Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 39 (2015) Eleonora Jedlińska, Powszechna Wystawa Światowa w Paryżu w 1900 roku. Splendory Trzeciej Republiki, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ss. 250. Szczegóły   PDF
Małgorzata Nossowska
 
No 35 (2013) Elita władzy miasta Lwowa w XVI wieku Streszczenie w języku polskim   PDF
Olha Hul
 
No 41 (2016) Etniczna tożsamość Arumunów/Wlachów w XXI stuleciu Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Ewa Nowicka
 
No 44 (2017) Historia Kościoła w cieniu polityki państwa. Uwagi na temat książki Studia nad polityką polską XX wieku. Relacje państwo – Kościół, red. Mieczysław Ryba, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ss. 240 Streszczenie w języku polskim   PDF
Przemysław Sołga
 
No 43 (2017) Historia społeczna z odmiennej perspektywy Szczegóły   PDF
Mariusz Mazur
 
No 37 (2014) Historiografia i literatura dawna o tryumfie Stanisława Żółkiewskiego i hołdzie Szujskich w roku 1611 Streszczenie w języku polskim   PDF
Dariusz Chemperek
 
No 35 (2013) Holenderscy korsarze w Indiach Zachodnich podczas wojny trzydziestoletniej (1621–1648) Streszczenie w języku polskim   PDF
Rafał Reichert
 
No 45 (2018) Instrukcja organizacyjna Polskiej Partii Robotniczej z 10 września 1944 roku Streszczenie w języku polskim   PDF
Dariusz Magier
 
No 38 (2014) Instrukcja sejmiku lubelskiego posłom na sejm 1581 roku Streszczenie w języku polskim   PDF
Henryk Gmiterek
 
No 41 (2016) Instytucje samorządowe koczowniczych i półkoczowniczych pasterzy na Bałkanach i w regionie karpackim w późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Miloš Luković
 
No 40 (2015) Ius Valachicum w Polsce średniowiecznej. Część II. Osadnictwo wołoskie na ziemiach chełmskiej i lubelskiej w tekstach źródłowych przechowywanych w Archiwum Państwowym w Lublinie Streszczenie w języku polskim   PDF (English)   PDF
Grzegorz Jawor
 
No 43 (2017) Jak powstrzymać ekspansję turecką w Europie, czyli o książce Wołodymyra Pyłypenki, W obliczu wroga. Polska literatura antyturecka od połowy XVI do połowy XVII wieku, Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2016, ss. 191 Streszczenie w języku polskim   PDF
Dariusz Kupisz
 
No 41 (2016) Józef Duda, Polskie dzieje czasu budowy i czasu chwały, Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. Tadeusza Goniewicza, Lublin 2015, ss. 631 Szczegóły   PDF
Wiesław Śladkowski
 
No 40 (2015) Jerzy Konrad Maciejewski, Zawadiaka. Dzienniki frontowe 1914–1920, wybór i opracowanie Agnieszka Knyt, Wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2015, ss. 397 Szczegóły   PDF
Mateusz Hübner
 
No 40 (2015) Jonathan Walker, Trzecia wojna światowa. Tajny plan wyrwania Polski z rąk Stalina, przekład Łukasz Witczak, Wyd. Znak Horyzont, Kraków 2014, ss. 314 Szczegóły   PDF
Marek Sioma
 
No 43 (2017) Joseph Rykwert, Idea miasta. Antropologia formy miasta w Rzymie, w Italii i w świecie starożytnym, z angielskiego przełożył Tomasz Wujewski, Kraków 2016, 353 s. Szczegóły   PDF
Emilia Twarowska-Antczak
 
No 39 (2015) Josiah Osgood, Turia: a Roman Woman’s Civil War, Oxford University Press, Oxford 2014, pp. 215. Szczegóły   PDF
Anna B. Miączewska
 
No 45 (2018) Kampania italska Narsesa Streszczenie w języku polskim   PDF
Mateusz Kozina
 
No 39 (2015) Kara więzienia dla górali z północnego Kaukazu (XIX–początek XX w.) Streszczenie w języku polskim   PDF
Malika Arsanukaeva
 
No 40 (2015) Katarzyna Kapłoniak, Urzędy kuratorskie administracji miejskiej Rzymu od Augusta do Dioklecjana. Ich miejsce i znaczenie w senatorskim cursus honorum, Wyd. Historia Iagiellonica (Pragmateia IV),Kraków 2013, ss. 342 Szczegóły   PDF
Sebastian Ruciński
 
No 42 (2016) Kilka uwag o książce Martina Wihody, První česká království, Praha 2015, s.440 Streszczenie w języku polskim   PDF
Joanna Aleksandra Sobiesiak
 
No 45 (2018) Klodia Metelli w rzymskiej tradycji literackiej i nowożytnej tradycji numizmatycznej, czyli uwagi na kanwie książki Agnieszki Dziuby Klodia Metelli. Literacki portret patrycjuszki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ss. 320 Streszczenie w języku polskim   PDF
Agata A. Kluczek
 
No 45 (2018) Kobiety jako „szare eminencje” w komunistycznej elicie władzy w Polsce Streszczenie w języku polskim   PDF
Mirosław Szumiło
 
No 44 (2017) Kolekty zwyczajne i nadzwyczajne jako źródła środków na jałmużnę biskupią (do IV wieku). Zarys problematyki Streszczenie w języku polskim   PDF
Piotr Szczur
 
No 42 (2016) Komentarz do odpowiedzi Marii Januszewskiej-Warych na recenzję Jej książki „W poszukiwaniu nowoczesnej, demokratycznej i narodowej wizji reformy szkolnictwa. Ogólnopolski Zjazd Oświatowy (Łódź, 18–22 czerwca 1945 roku)”, Wyd. Impuls, Kraków 2015, ss. 382 Szczegóły   PDF
Mariusz Mazur
 
51 - 75 z 206 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>