tabaka
 
Vol 23 (2014) Recenzje Szczegóły   PDF
Jarosław Kostrubiec, Andrzej Pogłódek, Bogusław Przywora
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Recepcja idei „umowy społecznej” Jeana-Jacquesa Rousseau w polskiej myśli prawnej w okresie międzywojennym Streszczenie w języku polskim   PDF
Maciej Marszał
 
Vol 19 (2013) Recepcja prawa z okresu Meiji – podłoże oraz wpływ na japoński porządek prawny Streszczenie w języku polskim   PDF
Leszek Leszczyński
 
Vol 24, No 3 (2015) Refleksje nad art. 300 Kodeksu pracy Streszczenie w języku polskim   PDF
Alina Wypych-Żywicka
 
Vol 26, No 4 (2017) Reforma Komitetu Praw Dziecka w świetle trzeciego Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka Streszczenie w języku polskim   PDF
Weronika Skowron-Mihaescu
 
Vol 26, No 1 (2017): Prawne determinanty polityki rolnej Regulacja prawna żywności genetycznie zmodyfikowanej w USA i UE w kontekście planowanego Transatlantyckiego Porozumienia Handlowo-Inwestycyjnego (TTIP) Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Korzycka, Paweł Wojciechowski
 
Vol 22 (2014) Reprezentacja polityczna w ujęciu doktryny francuskiej Streszczenie w języku polskim   PDF
Jarosław Szymanek
 
201 - 250 z 394 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>