Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 60, No 2 (2013) Formy zjawiskowe popełnienia przestępstwa w polskim prawie karnym Streszczenie w języku polskim   PDF
Marek Kulik
 
Vol 65, No 2 (2018) Fundamentalne zasady instytucjonalnych relacji państwa z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi w świetle art. 25 Konstytucji RP z 1997 r. Streszczenie w języku polskim   PDF
Adrian Tabak
 
Vol 62, No 2 (2015) Funkcja ochronna prawa pracy na przykładach wybranych regulacji państw europejskich Streszczenie w języku polskim   PDF
Maciej Jarota
 
Vol 62, No 2 (2015) Funkcje regulacji czasu pracy wobec idei równości i sprawiedliwości Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Skąpski
 
Vol 61, No 1 (2014) Funkcje sztuki w twórczości naukowej Profesora Grzegorza Leopolda Seidlera Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Przyborowska-Klimczak
 
Vol 63, No 2 (2016) Generalne klauzule odsyłające – ujęcie teoretycznoprawne Streszczenie w języku polskim   PDF
Leszek Leszczyński
 
Vol 63, No 2 (2016) Generalne klauzule odsyłające w procesie karnym na przykładzie dobra wymiaru sprawiedliwości (uwagi na tle art. 37 k.p.k.) Streszczenie w języku polskim   PDF
Barbara Dudzik
 
Vol 63, No 2 (2016) Generalne klauzule odsyłające we współczesnym polskim prawie konstytucyjnym. Zarys problematyki Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Mojski
 
Vol 63, No 1 (2016) Geneza banku centralnego na ziemiach polskich Streszczenie w języku polskim   PDF
Eliza Kosieradzka
 
Vol 64, No 1 (2017) Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2017 r. (IV KK 438/16) Streszczenie w języku polskim   PDF
Marek Kulik
 
Vol 65, No 2 (2018) Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2016 r. (II KK 296/16) Streszczenie w języku polskim   PDF
Marek Kulik
 
Vol 64, No 1 (2017) Glosa do wyroku SA w Lublinie z dnia 30 listopada 2016 r., II AKa 242/16, LEX nr 2188879 Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Budyn-Kulik
 
Vol 65, No 2 (2018) Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 30 października 2014 r. (II AKa 221/14, LEX nr 1602865) Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Budyn-Kulik
 
Vol 65, No 2 (2018) Granice dopuszczalnej krytyki pracodawcy Streszczenie w języku polskim   PDF
Maria Bosak-Sojka
 
Vol 63, No 1 (2016) Grzegorz L. Seidler – zapomniany filozof prawa (Dobrochna Minich, Władza państwowa w koncepcjach Grzegorza Leopolda Seidlera, Rzeszów 2013, ss. 123) Streszczenie w języku polskim   PDF
Marek Ryszard Zieliński
 
Vol 61, No 1 (2014) Grzegorz Leopold Seidler o poglądach na biurokrację Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Witkowski
 
Vol 61, No 1 (2014) Handel ludźmi. Kierunki, metody i rodzaje zniewolenia ofiar Streszczenie w języku polskim   PDF
Radosław Antonów
 
Vol 60, No 2 (2013) Historia doktryn polityczno-prawnych jako przedmiot wykładany na studiach prawniczych. Analiza wyników badań opiniistudentów pierwszego roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Marcin Niemczyk
 
Vol 64, No 1 (2017) Idea społeczeństwa informacyjnego a ogłaszanie aktów normatywnych w Polsce Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Taras, Wojciech Zakrzewski
 
Vol 65, No 2 (2018) Istota pozytywnego sporu o właściwość w świetle polskiej procedury karnej Streszczenie w języku polskim
Katarzyna Dorota Orzeł
 
Vol 64, No 2 (2017) Istota służby w działalności funkcjonariuszy organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Lis
 
Vol 65, No 1 (2018) Kara jako medicina peccatoris. Na marginesie rozważań o karze śmierci w doktrynie św. Tomasza z Akwinu Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Małgorzata Łuszczyńska
 
Vol 62, No 2 (2015) Kary zawieszenia i pozbawienia prawa wykonywania zawodu i ich wpływ na istnienie stosunku pracy osób wykonujących zawód medyczny Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Daniluk-Jarmoniuk
 
Vol 64, No 2 (2017) Kierunki zmian tożsamości polskiego prawa urzędniczego Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Drobny
 
Vol 65, No 1 (2018) Kilka uwag na temat prawa słusznego (perspektywa systemu prawa stanowionego) Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Wojciech Dziedziak
 
26 - 50 z 186 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>