Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 47, No 3 (2013) Zagraniczne źródła finansowania inwestycji krajowych w  Polsce w  latach 1994–2010 Streszczenie w języku polskim   PDF
Paweł Sliwiński
 
Vol 48, No 1 (2014) Zagraniczne inwestycje kapitałowe banków komercyjnych działających w polskim sektorze bankowym Streszczenie w języku polskim   PDF
Zbigniew Korzeb
 
Vol 50, No 3 (2016) Zagrożenia bezpieczeństwa systemu emerytalnego Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Lidia Zofia Jabłońska-Porzuczek
 
Vol 51, No 6 (2017) Zakres swobody decyzyjnej władz samorządowych a problem dostępu do środków finansowych Streszczenie w języku polskim   PDF
Krzysztof Surówka, Mateusz Winiarz
 
Vol 50, No 4 (2016) Zależność między przedsiębiorczością a rozwojem gospodarczym. Przykład regionów przygranicznych Polski Wschodniej Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Jabłońska, Dorota Burzyńska
 
Vol 52, No 4 (2018) Zależności przyczynowe między WIG20 i PLN Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Paweł Sekuła
 
Vol 50, No 4 (2016) Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego a skłonność do wypłat dywidend przez banki Streszczenie w języku polskim   PDF
Mieczysław Kowerski
 
Vol 47, No 2 (2013) Zalety i  wady obowiązującego systemu limitowania deficytu i długu samorządowego w Polsce Streszczenie w języku polskim   PDF
Katarzyna Wójtowicz
 
Vol 52, No 4 (2018) Zamówienia publiczne a innowacyjność gospodarki – perspektywa zamawiających Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Wacława Starzyńska
 
Vol 52, No 6 (2018) Zarządzanie kadrami w organizacji turkusowej na przykładzie firmy Brewa s.c. w Kaliszu Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Aneta Maria Pisarska, Joanna Iwko
 
Vol 52, No 5 (2018) Zarządzanie przez cele w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Streszczenie w języku polskim
Anna Henryka Matuszewska
 
Vol 52, No 2 (2018) Zarządzanie rozwojem systemów rozpoznawania mowy: problemy wydajności Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Karolina Kuligowska, Paweł Kisielewicz, Aleksandra Włodarz
 
Vol 49, No 4 (2015) Zarządzanie ryzykiem braku zgodności w banku – pomiar czy monitorowanie? Streszczenie w języku polskim   PDF
Ewa Łosiewicz-Dniestrzańska
 
Vol 52, No 1 (2018) Zarządzanie ryzykiem procesów w Systemie Zarządzania Jakością Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Anna Walaszczyk
 
Vol 51, No 5 (2017) Zasady odliczania podatku VAT przy nabyciu dóbr inwestycyjnych w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej a finanse przedsiębiorstw Streszczenie w języku polskim   PDF
Beata Rogowska-Rajda
 
Vol 50, No 1 (2016) Zasady podatkowe A. Smitha jako kryterium oceny podatku liniowego Streszczenie w języku polskim   PDF
Bożena Stanek
 
Vol 50, No 3 (2016) Zasoby ludzkie na unijnym rynku pracy w świetle założeń Strategii Europa 2020 Streszczenie w języku polskim   PDF
Ewa Mazur-Wierzbicka
 
Vol 51, No 2 (2017) Zastosowanie badań marketingowych w marketingu wewnętrznym. Metody pomiaru kontrproduktywnych zachowań pracowników w organizacji Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Dawid Szostek
 
Vol 52, No 6 (2018) Zastosowanie chmur obliczeniowych do organizacji pracy grupowej w czasie rzeczywistym Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Roman Machuga
 
Vol 51, No 4 (2017) Zastosowanie drapieżnych strategii w handlu o wysokiej częstotliwości Streszczenie w języku polskim   PDF
Carlos Jorge Lenczewski Martins
 
Vol 50, No 4 (2016) Zastosowanie instrumentów zarządzania finansami na przykładzie spółek sektora energetycznego Enea i Energa Streszczenie w języku polskim   PDF
Paweł Trippner
 
Vol 48, No 3 (2014) Zastosowanie metody Hellwiga do konstrukcji modelu ekonometrycznego dla stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych Streszczenie w języku polskim   PDF
Adam Kopiński, Dariusz Porębski
 
Vol 50, No 4 (2016) Zastosowanie modelu Bühlmanna-Strauba do estymacji stawek składki netto w systemach bonus-malus ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Szymańska
 
Vol 49, No 4 (2015) Zastosowanie Strategicznej Karty Wyników w szpitalu – studium przypadku Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Anna Jaworzyńska
 
Vol 51, No 6 (2017) Zastosowanie zmienności implikowanej strategii risk reversal dla opcji na kurs walutowy do oceny oczekiwań uczestników rynku Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Katarzyna Czech
 
