Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury

Pismo powstało w 1988 r. z intencją dyskutowania nowych wówczas na polskim gruncie zagadnień lingwistyki kulturowej i kognitywnej, zwłaszcza problemów językowego obrazu świata, stereotypów językowych i nazw wartości. Od 2004 r. „Etnolingwistyka” jest organem dwóch komisji etnolingwistycznych – krajowej (działającej w ramach Komitetu Językoznawstwa PAN) i międzynarodowej (przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów). Od 2008 r., kiedy powołano międzynarodowe konwersatorium EUROJOS, do grona autorów dołączyli kolejni badacze. Aktualnie pismo ma rozbudowane zaplecze autorskie w postaci sieci współpracujących ze sobą badaczy i instytucji z Polski i krajów sąsiednich. Jest też otwarte na nowych autorów prowadzących badania z zakresu etnolingwistyki (zob. Cel i zakres tematyczny czasopisma). Adresatem pisma są filolodzy, językoznawcy, kulturoznawcy, antropolodzy – pracownicy naukowi i studenci.

Punkty MEiN: 70
ISSN: 0860-8032
e-ISSN: 2449-8335
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 30%

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 34 (2022)


Okładka