Vol 51, No 3 (2017) Zaufanie organizacyjne a przywiązanie normatywne Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Dagmara Lewicka, Paulina Karp-Zawlik, Monika Pec
 
Vol 49, No 1 (2015) Złożoność kultury organizacyjnej w perspektywie międzynarodowej Streszczenie w języku polskim   PDF
Agnieszka Sitko-Lutek
 
Vol 49, No 4 (2015) Zjawisko krótkookresowości na rynku kapitałowym – motywy i implikacje Streszczenie w języku polskim   PDF
Agnieszka Anna Majewska
 
Vol 49, No 2 (2015) Zmiana znaczenia rolnictwa Unii Europejskiej na tle gospodarki światowej w latach 2000‒2012 Streszczenie w języku polskim   PDF
Aneta Jarosz-Angowska
 
Vol 52, No 2 (2018) Zmiany nazw polskich funduszy inwestycyjnych a napływ kapitału Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Artur Arkadiusz Trzebiński
 
Vol 47, No 4 (2013) Zmiany priorytetów rozwoju gospodarczego na etapie transformacji do gospodarki innowacyjnej Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Anna Semykina
 
Vol 50, No 1 (2016) Zmiany struktur systemów podatkowych – podobieństwa i różnice między krajami OECD Streszczenie w języku polskim   PDF
Sławomir Franek, Adam Adamczyk
 
Vol 50, No 3 (2016) Zmiany trendów rynkowych a efektywność akcyjnych funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 2005–2014 Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Sylwester Kozak, Emil Ochnio
 
Vol 49, No 4 (2015) Zmiany w kanale agencyjnym na rynku ubezpieczeniowym w Polsce Streszczenie w języku polskim   PDF
Jacek Lisowski, Marta Zieniewicz
 
Vol 51, No 2 (2017) Zmiany w procesie zakupowym młodego konsumenta Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Monika Ratajczyk
 
Vol 49, No 2 (2015) Zmiany w potencjale rozwojowym Lublina w relacji do największych miast kraju Streszczenie w języku polskim   PDF
Urszula Wich
 
Vol 49, No 4 (2015) Zmienność kursu CHF/PLN a obroty kontraktami futures na CHF/PLN na GPW w Warszawie Streszczenie w języku polskim   PDF
Ewa Widz
 
Vol 48, No 1 (2014) Znaczenie i perspektywy euro w funkcji waluty rezerwowej Streszczenie w języku polskim   PDF
Bogumiła Mucha-Leszko
 
Vol 54, No 4 (2020) Znaczenie informacji o wartości przedsiębiorstwa dla kształtowania efektywnych relacji inwestorskich Streszczenie w języku polskim   PDF
Joanna Błach, Gabriela Łukasik
 
Vol 49, No 4 (2015) Znaczenie inwestorów instytucjonalnych w finansjalizacji strefy euro Streszczenie w języku polskim   PDF
Piotr Karaś, Igor Kravchuk
 
Vol 52, No 5 (2018) Znaczenie rachunkowości międzynarodowej w procesie globalizacji gospodarczej. Streszczenie w języku polskim
Joanna - Zubilewicz
 
Vol 50, No 2 (2016) Znaczenie systemów wspomagających zarządzanie informacjami w sektorze bankowym Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Karolina Pilarczyk
 
Vol 51, No 6 (2017) Znaczenie ubezpieczeń posagowych w gromadzeniu oszczędności gospodarstw domowych Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Ostrowska-Dankiewicz
 
Vol 51, No 5 (2017) Znaczenie zagranicznego kapitału właścicielskiego i liberalizacji finansowej dla ryzyka bankowego: analiza porównawcza w krajach europejskich Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Renata Karkowska
 
Vol 50, No 1 (2016) Znaczenie zasad ogólnych administracyjnego postępowania egzekucyjnego w orzecznictwie sądów administracyjnych Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Ofiarska
 
Vol 48, No 3 (2014) Zróżnicowanie branżowe poziomu i struktury kapitału własnego Streszczenie w języku polskim   PDF
Elżbieta Wrońska-Bukalska
 
Vol 50, No 1 (2016) Zróżnicowanie fiskalnych skutków polityki podatkowej jednostek samorządu terytorialnego Streszczenie w języku polskim   PDF
Jarosław Dziuba
 
Vol 48, No 3 (2014) Zróżnicowanie składek na europejskim rynku ubezpieczeń komunikacyjnych OC Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Szymańska
 
Vol 51, No 2 (2017) Zrównoważona konsumpcja w pułapce: niezgodność postaw i zachowań oraz jej racjonalizacja Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Jolanta Zrałek
 
Vol 49, No 4 (2015) Zwiększanie odporności finansowej gospodarstw domowych jako warunek trwałej inkluzji finansowej Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Solarz
 
851 - 900 z 903 elementów << < > >>